Prosjektnyheter

Samspill om nye Sofiemyr barneskole

Illustrasjon: Norconsult

AKTUELLE PROSJEKTER: Nordre Follo kommune inviterer til konkurranse om prekvalifisering for bygging av en ny barneskole i Sofiemyr idrettspark på Kolbotn.

Av Bjørn Laberg

Nordre Follo kommune har valgt samspillentreprise som gjennomføringsmodell. Formålet med denne anskaffelsen er å inngå kontrakt med en erfaren entreprenør for prosjektering og oppføring av bygningsmassen.

Midt i Sofiemyr idrettspark

Byggeområdet er midt i Sofiemyr idrettspark, omgitt av idrettsbaner og parkeringsplasser. Sørvest for byggetomten ligger bryterhuset, Sofiemyr barnehage og eksisterende Sofiemyr skole, Sofiemyrhallen, samt Fløysbonn ungdomsskole. På motsatt side av Kongeveien, øst for idrettsparken, ligger Fløysbonn industriområde. Lenger nord er det boligbebyggelse. Mellom Sofiemyr barnehage/eksisterende Sofiemyr skole og byggeområdet er det et grøntareal (liten skog).

Fra ungdomsskole til barneskole

Skolen er planlagt som 4-parallell skole, oppført i 3-4 etasjer med et bruttoareal på ca. 8300 kvm. Det er god plass på byggetomten som ligger i umiddelbar nærhet til E6. Skolen skal stå ferdig i oktober 2023, utomhus i januar 2024. Behovet for lokaler til kroppsøving dekkes av eksisterende Sofiemyrhallen, og idrettsanlegg i nærområdet. Det skal derfor ikke oppføres gymsal i tilknytning til skolen. Tomten er i dag regulert til ungdomsskole med idrettshaller, det er igangsatt arbeid med å omregulere og legge til rette for barneskole her. Det foreligger rekkefølgekrav i områdeplanen for Sofiemyr idrettspark som det må tas hensyn til. Blant annet gjelder dette opparbeiding av gangvei og flytting av adkomst.
Entreprisekostnaden er i konseptvalgutredningen estimert til cirka 200 millioner kroner, ekskl. mva.

To faser

Gjennomføringen av prosjektet vil skje i to faser. I fase 1 Utviklingsfasen skal entreprenøren delta i en prosess der eksisterende prosjektmateriale i samarbeid med brukerne skal bearbeides og optimaliseres. Dette vil danne utgangspunktet for disponering og organisering av skolens arealer på et mer detaljert nivå. I løpet av fase 1 skal oppdragsgiver og entreprenøren videre utarbeide et forprosjekt og en målpris for gjennomføring av prosjektering og bygging.

Dersom forprosjektet blir vedtatt og partene enes om en målsum, skjer prosjektering og bygging i fase 2, gjennomføringsfasen. Videreføring av Fase 2 skal som utgangspunkt gjennomføres med avtalt målpris. Partene kan som alternativ avtale; videreføring som en ordinær totalentreprise med fastpris.

FAKTA:

Tilbudsfrist: 4. oktober 2021

Fylke: Viken

Tiltakshaver: Nordre Follo kommune

Byggestart: September 2022

Utredningskonsulent KVU: Norconsult AS avd. Larvik

Verdi: cirka 200 millioner kroner

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.