Prosjektnyheter

Hvem tegner ny gang- og sykkelbru i Lillestrøm?

Bildet: Arkitektkonkurransen er ment å munne ut i ei bru som blir et landemerke, og skal også inngå som en del av kunstparken langs Nitelva og Sagelva.

AKTUELLE PROSJEKTER: Lillestrøm kommune inviterer til en åpen plan- og designkonkurranse for gang- og sykkelbru over Skjærvagapet, en bukt i Nitelva, som renner gjennom Lillestrøm by.

Av Bjørn Laberg

Brua blir et viktig bindeledd mellom dagens og framtidige funksjoner og fortettingsområder i Strømmen og Lillestrøm. 

Brua vil bli knyttet sammen med det eksisterende turveinettet langs Nitelva og være et viktig estetisk og praktisk forbindelsesledd mellom utviklingen som skal skje både nord og sør for Strømsveien og videre mot Lillestrøm sentrum. Brua vil også inngå som en del av «Elveparken».

Bruas overbygning antas å bli synlig fra store deler av flomvollen på Lillestrømsiden, fra Nitelva bru og delvis fra Strømmensiden (Sagdalen). Flomvollen er et mye brukt rekreasjonsområde
Lillestrøm kalles også «Flisbyen» og har lang historie med treindustri i form av dampsagbruk og oppgangssager, bl.a. i Sagelva, som renner ut i Skjærvagapet og er en sideelv til Nitelva. Det forventes derfor at hovedmaterialet i brua skal være tre eller med stort innslag av tre. Bruspennet blir mellom 50 og 70 m langt, avhengig av plassering og utforming.

Vinnerutkastet av plan- og designkonkurransen vil kvalifiseres til en konkurranse med forhandling om et mulig oppdrag. Oppdraget vil bestå av komplett arkitektprosjektering av anlegget i fase fra bearbeiding av vinnerutkast og tekniske tegninger for reguleringsplan til og med detaljprosjektering, oppfølging i byggetida og sluttdokumentasjon.

Byggingen av broen er tenkt igangsatt i 2022 avhengig av at reguleringsprosessen forløper som planlagt. Kontrahert arkitekt skal levere bidrag til reguleringsprosessen høsten 2021.

Frist for levering av konkurransebesvarelse: 4. juni 2021.

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.