Nyheter

Klager Norge inn til ESA

Daglig leder i Norges Stålforbund, Kjetil Myhre, og daglig leder i Betongelementforeningen, John-Erik Reiersen, foran et av Norges symbolbygg – Operahuset i Oslo. Foto: John-Erik Reiersen.

Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen klager Norge inn til ESA. De to offentlige støtteordninger som klages inn til ESA utgjør til sammen anslagsvis 450 millioner i årlige overføringer.

– Det grønne skiftet i byggenæringen krever at offentlige myndigheter gjør kunnskapsbaserte beslutninger når de miljøvennlige byggene skal realiseres. Det bidrar til innovasjon og utvikling hos vareprodusentene, i tillegg til at det skaper forutsigbarhet for investeringer i ny produksjonsteknologi. Dagens støtteordninger, som er ren støtte til treindustrien, har ikke et kunnskapsbasert fokus, og motarbeider derfor det grønne skiftet. Offentlig sektor, både nasjonalt, regionalt og lokalt, har i en årrekke økt overføringene til treindustrien, heter det i en felles pressemelding fra Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen.

Konkurransevridning
– Skal samfunnet nå klimamålene, må man støtte innovasjon og utvikling bredt, ikke drive ensidig støtte til en del av byggevareindustrien. Det er avgjørende at offentlige myndigheter bruker virkemidler som fremmer miljøinnovasjon i hele næringen, og ikke fremmer konkurransevridende ordninger som ekskluderer alle andre materialer enn tre. Stål- og betongnæringen investerer mye i miljøinnovasjon, utvikler lokalt næringsliv og skaper arbeidsplasser der folk bor. Vi jobber hardt for å bidra til Norges målsetting om reduserte utslipp av klimagasser og skape robuste og konkurransedyktige bedrifter. Likevel ser vi at norske, regionale stål- og betongprodusenter utestenges fra å delta i konkurransen om offentlige bygg med høye miljøambisjoner. Derfor roper vi nå varsko, sier Kjetil Myhre i Stålforbundet.

– For at Norge skal lykkes med det grønne skiftet, ser vi oss nødt til å klage inn to av støtteordningene for treindustrien til ESA. Støtteordningene motvirker innovasjon og utvikling i byggevareindustrien, og de hindrer at de miljøvennlige og rasjonelle byggene velges. Totalt snakker vi om flere milliarder i potensielt ulovlig støtte til treindustrien de senere år. ESA fant, det vi mener er lignende støtteordninger ulovlig alt i 2008, og lite synes å ha endret seg. Nå har vi ikke noe annet valg enn å gjøre ESA oppmerksom på dette igjen, tilføyer John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen

Miljøinnovasjon og konkurranse på like vilkår
– Vi bør ha offentlige støtteordninger som stimulerer og motiverer til miljøinnovasjon blant norske byggevareprodusenter. Det gjør norske bedrifter mer robuste når miljøambisiøse byggeprosjekter skal realiseres. Når lokale betong- og stålbedrifter får muligheten til å konkurrere på lik linje med treindustrien om offentlige byggeoppdrag skaper det innovasjon og utvikling. Det motsatte skjer når konkurranse snevres inn til ett byggemateriale. Treindustrien utvikler seg heller ikke når markedet får monopollignende særtrekk. De to offentlige støtteordninger som klages inn til ESA utgjør til sammen anslagsvis 450 millioner i årlige overføringer. Stålforbundet og Betongelementforeningen ønsker at disse ordningene erstattes med innovasjonsstøtteordninger til hele byggevareindustrien, uavhengig av byggemateriale, heter det videre i pressemeldingen.

En av støtteordningene er den såkalte tredriverordningen, som finansieres gjennom Innovasjon Norge.

– Gjennom tredriverordningen brukes skattepengene våre til å markedsføre ett byggemateriale på bekostning av andre. Jeg kan ikke skjønne annet enn at denne støtteordningen er ulovlig. Om vi skal ha offentlig finansierte rådgivere på byggematerialer, burde de være materialnøytrale og rådgi på de beste løsningene til byggeprosjekter, sier Reiersen.

Kunnskap og fakta, ikke følelser og myter
– Beslutninger om bruk av offentlige midler og anskaffelser må baseres på kunnskap og fakta, ikke følelser og myter. Vi blir ofte møtt med myten om at tre er mer miljøvennlig enn andre byggematerialer. Det er ikke riktig. Hva som er mest miljøvennlig, kommer an på hva som bygges der blant annet funksjonskrav og valg av løsninger spiller en stor rolle. Noen gang er det betong og stål, andre ganger tre, vanligvis er det en kombinasjon av ulike materialer. Uten konkurranse er faren at det offentlige bestiller dyrere og mindre miljøvennlige bygg, som i tillegg er kjøpt i utlandet. Dette er verken god innovasjons-, miljø- og næringspolitikk, sier Myhre.

Om Betongelementforeningen
Betongelementforeningen er en produsent- og entreprenørforening for betongelementprodusenter og montasjeentreprenører. Foreningen har røtter tilbake til 1928 og har rundt 170 medlemsbedrifter. Med ca. 3500 ansatte og rundt 7 milliarder i omsetning bidrar bedriftene til verdiskaping, sysselsetting og engasjement i hele landet.

Om Norsk Stålforbund
Norsk Stålforbund er interesseorganisasjon for stålkonstruksjonsbransjen, og arbeider med å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse. Norsk Stålforbund ble stiftet i 1993 og har i dag 250 medlemsforetak der halvparten er verksteder. Verkstedene sysselsetter ca. 4 000 arbeidstakere og omsetter for rundt 6 milliarder kroner. I tillegg er det mange ansatte og stor omsetning hos leverandørene og servicesentrene.