Nyheter

Positive til nasjonale innkjøpsregler

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Byggmesterforbundet er positive til signaler fra NHO og LO når de nå samler seg om nasjonale regler for å sikre at leveransene til offentlig sektor leveres av seriøse aktører.

For å nå dette målet kreves det endringer i reglene for offentlige anskaffelser som sikrer sunn konkurranse, seriøse arbeidsvilkår og rekruttering til yrkesfagene, samtidig som nødvendig fleksibilitet for effektive anskaffelser ivaretas.

Stor fordel for næringslivet

– Byggmesterforbundet registrerer med tilfredshet at LO og NHO nå signaliserer at de går sammen og stiller krav om nasjonale innkjøpsregler ved offentlige anskaffelser. Bakgrunnen for dette er behovet for å demme opp for useriøse aktører og etablere en «Norgesmodell». Det siste for å få på plass like regler for hele landet og dermed avlaste det offentlige på sektornivå og den enkelte kommune, med å utvikle eget regelverk. Nasjonale regler vil være til stor fordel for næringslivet som kan forholde seg til likelydende regelverk når man konkurrerer om å tilby leveranser til det offentlige, heter det i en pressemelding fra Byggmesterforbundet.

Nødvendige endringer

Allerede når regelverket ble endret for noen år siden påpekte Byggmesterforbundet at de endringer som kom ikke var tilstrekkelig. Dette fordi det fortsatt bidro til konkurranseulemper for seriøse bedrifter med kostander relatert til fast ansatte, utdanning av nye generasjoner yrkesfagarbeidere og etterlevelse av andre forpliktelser gitt av myndighetene. Når LO og NHO i fellesskap nå går for en «Norgesmodell» anser Byggmesterforbundet at dette ikke bare er anbefalinger, men innebærer nødvendige endringer i anskaffelsesreglene.

– I likhet med NHO mener Byggmesterforbundet at dette kan gjøres gjennom en overordnet nasjonal ramme, supplert med sektorvis tilpasning. Det gir større handlingsrom tilknyttet EU-retten da byggenæringen åpenbart er en sektor med behov for særlige tiltak, heter det videre.

Vil sikre et seriøst arbeidsliv

Pandemien har i en periode redusert utfordringene med useriøse aktører i byggenæringen, men når vi etter hvert kommer tilbake til normalen forventes økende useriøsitet. Skal kampen mot dette lykkes må man unngå et regelverk som fortsatt gir markedstilgang til aktører man ikke ønsker i prosjektene.

– I uttalelser den senere tid fra LO og NHO oppfatter Byggmesterforbundet at man signaliserer en viktig kursendring, mens detaljene ikke er på plass. Byggmesterforbundet mener at det er mulig å gjennomføre konkurranser om offentlige tjenester og leveranser fra byggenæringen, med nødvendig fleksibilitet innenfor rammen av EØS-regelverket. Dette samtidig som man sikrer et seriøst arbeidsliv, kvalifikasjoner hos leverandørene, hovedmodell fast ansatte og rekruttering av nye generasjoner fagarbeidere, skriver Byggmesterforbundet avslutningsvis i pressemeldingen.