Prosjektnyheter

Søker totalentreprenør til ombygging av sykehjem

Illustrasjon: pka Arkitekter

AKTUELLE PROSJEKTER: Nestatunet i Selbu skal ombygges fra sykehjem til 17 heldøgns omsorgsboliger, aktivitetsarealer og administrasjon.

Av Bjørn Laberg

Bygget skal inneholde 17 leiligheter for utleie, felles areal for disse og rom knyttet til drift. I tillegg skal bygget inneholde areal for frivillig og kommunal aktivitet, og utformes slik at det best mulig legges til rette for aktivitet, felleskap og livsglede både for beboere og nærmiljø.

Litt fra konkurransegrunnlaget:

• Alt innvendig rives i 1. og 2.etasje med unntak av nødvendig hovedkonstruksjon samt heis og trapperom. Utvendige betongpilastrer og kantdragere rives. Utvendig kledning, vindsperre samt eksisterende takrenne rives. Eksisterende vinduer og solavskjerming demonteres.

• Dekke over 1. etasje skal rives for å etablere åpning mellom 1. og 2. etasje. Riving må utføres skånsomt slik at det ikke oppstår skader på eksisterende bygg. Dekke må sages opp i tilstrekkelig små deler for trygg håndtering og uttransport.

• Alt av innvendig sanitær-, varme-, ventilasjon-, prosesskjøleanlegg i 1. og 2. etasje rives, samt ventilasjonskanaler på loft, som betjener 1. og 2. etasje. Tørrsprinkleranlegg på loft rives, sorteres og deponeres som øvrige anlegg. Alle hovedføringer for sprinkler i sjakt forutsettes gjenbrukt.

• Eksisterende varmtvannsanlegg som er plassert i teknisk rom i kjeller,skal erstattes med nytt anlegg basert på oppvarming fra det nye vannbårne varmeanlegget. Varmtvannproduksjon til kjøkken og områder i kjeller som skal være i drift, må ivaretas med et provisorisk opplegg.

• Alle byggets elektro og teletekniske installasjoner skal rives. Eksisterende ventilasjonsaggregat med DX-anlegg skal gjenbrukes. Rørføringer fra isvannsanlegget som er plassert i teknisk rom i kjeller, og som betjener kjølerommene i etasjene, rives og ivaretas som øvrige rivingsmaterialer.

• Den utvendige solavskjermingen skal være av en solid type som tåler mekanisk påkjenning, herunder vind på minimum 15 m/s. Utvendig plasseres en sentral værstasjon, minimum en pr. fasade.

• To terrasser i 1.etasje i tilknytning til felles oppholdsrom skal etableres. To balkonger i 2.etasje i tilknytning til felles oppholdsrom skal bygges. 14 balkonger á ca. 7 kvm. henges i eksisterende betongkonstrukjson. (som opsjon) Kuldebroproblematikk må avklares.

FAKTA:

Tilbudsfrist: 8. april 2021
Fylke: Trøndelag
Kommune: Selbu
Tiltakshaver: Selbu kommune
Entrepriseform: Totalentreprise
Verdi: cirka 40 millioner kroner, ekskl. mva
Arkitekt forprosjekt: pka Arkitekter
RIV: COWI

Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Selbu kommune