Aktuelt

Tomteforslag til nytt Oslo fengsel

Bildet: Det nye fengselet skal erstatte dagens fengsel på Grønland og sikre varetekts- og soningsplasser for Oslo.

Etter en grundig evaluering av seks tomter til nytt Oslo fengsel, vurderer Statsbygg at Bredtveit samlet sett fortsatt er det best egnede alternativet.

Statsbygg jobber på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet med å finne egnede tomter for nytt Oslo fengsel. Nytt fengsel skal erstatte dagens fengsel på Grønland og sikre varetekts- og soningsplasser for Oslo. Den tekniske tilstanden ved dagens fengsel er kritisk, og det haster med å finne ny tomt.

Etter et opprinnelig tomtesøk anbefalte Statsbygg i 2020 å samlokalisere nytt Oslo fengsel med dagens kvinnefengsel på Bredtveit. Sommeren 2021 gjennomførte Statsbygg et nytt tomtesøk for å finne mulige alternativer til Bredtveit. Totalt kom det da inn 51 tomteforslag fra kommuner og private. Sammen med tomter fra det tidligere søket ble disse vurdert etter egnethet, risiko og kostnad.

Avstand og kjøretid til Oslo sentrum har vært særlig viktig i vurderingen fordi det er mye transport av innsatte til og fra Oslo fengsel. Av de 51 foreslåtte tomtene vurderte Statsbygg fem som gode nok til å være mulige alternativer til Bredtveit. Statsbygg har nå oversendt den endelige rapporten om lokaliseringsavklaring for nytt Oslo fengsel til Justis- og beredskapsdepartementet.

Last ned rapporten

I rapporten er følgende tomter evaluert:

Haugenstua, Oslo (Gnr/bnr: 104/3)
Mastemyr, Nordre Follo (Gnr/bnr 239/141)
Heggedal, Asker (Gnr/bnr 70/35)
Solvang, Lier (Gnr/bnr 161/26)
Kroksrud, Ullensaker (Gnr/bnr 27/3)
Bredtveit, Oslo (Gnr/bnr 91/1)

Av disse vurderer Statsbygg samlet sett Bredtveit som det beste tomtealternativet. En eventuell lokalisering på Bredtveit gjør at fengselet beholdes i Oslo. Siden det i så fall samlokaliseres med dagens kvinnefengsel, er det også det eneste alternativet som bedrer soningsforholdene for kvinner. I tillegg mener Statsbygg det er mulig å ta viktige hensyn til nærmiljøet, som å ivareta store deler av friområdet på tomten, selv om dagens fengsel utvides.

Bredtveit er derfor fortsatt Statsbyggs anbefalte alternativ for nytt Oslo fengsel under forutsetning at det er mulig å få vedtatt reguleringsplanen for et eventuelt byggeprosjekt. Statsbygg anbefaler å avklare mulighetene for å få vedtatt en eventuell reguleringsplan.

Av de andre tomtealternativene vurderes Lier som det minst egnede. De andre fire tomtene er vanskelige å rangere da det er ulike typer fortrinn og usikkerhet knyttet til dem. Ettersom det er usikkerhet og risiko ved samtlige tomter mener Statsbygg det vil være uheldig å låse seg til ett alternativ. Med mindre Bredtveit besluttes, bør man i lys av usikkerheten utrede de aktuelle tomtene mer før endelig tomtevalg.

KILDE: Statsbygg