Aktuelt

Lager temaplan for bærekraftig boligforsyning

Bildet: Temaplan for Bærekraftig boligforsyning mot 2030 i Bergen kommune vil være en del av Program for boligforsyning, og vil være et styringsredskap for kommunen og private parter. Foto: Getty Images

Bergen kommune lager temaplan for bærekraftig boligforsyning i Bergen, som skal være en del av grunnlaget for fremtidige satsinger og prioriteringer.

Formålet med planen er å gi mer helhetlige og langsiktige føringer for den generelle boligforsyningen på en måte som sikrer bærekraft, der både grønne økonomiske og sosiale dimensjoner ivaretas.

Temaplan for Bærekraftig boligforsyning mot 2030 i Bergen kommune vil være en del av Program for boligforsyning, og vil være et styringsredskap for kommunen og private parter.

– Boligforsyningen i kommunen må være bærekraftig, både sosialt, miljømessig og økonomisk. Temaplanen skal se på mange spennende tema som gjelder boligforsyningen i kommunen, blant annet hvordan vi kan få variasjon i type boliger og i pris, se på utbyggingspotensialet i bydelene og sette mål til kvalitet i boliger og nærmiljø. Dette blir veldig spennende, sier byråd for klima, miljø og byutvikling Eline Aresdatter Haakestad.

Temaplanen har fokus på kommunens rolle som samfunnsutvikler innen boligpolitikken. Viktige tema vil være:

• Presisering av overordnede mål og strategier for boligforsyning

• Måltall for boligbygging i perioden, med balansert fordeling på bydeler

• Utbyggingsprogram som viser planreserve, utbyggingspotensiale, behov for offentlig infrastruktur/tjenestetilbud og prioriterer kommunens ressursbruk for tilrettelegging og gjennomføring

• Hvordan behovet for kommunale boligtilbud kan lokaliseres og inkluderes i kompakte utbyggingsområder, og på den måten bli en del av mangfoldige bomiljø

• Målsettinger knyttet til kvalitet i boliger og nærmiljø

• Strategier for å oppnå variasjon i type boliger og i pris

Et første utkast til temaplan kan være klart til utleggelse på høring av byrådet ved årsskiftet 2021/2022. Videre arbeid tar sikte på fremleggelse for bystyret i 2022.

Kilde: Bergen kommune