Norden

Svenska Mässans fjerde tårn til vurdering

Bildet: Det fjerde tårnet på Svenska Mässan er tegnet av Tham & Videgård Arkitekter

SVERIGE: Det er snart fem år siden Tham & Videgård ble kåret til vinnere i konkurransen om å designe Svenska Mässans fjerde tårn, +One, ved Korsvägen i Gøteborg. Tårnet vil bli et nytt landemerke i umiddelbar nærhet til en av Västlänkens stasjoner og det vil rage høyt over de tre andre Gothia Towers-bygningene ved siden av. Maksimalt tillatt høyde er 151 meter, melder byggvarlden.se

Siden konkurransen ble avgjort har arbeidet med detaljplanen fortsatt og den har nå kommet til revisjonsstadiet. Gjennomgangen av planen vil nå bli avholdt i løpet av april og mai. Gjennom detaljplanen er det også mulig å bygge om fasaden mot Skånegatan med en fasade som kan åpne opp underetasjen i utstillingshallen og også lage nye verandaer for opphold ute.

151 meter høy

Det nye høyhuset vil inneholde en stor blanding av funksjoner som hotell, restaurant, kontorer, messedrift og kategori boliger med mer. Utformingen av det nye høyhuset er basert på Tham & Videgårds forslag, som inneholder mye fasader med lyse farger og skal til dels bestå av minst 60 prosent glass. Bygget i planforslaget vil nå en høyde på 151 meter.

Mellom høring og gjennomgang er planforslaget behandlet og endret. Planområdet er redusert i nordre del og tidligere forslag om undergang til Västlänken stasjon Korsvägen er trukket tilbake, som følge av byplanstyrets orienteringsvedtak. Under behandlingen av planen ut fra synspunkter knyttet til kulturmiljøet er det foretatt avveininger mellom planforslagets omfang og dets visuelle påvirkning på riksinteressen.

“Stor verdi for byen”

I avveiningen mellom påvirkning av kulturmiljø og andre offentlige interesser mener byplanadministrasjonen at planforslaget vurderes å tilføre byen stor verdi og styrke Korsvägen og arrangementsområdet som identitetsskapende mål og knutepunkt.
«Den vurderes å veie tyngre enn den visuelle påvirkningen gjennomføringen av planen vurderes å medføre. Sammen med at planen ikke anses å medføre materiell skade på riksinteressen, vurderer forvaltningen at planen kan gjennomføres i sin foreslåtte form», skriver administrasjonen i en melding.

Noen av de største endringene i planutkastet etter høring er:

• Planområdet er redusert i nord på grunn av tilpasning til Arenaområdeprosjektet.

• Etter orienteringsvedtaket fra byplanstyret er opp- og nedstigning knyttet til undergangen for Korsvägen stasjon tatt ut av vurderingsdokumentene.

• Andelen nabolagsareal og offentlig plass ved siden av Korsvägen og langs Skånegatan er justert. Årsaken er at stigningen er fjernet i planen, for å sikre fremkommelighet for gående og syklende og for å regulere plassering av pilarer i tilhørende bygg.

Uklart når byggestart

Trafikverkets bygging av Västlänken og kommunens ombygging av Korsvägen vil påvirke tidsplanen for utvidelsen av det svenske Mässan fjerde tårnet, da den offentlige tomten innenfor planforslaget skal utvides med kommunens prosjekt Korsvägen. Trafikverkets rutetabell for Västlänken er foreløpig usikker, men sannsynlig åpningstid er 2030 ifølge administrasjonens anslag. Hvordan det påvirker tidsplanen for kommunens ombygging av Korsvägen er foreløpig usikkert. Den foreløpige tidsplanen for det svenske Mässan fjerde tårnet er foreløpig at detaljplanen kan vedtas i løpet av første kvartal 2027. Når byggingen kan starte er imidlertid uklart.

logo
Bjørn Laberg