Infrastruktur

Vil flytte pendlertrafikken fra E18 over til elektriske hurtigbåter

Aero design av Brødrene Aa

Norled, Slemmestad Brygge og Brødrene Aa vil flytte persontrafikken fra E18 over på sjøen ved å utvikle et nytt transportsystem bestående av elektriske hurtigbåter som går fra områder rundt Oslofjorden og inn og ut av Oslo sentrum. Den nye transportløsningen vil ha en svært positiv miljøeffekt. PILOT-E støtter prosjektet i første fase med 30 millioner kroner.

Det eksisterende og i stor grad overbelastede veinettet (E-18, Slemmestadveien og Røykenveien), skal avlastes ved at en betydelig andel av pendlertrafikken til og fra Oslo går over til utslippsfri hurtigbåt.

De tre partnere går nå sammen for å utvikle et konsept for et helhetlig transportsystem som skal trafikkeres av elektriske og energieffektive hurtigbåter. Hurtigbåtene vil kunne transportere rundt 1 250 000 personer årlig. Prosjektet skal også utvikle ny innovativ infrastruktur knyttet til elektrisk lading, brygger, publikumsfasiliteter og enkel overgang til busser, sykkel og bil.

«Dersom vi klarer å få pendlere til å velge hurtigbåt i stedet for å kjøre bil vil det avlaste veinettet i regionen, redusere støy og ulykker, kutte CO2 utslipp og gi bedre framkommelighet for buss og yrkestrafikk,» sier prosjektleder Karolina Adolfsson i Norled.

Miljøeffekten fra prosjektet vil være betydelig. Et rutetilbud bestående av elektriske båter med årlig kapasitet på 1 250 000 passasjerer gir en CO2 reduksjon på 1877 tonn per år sammenlignet med hurtigbåter med dieseldrift, og en reduksjon på 4628 tonn per år dersom alternativet er privatbil.

«En hoveddel av prosjektet er knyttet til utvikling av løsninger av energieffektive fartøy som medfører reduserte kostnader, energibesparelse og vektbesparelse på fartøyet. Det vil forskes på nye fartøykonsept og modeller med lav vekt for å kunne utvikle fartøy som kan holde god fart og ha plass til batterier,» sier Adolfsson.

Prosjektet har oppstart våren 2021 og skal være sluttført i 2024. Prosjektet mottar støtte gjennom Pilot-E, som er en samarbeidsutlysning mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Det er bevilget 17 millioner til Norled og Slemmestad Brygge, og 13 millioner til Brødrene Aa til utvikling av de innovative løsningene i prosjektet.

«Norsk maritim næring er virkelig i tet når det gjelder å utvikle innovative, utslippsfrie løsninger med stort skaleringspotensial. Dette prosjektet vil gi et viktig bidrag til å realisere utslippsfrie hurtigbåter,» sier Trond Moengen, programsekretær for PILOT-E.

Om Brødrene AA 
Brødrene Aa er et norsk verft som har spesialisert seg på bygging av hurtigbåter i karbonfiber. Verftet står bak flere av båtene som trafikkerer Oslofjorden i dag, og har i tillegg bygget flere helelektriske fartøy som prisbelønte Future of the Fjords. Verftet ligger i Hyen og har 170 ansatte.

Om Norled
Norled AS er et av landets største ferje og hurtigbåtrederier. Selskapet har 80 fartøy, og driver ferje- og hurtigbåtsamband fra Oslofjorden til Troms. Norled har satset mye på nye fartøystyper og miljøvennlig teknologi, og har tatt frem løsninger som selskapet er alene om i verden. Norled utviklet verdens første elektriske ferje, MF Ampere, i 2015 og utvikler nå verdens første hydrogendrevne ferje, MF Hydra.

Om Slemmestad Brygge AS
Slemmestad Brygge har siden 2003 vært primus motor i planleggingen og utviklingen av kystbyen Slemmestad. Selskapet eier alle vesentlige tomter i et stort område rundt pollen og brygga i Slemmestad Sentrum. Slemmestad Brygge jobber nært med Asker kommune om ny infrastruktur i området og med VEAS om energitilførsel ved bruk av renset avløpsvann. De godkjente planene omfatter 1300 boliger og 55.000 m2 næringsareal og er dermed en av de største utbyggingene i Oslofjorden de nærmeste årene.

Om PILOT-E
PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.