Aktuelt

Statlige aktører får ros i RIF-rapporten

Bildet: Avinor har mulighet til å tenke langsiktig og til tros for tøffe tider i flybransjen har RIFs eksperter tro på en spennende framtid for bransjen. Illustrasjonsfoto: Avinor

STATE OF THE NATION 2021: Statsbygg, Forsvarsbygg og Avinor er blant aktørene som får positiv omtale i State of the Nation. Dette er aktører som tenker langsiktig og har en god bærekraftsmodell.

Av Odd Borgestrand

– Dette er aktører som i all hovedsak jobber godt og langsiktig. I tillegg har de økonomiske rammer til å gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i en kommentar.

Ripe i lakken

Samlet sett får det som i rapporten betegnes «andre statlige bygninger» tilstandskarakter 3, med en gul pil for fremtidsutsikt. Det er imidlertid variasjoner i fysisk tilstand og fremtidsutsikt blant de ulike delene av kapitlet. Forsvarsbyggs portefølje plasserer seg på gjennomsnittet, mens Statsbyggs portefølje vurderes generelt høyt, med unntak av fengselsporteføljen – hvor både fysisk tilstand og fremtidsutsikt vurderes svært lavt.

Tilstanden på anleggene til Statsbygg scorer høyest av samtlige når det gjelder standard og normalt løpende vedlikehold.  Men også Statsbygg får en ripe i lakken når det gjelder fengslene. Her får de nærmest stryk fordi RIFs eksperter mener over 30 prosent av bygningsmassen er lite egnet til dagens bruksformål. Store deler av behovet er så omfattende at funksjonssvikt og stenging er vanskelig å unngå i årene fremover.

Fornøyd Statsbygg-direktør

Under presentasjonen av State of the Nation fikk Statsbyggs administrerende direktør Harald Nikolaisen muligheten til å fortelle om Statsbyggs vedlikeholdsarbeid.

– Rapporten viser hvilken enorm formue offentlige bygg og anlegg representerer, og hva det krever å ivareta skattebetalernes investeringer i eiendom. Et jevnlig verdibevarende vedlikehold av eiendom koster riktignok penger, men å ta igjen et vedlikeholdsetterslep er langt dyrere, sa Harald Nikolaisen.

– Et godt vedlikehold av offentlige bygninger krever øremerkede midler. Det er fullt forståelig at for eksempel en rektor heller vil bruke sine bevilgninger til forskning og undervisning enn til langsiktig vedlikehold av bygningene, men det er et valg som må fattes på andre premisser, understreker Nikolaisen.

Statsbygg overtok ansvaret for fengslene for 12 år siden. På tross av økt vedlikehold innrømmer Statsbygg-direktøren at tilstanden fortsatt ikke god nok.

Nødvendig med ekstraordinært løft

– Vi jobber imidlertid for at også tilstanden på fengslene skal bli bedre, og etter hvert kunne komme opp på samme høye nivå som resten av bygningene våre, sier Harald Nikolaisen i en kommentar på Statsbygg sin egen nettside.

Forsvarsbygg har også en akseptabel, men ikke god standard. Her er det nødvendig med et ekstraordinært løft for å opprettholde en god drift, mener RIF. Forsvarsbygg får en gul pil, som viser at RIF har tro på at vedlikeholdsnivået opprettholdes de kommende år, etter signaler fra Forsvarsbygg. Krav fra NATO om økt forsvarsevne vil sannsynliggjøre behov for mer arealbruk. Det vil gi utfordringer for arealeffektivisering, samt stimulering til miljøriktig forvalting, drift og vedlikehold som viktige satsningsområder, står det i rapporten.

Ros til Avinor

Avinor kommer også godt ut av RIFs kritiske blikk. Til tross for en tid med utfordringer knyttet til redusert trafikkutvikling, vil lufthavnenes kompetanse, struktur og eierskap kunne sikre et godt nasjonalt tilbud i årene fremover. Dette tilbudet tar både høyde for klimatilpasninger og sterke ambisjoner om en mer klimavennlig luftfart, mener RIF, som gir landets lufthavner 4 i tilstandskarakter, og grønn pil som dermed peker oppover for framtidsutsikter.  RIF mener banesystemer og flyoppstillingsplasser, samt flysikringsanlegg, vurderes som meget god, mens landsiden vurderes som middels god. Overvannsanleggene, som er en del av det ytre miljøet, er av svært varierende kvalitet.

Bygningsmassen gis en høy karakter. Avinor har i løpet av de siste seks årene gjort store investeringer i bygningsmassen ved lufthavnene i Oslo og Bergen. I tillegg er det gjennomført en tilstandsanalyse på resterende lufthavner, slik at man har etablert en god oversikt over hvilke tiltak som er viktige, samt en prioritering av disse.

Nye samarbeidskonstellasjoner

Til tross for redusert inntjening i en periode, som følge av korona-pandemien, er det grunn til å tro at lufthavnenes kompetanse, behovsberegninger, planer, struktur og statlig eierskap, likevel vil kunne sikre et nasjonalt tilbud som knytter et langstrakt land som Norge sammen i tiden som kommer. I tillegg har bransjen en spennende tid foran seg, hvor overgangen til en mer klimavennlig luftfart kan skape nye samarbeidskonstellasjoner og økonomiske muligheter, heter det i rapporten.

Avinor er selvfinansiert og lufthavnvirksomheten drives som én enhet. Dette gir Avinor muligheten til å drifte et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Gjennom Samferdselsdepartementet har den norske stat overordnet myndighet til å fastsette Avinors samfunnspålagte oppgaver, avkastningskrav og utbytte.