Aktuelt

Skal skape fremtidens skole i Våler kommune

Bildet: Den nye skolen skal bygges for å ivareta fremtidens behov, med hensyn til pedagogiske og tekniske utviklingsmuligheter. WSP er inne i prosjektet med prosjekteringsgruppeleder, rådgivende ingeniører, pedagogiske rådgivere og rådgivere innen miljø. BAS arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter er med som samarbeidspartnere.

Våler kommune skal bygge nye Våler ungdomsskole og utvide Kirkebygden barneskole i samme område.

Med mål om et moderne og fremtidsrettet skolebygg er WSP valgt som samarbeidspartner for utviklingen.

På et tusen år gammelt område i Våler kommune, som blant annet har en middelalderkirke fra slutten av 1100-tallet, skal fremtidens skole bygges. Og arbeidet er allerede i gang. Dagens bygningsmasse består av en rekke byggetrinn fra 1957 frem til 2015, og siste utbygging var på barneskolen som i dag ligger for seg selv. Kapasiteten er sprengt allerede fem år etter siste byggetrinn, og byggene fremstår i forskjellig forfatning.

Bildet: Dagens bygningsmasse trenger sårt oppgradering

– En viktig del av arbeidet innledningsvis blir en faglig kartlegging av det enkelte byggetrinns tekniske tilstand. En eksisterende tilstandsanalyse og mulighetsstudie skal kvalitetssikres av WSP. Tilstandsrapport som lages på bakgrunn av dette vil danne grunnlag for å vurdere hva som skal rives eller bevares og eventuelt rehabiliteres for å gi plass til annen virksomhet som kommunen kan trenge arealer til, sier Bent Melleby, kommunalsjef for Miljø og teknikk i Våler kommune.

Bygg og pedagogikk henger sammen

Den nye skolen skal bygges for å ivareta fremtidens behov, med hensyn til pedagogiske og tekniske utviklingsmuligheter. WSP er inne i prosjektet med prosjekteringsgruppeleder, rådgivende ingeniører, pedagogiske rådgivere og rådgivere innen miljø. BAS arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter er med som samarbeidspartnere.

– Pedagogikken og læringsmetodene som blir stadig viktigere fremover vil danne grunnlag for utformingen av skolen. Skolen skal tilrettelegges teknisk og arealmessig så den enklest mulig kan tilpasses fremtidige behov for endrede læringsmetoder, forteller Ove Morten Bergane, divisjonsleder i WSP Norge, i en pressemelding.

Våler kommune satser bevisst på å utvikle og øke bruken av digital læring. WSP har pedagogiske rådgivere inne i prosjektet, spesialisert på skolebygg. Basert på forskning og teori om læring kombinert med erfaringer fra praksisfeltet, fokuserer konsulentene på å bygge skoler som legger til rette for mer elevaktiv læring.

Elevene rustes for voksenlivet

Fremtidens skole skal ruste elevene til å møte utfordringer de vil få både i arbeidslivet og i livet generelt, og undervisningen skal i større grad reflektere behovet for nye kompetanser. Elevene skal få rom til å gå i dybden på flere fag samtidig, og det skal legges til rette for at elevene skal lære på nye måter. Med dette vokser det også frem behov for en ny type skolebygg.

– I WSP brenner vi for gode, funksjonelle skolebygg der undervisningen tilpasses elevene, og ikke omvendt. Vi ønsker å utfordre tradisjonell tankegang og perspektiver på hvordan en skole skal se ut med vanlige klasserom og grupperom. Målet er å skape en mer motiverende hverdag for elevene, og en bedre arbeidssituasjon for lærerne, forteller rådgiver og skolepedagog Beate Aske Løtveit.