Infrastruktur

Lyser ut utbedringskontrakter på rv. 15 på Strynefjellet og i Ottadalen

I en av de to rv. 15-kontraktene som Statens vegvesen lyser ut, skal riksvegen vest for bommen på Billingen i Skjåk rettes ut og gjøres bredere. (Foto: Eli Ramstad / Statens vegvesen)

Statens vegvesen ønsker tilbud på utbygging av 500 meter riksveg på Strynefjellet og utbedring av et kryss i Randen i Ottadalen. Begge prosjektene ligger langs riksveg 15 og er lyst ut i Doffin. Tilbudsfristen er henholdsvis 11. og 21. juni.

Rettere og bredere rv. 15 mellom Billingen og Nysætre på Strynefjellet
Rett vest for bommen ved Billingen i Skjåk har riksveg 15 i dag uheldig kurvatur og bredde som utgjør et standardsprang på strekningen over fjellet. Statens vegvesen vil rette ut kurven og utvide vegen for å gjøre strekningen mer trafikksikker.

Det innebærer bygging av ny veg over en strekning på ca. 500 meter, med breddeutvidelse til 8,5 meter og kurvatur som tilfredsstiller dagens krav. I kontrakten som Vegvesenet nå lyser ut, er det også en opsjon på breddeutvidelse til 8,5 meter på de gjenstående fire kilometerne på strekningen Billingen – Nysætre.

– Vi har valgt å lyse ut kontrakten selv om det ennå ikke er fattet vedtak på to dispensasjonssøknader som vi er avhengige av for å få gjennomført tiltakene. Det dreier seg om byggetillatelse og dispensasjon fra arealbruken i kommuneplanen. Vi utlyser likevel kontrakten nå for å kunne utnytte en større del av sommersesongen til arbeidet, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Vegar Antonsen.

– Tilbudsfristen for Billingen – Nysætre er 11. juni, og vi forventer å ha avklart dispensasjonssøknadene for kurven omtrent samtidig. Dersom alt går som planlagt, regner vi med å kunne signere kontrakt i månedsskiftet juni/juli, og starte med arbeidene i august, sier Antonsen.

Kontrakten er en utførelsesentreprise, hvor hovedarbeidene er kurveutbedring, mens breddeutvidelse ligger inne som opsjon.

Arbeidene på rv. 15 Billingen – Nysætre skal være ferdig seinest 1. juli 2022, men tilbydere som kan ferdigstille prosjektet før vinteren setter inn, har en fordel når Vegvesenet vurderer tilbudene.

Tildelingskriterier er beste forhold mellom pris og kvalitet. Pris teller 75 prosent, tilbudt prosjektteam hos entreprenøren teller 12,5 prosent, og framdriftsplan teller 12,5 prosent. Tilbydere kan få maksimal uttelling på framdrift dersom de forplikter seg til å ferdigstille kurveutbedringen innen 20. oktober i år.

Bedre kryss og ny holdeplass ved rv. 15 i Randen i Ottadalen
Krysset mellom riksveg 15 og fylkesveg 51, som ligger sju kilometer vest for Vågåmo i Vågå kommune, skal utbedres.

– Dette er et kryss som i dag ikke tilfredsstiller vegnormalenes krav til utforming, og skaper trafikkfarlige situasjoner, forklarer Vegar Antonsen. Han legger til at kontrakten også inneholder etablering av en holdeplass ved Tessand.

Kontrakten er en utførelsesentreprise.

Tilbudsfristen for kryssutbedringen og etableringen av holdeplassen ved Vågåmo, er 21. juni.

Statens vegvesen tar sikte på å inngå kontrakt med entreprenør i juli, med oppstart av selve anleggsarbeidene i august.

Krysset og holdeplassen skal være ferdig før skoleferien neste år, det vil si 20. juni 2022.

Begge kontraktene er lyst ut i Doffin.