Infrastruktur

Skanska signerte ny storkontrakt på E18 Vestkorridoren

Skanska og Statens Vegvesen signerte kontrakt på E101 Forberedende arbeider, Fornebukrysset - Strand

Skanska har signert kontrakt med Statens Vegvesen for E101 Forberedende arbeider, Fornebukrysset-Strand. Kontrakten har en verdi på ca. 930 MNOK og vil inngå i Skanskas ordrereserve for Norden i andre kvartal.

Et prosjekt med høy samfunnsverdi
Kontrakten er del av storprosjektet E18 Vestkorridoren, som består av nytt hovedveisystem mellom Lysaker i Bærum og Drengsrud i Asker kommune. Når prosjektet står ferdig, vil ny E18 avløse en av landets mest trafikkerte veistrekninger, med års døgntrafikk opp mot 90 000 kjøretøy. Dagens vei er preget av køproblemer, dårlig fremkommelighet for kollektivtrafikk og omfattende støy – og luftforurensning.

E101 er den andre store kontrakten som lyses ut i storprosjektet, og omfatter forberedende arbeider for entreprise E102 Fornebukrysset-Strand. Arbeidet som omfattes i kontrakten strekker seg over et anleggsområde på rundt 300 mål.  

Vant på kompetanse og gjennomføringsevne
Skanska var en av tre prekvalifiserte leverandører som deltok i konkurransen, og en av to som endte med å levere tilbud. Anskaffelsen ble gjennomført som konkurranse med forhandlinger, etter en metodikk Statens Vegvesen har utviklet til bruk i store entrepriser som E101. Konserndirektør for anleggsvirksomheten i Skanska, Steinar Myhre, er godt fornøyd med tildelingen og dagens kontraktsignering.

– E101 er et stort samfunnsnyttig prosjekt som passer oss godt. Jeg vil berømme Statens Vegvesen for tidliginvolvering av entreprenørkompetansen og vektlegging av andre verdier en kun pris. Det har gjentatte ganger vist seg å være for prosjektets beste, og er den type kontrakter vi prioriterer og ønsker oss, sier Myhre.

I henhold til anskaffelsesformen for oppdraget, tildeles kontrakten tilbyder med det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Pristilbudene på E101 ble vurdert mot tre tildelingskriterier; organisering og nøkkelpersonell, gjennomføring av oppdraget og fremdrift, samt ivaretakelse av HMS på prosjektet – herunder SHA, YM og Klima. Det ble en svært jevn konkurranse om beste tilbud, der Skanska vant etter å ha scoret totalt sett høyest på de myke kriteriene.

– Vi er veldig glade for at Statens Vegvesen sitt team har sett Skanska sine kvaliteter, og scoret oss så høyt som de har gjort. De skal ikke bli skuffet over valget de har tatt, vi er klare og godt forberedt, avslutter Myhre

Skanska har valgt å tilby CEEQUAL i prosjektet, med ambisjon om å oppnå minimum sertifiseringsnivå «very good». Dette er i tråd med Skanskas satsing på Klima, Miljø og Bærekraft og vil føye seg inn i rekken av vellykkede prosjekter etter denne sertifiseringen. Skanska var den første som CEEQUAL sertifiserte et vegprosjekt i Norge med E16 Bagn-Bjørgo. Vi følger opp vår ambisjon om å være ledende på klima og bærekraft i norsk anleggsbransje med å CEEQUAL sertifisere også E101.  

Mer informasjon om prosjektet og omfang:
Entreprisen er en forberedende entreprise for E102 Fornebukrysset-Strand, og er en del av E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta. Arbeidene som skal gjennomføres i denne entreprisen, foregår i all hovedsak mellom Fornebukrysset og Strand, og omfatter følgende hovedarbeider:

  • Grunnarbeider og massehåndtering
  • Rive – og saneringsarbeider
  • Omlegging av teknisk infrastruktur
  • Bygging av ny overvannstrasé inkl. kontrollbasseng
  • Spuntarbeider langs E18 og omliggende områder
  • Omlegging av E18
  • Bygge deler av ny Oksenøyvei, samt anleggs- og midlertidige lokalveier
  • Fundamentering for provisoriske bruer
  • Permanente- og provisoriske konstruksjoner

Entrepriseform er utførelsesentreprise og kontraktstype enhetspriskontrakt. Arbeidene vil settes i gang kort tid etter kontraktsinngåelse, og skal ferdigstilles første kvartal 2023.