Infrastruktur

Viktig og riktig med reformer i samferdselssektoren

Administrerende direktør Bjørne Grimsrud i Transportøkonomisk institutt mente det har vært riktig å omstille store offentlige etater. Nå har effektiviteten økt og det blir med infrastruktur ut av pengene. (skjermdump)

MOBILITET 2021: – Solberg-regjeringen har vært en stor reformgiver innen samferdselssektoren de siste åtte årene. Nye Veier er et eksempel på konkurranseutsetting, og regjeringen har etablert nye markeder innen persontrafikk, blant annet gjennom bompengeordningen og taxinæringen.

Av Odd Borgestrand

– Det er viktig med nye strategiske grep, mente administrerende direktør Bjørne Grimsrud i Transportøkonomisk institutt. Han var en av innlederne under dagens Mobilitets-konferanse. Selskaper og etater er splittet og implementert europeiske regler både på konkurranse og sikkerhet. En del oppgaver er dessuten flyttet fra stat til kommuner.

– Statens Vegvesen står i dag bare for 40 prosent av utbyggingen av norske veier og under 10 prosent på drift og vedlikehold. Det betyr endrede markedsforhold der private selskaper, Nye Veier, fylkeskommuner og OPS-selskaper som har tatt over. Vegvesenet har levert medarbeidere og oppgaver til 20 ulike organisasjoner og etater de siste årene. Dette har skapt en helt ny struktur med mange nye relasjoner, sa Grimsrud.

Finansdepartementet har strammet inn regelverket for statlige investeringer. Sektoren har svart med å flytte investeringene over i offentlig eide selskaper som Bane NOR, Nye Veier og Avinor. Grimsrud mente det har vært riktig å omstille store offentlige etater. Flere av disse etatene var store også i europeisk sammenheng. Nå har effektiviteten økt og det blir med infrastruktur ut av pengene. – Kostnadene er redusert med 15-20 prosent, mente Grimsrud.

Reformene har imidlertid også skapt noen nye utfordringer. Viktige områder som går på tvers av ulike transportmidler, spesielt kollektivtrafikken, blir i mindre grad koordinert. Her mangler det ansvarsforhold og hvem som skal stå for utredningene for veien videre. Modellen har også utfordringer i forhold til denne type spørsmål.

– Offentlige selskaper og offentlige etater er involvert i samme virksomhet. Det skaper utfordringer fordi offentlige selskaper er underlagt et eget regelverk som er ulik andre virksomheter og etater. Samfunnssikkerhet og trafikksikkerhet er et eksempel på utfordrende områder. Det er fremdeles oppgaver det er naturlig å ta ut i det private markedet. Her er det rom for videre reformer, mente Grimsrud.

Det er behov for å se på det strategiske nivået. Det er viktig at Samferdselsdepartementet tar inn de operative selskapene inn i arbeidet med Nasjonal transportplan, selv om det har skapt noen utfordringer.  Her er det mulig å se på strukturer som er mer overgripende over alle transportformer.

Grimsrud la ikke skjul på at han er spendt på hva som kommer i den nasjonale transportplanen, som altså blir lagt fram om et par måneder.