Infrastruktur

Fire ønsker å drifte riksvegene i Oslo og omegn

Entreprenøren for driftskontrakt Oslo-Gardermoen skal gi god framkommelighet både for de som kjører, går, sykler og reiser kollektivt langs riksvegene i hovedstadsområdet. (Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen)

Da fristen for å melde seg på i kampen om en av Norges mest krevende driftskontrakter gikk ut 22. mars, hadde fire entreprenører meldt seg. Den som vinner kontrakten, skal bidra til at trafikantene i og rundt hovedstaden får en så enkel reisehverdag som mulig.

De som er med i konkurransen om «Driftskontrakt 9104 Oslo-Gardermoen 2021-2026», er:

– Vi er godt fornøyd med deltakelsen i konkurransen, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Roa Hagen.

– I utgangspunktet er det den entreprenøren som har gitt det laveste pristilbudet som vinner, men først skal vi kvalitetssikre og kontrollregne tilbudene. Vi tar vi sikte på at vi kan undertegne kontrakt med den nye entreprenøren i løpet av april, sier hun.

Kontraktsperioden går fra 1. september 2021 til 2026, med mulighet for tre år forlengelse. 

Krevende kontrakt
Driftskontrakten for Oslo-Gardermoen er en krevende kontrakt. Den består av alle riksvegene i Oslo samt E6 og E16 til Gardermoen, rv. 159 til Lillestrøm, rv. 226 og rv. 22 fra Hvam til Fetsund. Totalt omfatter kontrakten drift og vedlikehold av ca. 430 kilometer riksveg, hvorav ca. 117 kilometer er gang- og sykkelveg.

Vegnettet har tett trafikk og består i hovedsak av flerfeltsveger som stiller høye krav til framkommelighet og trafikkavvikling til enhver tid. Enkelte strekninger har over 100 000 kjøretøy i snitt pr. døgn. I tillegg inngår drift av bygater som Dronning Eufemias gate og Ring 1, inkludert vedlikehold av vegobjekter og omfattende grøntanlegg. Gang- og sykkelvegnett som også har mange trafikanter, krever høy kvalitet i driften.

Støtte til klimavennlige løsninger
Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksveg som Vegvesenet lyser ut i år, har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

Hvis entreprenøren som får Oslo-Gardermoen-kontrakten evner å løse oppgavene raskt og effektiv på en klimavennlig måte, og på eget initiativ fremmer løsninger som kan bidra til bedre miljøprofil i kontrakten, kan de vente seg et økonomisk bidrag fra Statens vegvesen til utviklingsprosjekter som reduserer klimautslippene i kontraktsperioden.

Fakta om Statens vegvesens kontraktstrategi for drift av riksvegene

  • All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører, på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.
  • Fram til regionreformen trådte i kraft 1. januar 2020, var driftskontraktene felles med fylkeskommunene. Etter reformen har Statens vegvesen kun ansvar for drift av riksvegene, og felleskontraktene fases gradvis ut. De første rene riksvegkontraktene hadde oppstart 1. september 2020.
  • I desember 2020 vedtok Statens vegvesen ny kontraktstrategi for drift, vedlikehold og utbedring av riksvegene. Strategien ble vedtatt etter omfattende dialog med entreprenørbransjen, som blant annet ønsket større forutsigbarhet i form av lengre kontraktsperioder.
  • For driftskontrakter er standard kontraktsperiode fem år, med gjensidig opsjon for inntil tre nye år.
  • De nye driftskontraktene omfatter større geografiske områder enn da driftskontraktene var felles for riks- og fylkesveger. I løpet av noen år vil det totale antall kontrakter for drift og vedlikehold av veg reduseres fra dagens 350 til om lag 100.
  • Pris skal alltid vektes i tildelingen, men det åpnes også for kombinasjon med andre tildelingskriterier.
  • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.
  • Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.