Aktuelt

Søker prosjektorganisasjon til Ny lufthavn Bodø

Bildet: Den eksisterende Bodø lufthavn erstattes av en ny flyplass, om lag en kilometer lengre sydvest i forhold til dagens flyplass. Illustrasjon: Avinor AS

AKTUELLE PROSJEKTER: Avinor AS inviterer til konkurranse om prosjektorganisasjon for «Ny lufthavn Bodø»-prosjektet. Estimert verdi på kontrakten er 250 – 350 millioner kroner.

Av Bjørn Laberg

Antatt oppstart er november 2021, med varighet frem til prosjektet er ferdigstilt og overlevert Avinors driftsorganisasjon, i løpet av fjerde kvartal 2027.

I forbindelse med nedleggingen av Bodø flystasjon og Forsvarets påfølgende avhending av statens eiendommer er det besluttet å igangsette et byutviklingsprosjekt, der den eksisterende flyplassen erstattes av en ny flyplass om lag en kilometer lengre sydvest i forhold til dagens flyplass. 

Prosjektet gjennomføres i regi av Avinor, og har staten ved Samferdselsdepartementet, Forsvaret og Bodø kommune som nære interessenter og medfinansierer i prosjektet. Flere ulike kontrakter er oppdelt etter prosjektets nedbrytningsplan (PNS), der de to store hovedkontraktene er en anleggskontrakt og en terminalbyggkontrakt.

Hovedkontraktene «Anleggsentreprise» og «Terminalbyggentreprise» skal begge gjennomføres med samspill som kontraktmodell. Det innebærer at kontraktene gjennomføres i to faser, Fase 1: Prosjektutviklingsfasen og Fase 2: Gjennomføringsfasen, hvor man i Fase 1 blir enige om underlaget for Fase 2, før denne gjennomføres.

Avinor har ikke kapasitet i egen organisasjon til å håndtere alle pågående aktiviteter, og søker derfor å kontrahere en komplett prosjektstyringsorganisasjon, eksklusive ressurs(er) til innkjøp/kontrakt, som skal opptre som Byggherre på vegne av Avinor. Denne prosjektstyringsorganisasjonen skal overlevere prosjektet til drift, antatt på slutten av 2027. Byggherreorganisasjonen skal lede, kontrollere og følge opp arbeidene som totalentreprenørene er ansvarlig for å levere.

Litt om leveransene i prosjektgjennomføringen:

Flyside:
• Rullebane etableres med 2600 m landingsdistanse og avstand mellom tersklene, og med en avgangsdistanse på 2750 m inkludert startforlengelse. Målekjeden for senterlinjeavstand mellom rullebane og avstand til terminal er på 351 m.

• Flyplassen dimensjoneres for delvis samtidig operasjon med kode E-fly.

• Parallell taksebane etableres langs en stor del av rullebanen slik at avgangsdistansen fra påkjøring er 2230 m. Dette er tilstrekkelig for hoveddelen av trafikken slik at flyplassen får en kapasitet på 25-30 flybevegelser pr time.

• Det etableres 4 av- og påkjøringer til rullebanen og det etableres vendehammer i hver baneende.

• Det bygges dobbel parallell taksebane langs terminalen for å ivareta kapasitetsbehov rundt denne.

• Det etableres én sentral avisingsplattform med kapasitet for 2 fly kodebokstav C eller 1 fly kodebokstav E/F.

• Flyplassen utstyres med komplett instrumentlandingssystem (ILS) CAT I i begge retninger.

• Det legges til rette for etablering av fjernstyrt tårn

• Det planlegges med totalt 17 kode C terminalnære oppstillingsplasser, herav 8 for commuter med selvmanøvrering og 5 nose-in plasser med brotilknytning. De resterende 4 kode C plassene er kombinerte plasser for frakt/passasjerer/fjernoppstilling og kan også brukes som 2 kode E oppstillingsplasser

• Tilknytning (taxebane) til eksisterende Widerøe fasiliteter

• Tilrettelegging av infrastruktur fram til tomtegrense for 3. parter 

• Etter avtale med Riksantikvaren vil ett av dagens tre use-less sheltere bevares og restaureres til dets opprinnelige stand

Bygg:
• Terminalen dimensjoneres for 2,3 millioner passasjerer som er dekkende for trafikkprognosene i et 20-års perspektiv. Prosjektert arealstørrelse er ca. 21 000 m2.

• Dimensjonerende antall passasjerer er 730/660 (avgang/ankomst) for innland og 470/470 på utland.

• Det etableres nytt driftsbygg med brannstasjon. Prosjektert arealstørrelse er ca. 3 500 m2.

• Garasjering og driftstekniske lager etableres ved å gjenbruke eksisterende bygningsmasse og hangarer

Landside: (trafikksystem, park og parkeringsplasser)

• Det etableres ca. 650 parkeringsplasser for åpningsåret.

Tilbudsfrist: 9. august 2021

Verdi: 250 – 350 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.