Aktuelt

Forsvaret skal bli best på offentlige anskaffelser

Bildet: Klar melding fra leder av anskaffelsesorganisasjonen i FLO, Elisabeth Kristensen og Leder i Forsvarets logistikkorganisasjon, Petter Jansen, om at deres organisasjon skal bli best i offentlig sektor på anskaffelser av vsrer og tjenester innen 2022. (Skjermdump fra konferansen)

Forsvaret jobber aktivt for å legge til rette for at bedrifter skal komme i posisjon til å bli leverandører eller underleverandører til Forsvarets ulike tjenester. Samtidig er det et klart mål for Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO, å bli landets beste aktør på offentlige anskaffelser

Av Odd Borgestrand 

Forsvaret har de to siste årene bygget opp det de mener er en profesjonell organisasjon for innkjøpssamarbeid for å bedre sin bestiller kompetanse og bli en likeverdig partner med sine leverandører.

Det kom fram under den årlige logistikk-konferansen i regi av Norsk Militært Logistikkforum som denne gang ble gjennomført digitalt med totalt 220 deltakere. Forsvarets logistikk-konferanse er en vel etablert arena for dialog mellom Forsvaret og leverandørmarkedet med fokus på hvordan Forsvaret innretter driftsunderstøttelse for å ivareta kravene til beredskap og klartider. Dette er også arenaen for informasjonsutveksling mellom de ulike aktørene i Forsvaret og sivile leverandører.  

Milliardanskaffelser

Leder i Forsvarets logistikkorganisasjon, Petter Jansen, minnet konferansedeltakerne om at Forsvaret anskaffer for 13-15 milliarder kroner i året.
– Det er de store øvelsene som trekker opp. Øvelsen Cold Response 2022, som arrangeres fra 14.mars til 2.april vil omsette for 2 milliarder kroner over det norske Forsvarsbudsjettet, mens NATO-alliansen vil investere nærmere 6 milliarder kroner i forbindelse med øvelsen. Totalt 40.000 sivile og militært personell fra 17 nasjoner blir involvert i denne øvelsen, der Norge altså er vertsland.  I forkant av øvelsen arrangeres det også en stor vinterøvelse i forkant av selve Cold Response, opplyste oberstløytnant Finn Terje Olsen. 

Etterspørselen etter varer og tjenester vil komme der aktiviteten vil være størst, og det betyr i dette tilfelle store deler av Viken og Innlandet og deler av Trøndelag og Nord-Norge. Det vil også bli en del aktivitet i Stavanger og Bergens-området. Forsvaret og NATO samarbeider med helsemyndighetene og vurderer fortløpende situasjonen med tanke på smittevern og vaksinasjonsstatus i de enkelte land. Her blir det også opprettet gode informasjonskanaler mot fylker og kommuner.

Opptatt av god dialog

Bjørn Andre E. Lorang, sjef for merkantil og juridisk avdeling i Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO, var i sitt foredrag opptatt av å framheve den gode markedsdialogen Forsvaret ønsker å videreføre i forbindelse med sine anskaffelser
– Forsvarets logistikkorganisasjon har gjennom sine offentlige anskaffelser sikret seg best mulig leveranser til best mulig pris. Det er viktig at reglene for offentlig anskaffelse er en mulighet og ikke en begrensning, understreket han.
Forsvarets logistikkorganisasjon ønsker god dialog med markedet og har et tydelig mål om å gi leverandørene bedre kunnskap, informasjon om nye muligheter og innspill til hvordan konkurransen bør utformes.

– Forsvaret jobber også for å fremme innovasjon og bedre konkurranse, understreket Lorang. All dialog med leverandørene gjennomføres elektronisk via Mercell.

Kravspesifikasjoner

Lorang beklaget at det har vært alt for mange tvistesaker som handler om uklare kravspesifikasjoner i konkurransegrunnlaget. 
– Her må det skilles mellom absolutte krav og såkalte «bør-krav». Det er viktig å forholde seg til dette både for teknisk fagmyndighet i Forsvaret og hos leverandørene. Avvik fra absolutte krav vil føre til avvisning, fordi konkurransegrunnlaget skal tolkes objektivt, understreket han.

Leder av anskaffelsesorganisasjonen i FLO, Elisabeth Kristensen, fulgte opp med å understreke viktigheten av å bestillerkompetansen i Forsvaret. 
– Målet er å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester innen 2022. 
Vi er på god vei til å nå dette målet, mente Kristensen, som håpet neste års konferanse igjen kan bli et fysisk treff med et solid antall utstillere, slik det var i 2019.