Aktuelt

Svarer NTP på Osloregionens utfordringer?

Illustrasjonsbilde: Getty Images

– Hvorfor får ikke viktige prosjekter i Oslo større prioritet i Nasjonal Transportplan? Og hvorfor er ikke mindre byområder i Osloregionen inkludert i ny støtteordning?

Dette var noen av spørsmålene som ble stilt og forsøkt besvart på Osloregionens NTP-webinar onsdag 28. april.

Webinaret samlet lokalpolitikere og stortingspolitikere som i sine innlegg ga synspunkter på om NTP svarer på Osloregionens utfordringer. Det ble også stilt spørsmål til stortingspolitikerne hva de tar med seg videre inn Stortingets behandling av NTP. Osloregionens direktør Øyvind Såtvedt ønsket velkommen med en innledning om hovedpunktene i høringsuttalelsen til NTP, med fokus på fire hovedtema; klima, togsatsing, bysatsing og godstransport.

Her er opptak fra webinaret 

– En tapt mulighet

Før politikerne slapp til ga nytiltrådt leder for Transportøkonomisk Institutt, Bjørne Grimsrud en kort analyse av NTP fra et samfunnsfaglig ståsted. Grimsrud startet sitt innlegg med å si at NTP svarer ikke på store utfordringene for Osloregionen og nasjonalt. 
– Det er synd, da NTP skal danne grunnlag for fordeling av store investeringsmidler, sa Grimsrud. Hovedutfordringene som er samfunnsøkonomisk lønnsomhet og hvordan svare på klimautfordringene er de samme nasjonalt som i Osloregionen, men disse blir enda sterkere i en stor region, med høy mobilitet og flere alternative reiseformer. Grimsrud pekte spesielt på tre utfordringer som burde vært løftet mer fram i ny NTP. 
– Dette er kapasitetsutfordringer, utfordringer med klima og arealpolitikk og hvordan få mer for pengene. Til det siste, så har man ikke evnet å diskutere det overordnete om hva som er det mest effektive prosjektet, men velger heller å diskutere effektiviteten i det enkelt prosjekt. Dette er en tapt mulighet, avsluttet Grimsrud.

NTP avgjørende for å nå klimamål

Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune var første politiker ut og innledet med at en god NTP er avgjørende for at vi skal nå klimamål. Videre presenterte Berg hva som må forbedres i NTP, blant annet økt statlig finansiering av Majorstua stasjon og tiltak som reduserer utslipp. Hun pekte spesielt på biodrivstoff som en bro fram mot utslippsfri transport og at biodrivstoffpolitikken må endres.

Mer til jernbane

Satsing på ulike jernbaneprosjekter fikk mye oppmerksomhet på webinaret. Siri Martinsen, varaordfører i Fredrikstad og leder for Jernbaneforum Øst, etterlyste InterCity-satsing sør for Moss. Satsing på jernbane er viktig både for person- og godstransport. Martinsen nevnte også sjøtransporten, med utbedring av farleden til Borg Havn som er viktig for næringsutvikling og at det må settes av nok midler i NTP.

Kollektivsatsing og byvekstavtaler

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, påpekte i sitt innlegg at vi må  ikke miste fremdriften på satsing på kollektivtrafikk, selv om vi har økt bruk av bil pga pandemien. Videre trakk hun fra at byvekstavtalene er viktige og at byområdene er avhengig av statlig medfinansiering og for å nå nullvekstmålene. Hun etterlyste en tidsplan for forhandlinger av avtalene og stiller spørsmål om det er god nok finansiering. Hammer Krog tok også spesielt opp hvordan man måler samfunnsøkonomisk nytte i NTP, spesielt om synliggjøring av byenes utfordringer.

– Godspakke Innlandet må tas inn igjen i NTP

Margrethe Haarr, ordfører i Kongsvinger kommune var siste lokalpolitiker ut og fokuserte spesielt på mangel på jernbanesatsing i NTP. Haarr er overrasket og skuffet over at NTP ikke har en forpliktende satsing på Godspakke Innlandet eller på tiltak på Kongsvingerbanen, som er overbelastet jernbane. Kongsvingerbanen er landets største internasjonale godskorridor. Tiltak på Godspakke Innlandet har høy samfunnsnytte og effektpakkene er ikke tilstrekkelig.

