Aktuelt

Fortsatt vekst og kraftig resultatforbedring

Bildet: Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen

AF Gruppen hadde en omsetning i 2. kvartal på MNOK 7 189. Dette gir en omsetningsvekst på 9,5 % sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Resultat før skatt ble MNOK 356 i 2. kvartal, tilsvarende en resultatforbedring på 38,0 %. 

Omsetningen for 2. kvartal var MNOK 7 189 (6 568) og MNOK 13 398 (13 175) i første halvår. Resultat før skatt ble MNOK 356 (258) i 2. kvartal og MNOK 602 (465) i første halvår. Dette ga en resultatmargin på 5,0 % (3,9 %) i 2. kvartal og 4,5 % (3,5 %) i første halvår. AF Gruppen har en historisk høy ordrereserve på MNOK 37 837 (34 155) ved utgangen av kvartalet.

– Grundighet og hardt arbeid over tid i prosjektvirksomheten gjør at vi leverer god omsetningsvekst og et godt resultat i 2. kvartal og første halvår for AF Gruppen. Flere av våre virksomhetsområder bidrar til den gode lønnsomheten i kvartalet med høy aktivitet og gode marginer. Kombinert med at sikkerhetstrenden går i riktig retning er vi fornøyd med kvartalet vi har lagt bak oss, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen, i en pressemelding.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 529 (202) i 2. kvartal 2021 og MNOK 734 (701) for første halvår. AF Gruppen hadde per 30.06.21 netto rentebærende gjeld på MNOK 333 (49) og MNOK 3 205 i tilgjengelig likviditet. Resultat per aksje ble NOK 2,09 (1,56) i 2. kvartal og NOK 3,65 (2,79) i første halvår.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Tall fra underleverandørene inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 2. kvartal var 0,9 (2,3). For første halvår 2021 var H1-verdien 1,2 (1,9). AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Sykefraværet for 2. kvartal var 4,3 % (4,6 %) og for første halvår 2021 var det 4,7 % (4,8 %). Covid-19-pandemien har medført noe økning i sykefravær sammenlignet med tidligere år.

Etter kvartalets slutt ble det børsmeldt avtale om at AF Gruppen skal bygge Construction City, en næringsklynge som skal samle bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen i Norge. Kontrakten har en verdi på NOK 2,7 milliarder, ekskl. mva.

– For å lykkes fremover må vi fortsatt være nysgjerrige av natur og forsterke vår kultur som er tuftet på gjennomføringskraft og innovasjonsvilje. Utviklingen av Construction City er et godt eksempel på ekte nyskaping. Klyngen samlokaliserer og legger til rette for læring og utvikling av bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Det blir AF Gruppens nye hovedkontor og vårt største Bygg-prosjekt noensinne, sier Tøftum.

Etter kvartalets slutt ble det også børsmeldt at AF Gruppen og Aker Solutions har signert intensjonsavtale for å slå sammen de to selskapenes eksisterende offshore decommissioning-virksomhet til et 50/50-eid selskap. Målet er å skape en ledende global aktør for miljøvennlig resirkulering av offshoreinstallasjoner. Transaksjonen ventes gjennomført i løpet av andre halvdel av 2021 og er betinget av due diligence og godkjenning fra konkurransemyndighetene.

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

-Aktivitetsnivået i Anlegg økte betraktelig sammenlignet med samme kvartal i fjor, og virksomhetsområdet leverte et godt resultat i kvartalet. AF Anlegg har to storprosjekter i produksjon, E39 Kristiansand vest–Mandal øst og Bergtunnlar Lovö i Stockholm.

-Omsetningen for Bygg er på nivå med samme periode i fjor, og virksomhetsområdet leverte god lønnsomhet i kvartalet. Ordrereserven har en solid økning i kvartalet.

-Betonmast leverte svak lønnsomhet i kvartalet, og som forventet er lønnsomheten lavere enn for AF Gruppens øvrige virksomhet. Det er stor variasjon i resultatene til de ulike enhetene, og som et resultat av risikogjennomganger av pågående prosjekter er det i kvartalet gjort nedskrivninger på flere prosjekter. Ordrereserven har økt kraftig i kvartalet og hoveddelen av økningen er knyttet til den svenske delen av Betonmast.

-Eiendom hadde et godt salg i kvartalet. I alt ble det solgt 148 (70) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 70 (25). Hittil i år er det solgt 270 (150) enheter, hvorav AFs andel er 125 (53). Det er fem boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. Totalt antall enheter i produksjon er 589, hvorav AFs andel er 233. Salgsgraden i igangsatte prosjekter er 83 %.AF har i tillegg en betydelig utviklingsportefølje i Norge som estimeres til 2 112 (2 413) boenheter. AFs andel av dette er 1 064 (1 173) boenheter.

-Energi og Miljø økte aktivitetsnivået og opprettholder stabilt god lønnsomhet i kvartalet. Omsetningen i 2. kvartal var MNOK 323, noe som tilsvarer en vekst på 47 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

-Virksomhetsområdet Sverige økte omsetningen og opprettholdt stabil lønnsomhet i 2. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. Anleggsvirksomheten leverer god omsetningsvekst og stabilt gode resultater, mens det er varierende resultater i byggenhetene.

-Omsetningen for virksomhetsområdet Offshore økte betraktelig sammenlignet med 2. kvartal i fjor og lønnsomheten var god. Solid gjennomføring av offshorekampanje og god drift på AF Miljøbase Vats bidro til det gode resultatet i kvartalet.