Aktuelt

Vil gjøre det enklere å bo i mikrohus

Bildet: Forslaget åpner for at mikrohus kan få unntak fra en rekke krav i TEK17, slik at kravene for mikrohus i hovedsak blir de samme som kravene til fritidsbolig. Illustrasjonebilde: Norske Mikrohus AS

– Vi ser at flere ønsker å bo i mikrohus, og at dagens regelverk ikke er tilpasset denne boformen. Derfor vil vi forenkle byggereglene, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Regjeringen foreslår nå endrede regler for mikrohus. Forslaget innebærer forenklede regler i byggteknisk forskrift (TEK17) og byggesaksforskriften (SAK10).

Forslaget åpner for at mikrohus kan få unntak fra en rekke krav i TEK17, slik at kravene for mikrohus i hovedsak blir de samme som kravene til fritidsbolig. Dette omfatter blant annet unntak fra krav til tilgjengelighet. Mikrohus må likevel oppfylle grunnleggende krav til helse og sikkerhet.

De nye reglene innebærer også at oppføring av mikrohus på bebygd eiendom ikke skal kreve bruk av ansvarlige foretak, og å unnta mikrohus fra kravet om uavhengig kontroll. Dette kan åpne for større egeninnsats i byggeprosessen og gi økonomiske besparelser.

– Mikrohus skal være gode boliger for folk som ønsker å bo kompakt. Mikrohus skal være et supplement til dagens boligmasse, sier Astrup.

Høringsforslaget inneholder også en definisjon av mikrohus, slik at det skal bli enklere å vite hvilke regler som gjelder. Forslaget omfatter mikrohus som skal benyttes til boligformål, enten det er fast fundamentert i grunnen, står på hjul eller på tilhenger. Skal et hus eller en vogn benyttes som permanent bolig, må den oppfylle kravene til bolig i TEK17. De forenklede reglene gjelder for frittliggende mikrohus til boligformål, med et maksimalt bruksareal på inntil 30 m2.

– Mikrohus er en internasjonal trend som også brer seg i Norge. De krever mindre bruk av bygningsmaterialer og tomter. Det kan gi rimeligere og mer miljøvennlige boliger, sier Astrup.

Forslaget sendes på høring fra Direktoratet for byggkvalitet med høringsfrist 09.09.2021