Mot slutten av webinaret slapp stortingspolitikerne Nils Aage Jegstad (H), Ola Elvestuen (V), Sverre Myrli (A) og Kari Elisabeth Kaski (SV) til.

Nils Aage Jegstad bekreftet at det er riktig at ny NTP har en sterkere distriktsprofil og tiltak på sentrale Østlandet er nedprioritert. Han viste også til at det er en mindretallsregjering, noe som gir Stortinget større muligheter i forhandling om NTP. Jegstad nevnte spesielt at i satsing på InterCity, så er ruteplanen det sentrale, ikke dobbeltspor. Jegstad bekrefter også at Oslotunnelen er viktig.

Ola Elvestuen startet sitt innlegg med en påminnelse om hva som allerede er gjort og at for 10 år siden var statlig støtte til kollektivsatsing lik null. I dag er det en enorm satsing på prosjekter. Elvestuen slo også fast at det vil bli en diskusjon om økt bidrag til Majorstua stasjon. Han var også enig om å holde trykk på planlegging av jernbanetunnel under Oslo, som er viktig for hele jernbanenettet i Norge. Det er bra med fokus på høyhastighetstog og samarbeid Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg. På klimaområdet, så er omstilling til nullutslipp det viktigste. Han avsluttet med at det er mye i NTP som er bra, men fortsatt nye kamper.

Sverre Myrli innledet med å si at NTP er et veldig bra dokument og understreket at det er et politisk overordnet dokument. Han understreket at NTP omhandler mer enn enkeltprosjekter, med en omfattende drøfting av mål for transportpolitikken. Myrli minnet også om at satsing på InterCity for 8 år siden har gitt føringer for satsing på andre prosjekter på Østlandet. Han avsluttet sitt innlegg med at debatten om NTP må handle om det viktigste som er å kutte utslipp og bygge sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Kari Elisabeth Kaski fulgte opp Myrlis innlegg med å peke på den store veisatsingen i NTP og det store gapet det er mellom klimamål og mål NTP.  Kaski sa også at det er svært alvorlig at sentrumstunnel er skjøvet ut i tid, det er viktig med byggestart i første periode, økt statlig finansiering av Majorstua stasjon og øke finansiering av byvekstavtaler. InterCity er viktig for SV og det er alvorlig at utbygging tar så lang tid. Det er et tegn på manglende vilje til å prioritere. Motorveier bygges før jernbane. Hun pekte også på at Kongsvingerbanen er viktig, også for å avlaste Alnabruterminalen. Kaski avsluttet med NTP har vokst ut av enhver dimensjon. – Det er ikke realistisk med alle disse prosjekter. Det viktigste må være infrastruktur for kollektiv, utslippsfri transport. Noe må ut og det er de store motorveiprosjektene.

Merknader inn i Stortingsbehandlingen

Avslutningsvis ble stortingspolitikerne utfordret på hva de tar med seg inn i Stortingets behandling av NTP.

• Jegstad nevnte spesielt Godspakke Innlandet og det bør vurderes om flere byområder skal inkluderes i ny ordning, f.eks. Mjøsbyen.

• Elvestuen var opptatt at vi skal nå klimamålene og må ha nødvendig omstilling for nullutslipp. Jernbane er viktig, der det viktigste vil være å prioritere Oslotunnel og at de lange jernbaneforbindelsene må opp på et høyere nivå.

• Myrli sa i sitt sluttinnlegg at han er åpen for at flere byområder bør komme inn i «byvekstavtaler light». Han var også opptatt av at vi må se gods- og persontransport mer i sammenheng. Dette betyr at vi må få jernbanenettet på Østlandet til å fungere, det er som et nav for hele landet, avsluttet han.

• Kaski kommenterte til slutt at stortingspolitikere som representerer Osloregionen må jobbe mer sammen. Vi må bli bedre til å organisere oss, og Oslo bør være med i transportkomiteen, der det er store viktige diskusjoner, avsluttet hun.

(KILDE: osloregionen.no)