Aktuelt

Støtter grønn asfaltproduksjon

Bildet: Asfaltfabrikken som er planlagt i Mandal skal gi asfalt med et betydelig lavere klimafotavtrykk enn tidligere. Ill: Velde AS

Velde Produksjon AS skal produsere asfalt som gir betydelig lavere klimaavtrykk. Selskapet får 22,2 millioner kroner i støtte fra Enova til bygging av et nytt produksjonsanlegg i Mandal.

Det nye anlegget skal være i gang mot slutten av 2021.

Asfaltproduksjon er forbundet med høye klimagassutslipp og i Norge produserer vi årlig rundt 7,7 millioner tonn asfalt. Men kun 500 000 tonn av dette er gjenvunnet asfalt. Bransjen selv trekker fram økt gjenbruksandel av asfalt som svært viktig på veien mot lavere utslipp. Og det er dette Velde Produksjon AS ønsker å gjøre noe med.

– Vi ønsker å gjenbruke asfalt i størst mulig grad for å ta ned vårt klimafotavtrykk, vi ser at det finnes teknologi som gjør dette mulig og da ønsker vi å gripe denne muligheten, sier konsernleder Egil Velde i Velde Industri AS, i en pressemelding.

– Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri. Da må industrien erstatte fossile brensler med fornybare alternativer samtidig som ressurs- og energieffektiviteten økes vesentlig, sier Marit Sandbakk, markedssjef for industri i Enova.

Brenner gassen flere ganger

Ny teknologi og innovasjon gjør det mulig å forbedre forbrenningsprosessen slik at man kan bruke en høyere andel gjenvunnet asfalt. Det nye anlegget benytter indirekte oppvarming av asfalten, og samtidig vil avgasser utnyttes i flere steg ved å brenne den samme gassen flere ganger. Den oppvarmingen som da skjer, gjør det mulig å benytte en langt høyere andel gjenvunnet asfalt. Målsettingen er å heve bruken av gjenvunnet asfalt fra dagens 7 % til opp mot 90 % (70-80%) ved flere produksjonsanlegg i Norge.

-Det nye anlegget i Mandal vil kunne gjenvinne opp mot 90% resirkulert asfalt. Med funksjonsbaserte kontrakter hvor høy andel tillates har vi som ambisjon å utnytte den nye teknologien i størst mulig grad, sier Velde

Selskapet kommer også til å bruke tre-pellets i stedet for naturgass som energibærer i forbrenningsprosessen. Tre-pellets er det beste alternativet til dette bruksområdet når man skal gjennomføre en omlegging fra fossilt til fornybart brensel. Prosjektet blir godt mottatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– Gjenbruk og sirkulær økonomi er viktig for at vi skal klare å nå de ambisiøse klimamålene våre. Velde Produksjon går nå foran med et godt prosjekt som tar i bruk ny og mer miljøvennlig teknologi for produksjon av asfalt. Dette prosjektet er et flott eksempel på hvordan klimagassutslippene og miljøavtrykket kan reduseres gjennom økt gjenbruk av materiale, sier Rotevatn.

Spredningspotensiale

Enova ser prosjektet som offensivt og svært spennende.

– Dette prosjektet vil gi økt kunnskap om både asfaltproduksjon og hvilken kvalitet/nytte denne type teknologi vil få for markedet. Helheten i Veldes nye anlegg står for en ny utvikling innenfor asfaltproduksjonen i Norge, og vi tror dette vil bidra til en mer klimavennlig produksjon av asfalt både i Norge og i utlandet, sier Marit Sandbakk.