Nyheter

Hvordan bedre lønnsomheten på byggeprosjekt?

Bildet: Fra venstre: Andreas Andenæs, daglig leder i Christie & Opsahl AS, Geir Vegsund, prosjektleder og Senior Advisor i Converto AS, Bjørn Gjerde, Senior Advisor i Converto AS

Rådgivnings- og forvaltningsselskapet Converto i Ålesund har sammen med forskningsinstituttet SINTEF ferdigstilt prosjektet «Nye forretningsmodeller for bygg- og anleggsprosjekter».

– Tett involvering fra sentrale bransjeaktører i Møre og Romsdal innen totalentreprise, prosjektering, grunnarbeid, betong, elektro og VVS sørget for en god forankring av prosjektet innad i bransjen, sier prosjektleder Geir Vegsund og Senior Advisor Bjørn Gjerde i Converto AS, i en pressemelding.

Converto har den siste tiden ledet et prosjekt for å kartlegge årsakene til den svake lønnsomheten på byggeprosjekter. Nå er resultatene klare.

Viktige kartleggingsfunn

– Prosjekteringsfasen er avgjørende for prosjektresultatet, og blir svært ofte ofret for lite tid og ressurser, sier Vegsund.

• For dårlig kravspesifikasjon og mangelfullt tegningsunderlag
Underentreprenører involveres for sent

• Byggherrerollen er viktig, men utøves ulikt og vies for lite oppmerksomhet

• Samhandlingen i prosjekter er for dårlig

• Profesjonsmotsetninger mellom prosjekterende og utførende ledd

• Manglende tillit og respekt mellom partene

• Parter som kjenner hverandre godt fra før skaper bedre flyt og reduserer usikkerhet og risiko i prosjektet

Kontraktsformer

• Ingen kontraktsformer har incentiver som stimulerer til kollektiv innsats og lavere totalkostnad

Partnermodeller

• Liten grad av resultatdeling i byggeprosjekter

•  Innbyrdes «verdikapring» i stedet for god samhandling og verdiskaping for å optimalisere prosjektresultatet

I lys av disse funn skisserer rapporten flere konkrete tiltak for å bedre prosjektresultatet, eksemplifisert gjennom følgende «idealprosjekt»:

 «Det ideelle byggeprosjektet» bør ifølge Vegsund og Gjerde i Converto ha:

• en byggherre som bruker ressurser i en tidlig fase, for å motvirke at dårlige kravspesifikasjoner påvirker hele byggeprosessen

• involvering av alle nøkkelaktører i tidlig fase og etablering av en tverrfaglig gruppe, slik at tegningsunderlaget blir bedre og raskere tilgjengelig for alle

• arkitekter og konsulenter med vilje til å investere i egne ressurser i innledende fase, for å unngå tvil rundt ulike kravspesifikasjoner

• integrert prosjektleveranse (varianter av samspillskontrakter) basert på resultatdeling og åpen bok-prinsippet, siden godt samarbeid underveis kan gi lavere totalkostnad

• en vesentlig større andel av ressursbruken bør brukes på prosjekteringsfasen, med tidliginvolvering av sentrale aktører.  

Prosjekteringsfasen avgjørende

– Sammenlignbare byggeprosjekter basert på integrerte prosjektleveranser fra bl.a. Finland viser at det der brukes vesentlig mer ressurser på å klargjøre byggeprosjekter, hvor så mye som 35-45% av tiden går med til forberedelse og planlegging. Prosjekteringsfasen er derfor avgjørende for prosjektresultatet, uten at dette i tilstrekkelig grad ser ut til å gjenspeile seg i norske byggeprosjekter, sier prosjektleder Geir Vegsund.

Incentivbaserte kontraktsformer

Incentivbaserte kontrakter er i svært liten grad benyttet i Norge. Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor, avslutter Vegsund.