Nyheter

Nasjonalbiblioteket utvider i Mo i Rana

Illustrasjon: Arkitektkontoret Jan Olav Toft

AKTUELLE PROSJEKTER: Statsbygg søker totalentreprenør til byggingen av to nybygg på Nasjonalbibliotekets tomt i Mo i Rana.

Av Bjørn Laberg

Nasjonalbiblioteket har økt bemanningen med 70 nye ansatte. Det gir betraktelig økt kapasitet til å digitalisere slik at norsk kulturarv kan bli tilgjengelig i digital form. I tillegg skal store mengder arkivmateriale inn i sikringsmagasinene i fjellhallene i Mo i Rana.
Automatlager 3 og «Sukkerbiten»

Bildet: Statsbygg har allerede laget to automatlagre for Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Nå starter arbeidene med det tredje. Foto: Trond Isaksen.

For å få på plass denne store satsingen er Statsbygg nå i gang med neste byggetrinn for Nasjonalbiblioteket, som består av de nye byggene Automatlager 3 og «Sukkerbiten». De nye byggene øker Nasjonalbibliotekets areal med totalt 4700 kvadratmeter.
– Byggene skal dekke Nasjonalbibliotekets behov for økt digitaliseringsareal, og legge til rette for en sikker og effektiv logistikk for mottak av materiale fra arkiv, bibliotek og museum fra hele landet, sier byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg.

Skjeggkre ingen adgang
«Sukkerbiten» blir et kontorbygg over to etasjer hvor det skal etableres 15 lyddigitaliseringsstudioer, kontorarbeidsplasser, serviceverksted og et mellomlager for avspillingsutstyr. Automatlager 3 blir et 14 meter høyt bygg med tre etasjer.
– Her lages det et nytt logistikksenter med frysekapasitet for alt materiale som skal inn til biblioteket. Nedfrysingen av materiale er et viktig tiltak for å redusere risikoen for å få skadedyr som skjeggkre inn i Nasjonalbiblioteket samlinger, sier Tunstad.
Skjeggkre kan spise og ødelegge papir. Nasjonalbiblioteket har heldigvis ikke funnet skjeggkre i sikringsmagasinene, men for å redusere risiko for skade på materiale innførte Nasjonalbiblioteket allerede i 2016 blant annet frysing av alt arkivverdig materiale som skal inn i sikringsmagasinene og av bøker og tidsskrifter i depotavdelingen. Det siste året er det ikke gjort nye funn av skjeggkre.
– Det nye logistikksenteret gir en betydelig økt frysekapasitet, og en forenklet logistikk som innebærer at tiden for innlasting i arkivmagasin mer enn halveres, sier Tunstad.

Tydelige miljøkrav
Byggherredirektøren understreker også at det settes tydelige krav til miljø i prosjektet.
– Byggingen skal baseres på energieffektive løsninger og bygningskomponenter. Overskuddsvarme fra fjellanlegget skal vurderes gjenbrukt i de nye arealene, sier Tunstad.
Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise. Kontraktsinngåelse vil ventelig bli sommeren 2021.

Litt fra kravspesifikasjonen, VVS-relatert:

• Det skal prosjekteres og bygges et mottak med varmeveksling for varmen som kommer fra Fjellanlegget i Automatlager 3 med nødvendige pumper, ventiler og shunter. Overskuddsvarmen skal brukes til radiatoranlegg, temperering av ventilasjonsluft og snøsmelting.

• Det skal også prosjekteres og bygges et anlegg som gjenvinner varme fra inertluftgeneratorene i Automatlager 3. Kjølemaskiner til Automatlager 3 og ev. annet VVS teknisk utstyr skal plasseres på tak over lastedokk.

• Luftbehandlingsanlegget skal deles opp i systemer avhengig av ulike inneklimasoner, varme- og kjølebehov, virksomhet og brukstider. Mellomlagret i Automatlager 3 skal prosjekteres med omluft.

• Det skal leveres og monteres et komplett vannbårent varmeanlegg for dekning av oppvarmings- og ventilasjonsvarmebehovet i byggene. Det er i dag tilknytting til fjernvarmenettet.

• System for oppvarming av tappevann i Automatlager 3 kan være lokal bereder. For Sukkerbiten skal det være basert på fjernvarme eller overskuddsvarme.

• I forbindelse med byggeprosjektet skal det etableres et kunstprosjekt. Kunstprosjektet er et separat prosjekt som settes i gang og gjennomføres i byggeprosjektet.

Prosjekterings- og byggefase er anslått til 24 måneder, med påfølgende 12 måneders prøvedriftsperiode.

Tilbudsfrist: 1. mars

FAKTA:
Fylke: Nordland
Kommune: Rana
Tiltakshaver: Statsbygg
Arkitekt forprosjekt: Arkitektkontoret Jan Olav Toft
Entrepriseform: Totalentreprise
Verdi: Cirka 100 – 120 millioner kroner

(Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Statsbygg)

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Last også ned vår rapport: Trendrapport 2020 – Analyse av byggebransjen basert på de ferskeste tallene.