Aktuelt

Enormt etterslep i norsk infrastruktur

Bildet: Tilstanden på store deler av fylkesveinettet og det kommunale veinettet er bekymringsfullt, mener RIF, som i dag legger fram State of the Nation 2021. (arkivfoto)

STATE OF THE NATION 2021: Vedlikeholdsetterslepet for landets infrastruktur og offentlige bygg fortsetter å vokse. Nå er det oppe i ufattelige 3 200 milliarder kroner, og aller verst står det til med det kommunale og fylkeskommunale veinettet.

Av Odd Borgestrand

– Nå er det helt avgjørende at vi tar at krafttak, sa administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Liv Kari Hansteen da hun i formiddag presenterte State of the Nation 2021.

Bredt spekter

Det er tredje gang at RIF kartlegger tilstanden på en rekke områder. Rapporten tar for seg kommunale bygg, helsebygg og andre statlige bygninger. På samferdselssiden har RIF vurdert tilstanden ved landets flyplasser, jernbanestrekninger, riksveier, fylkesveier og kommunale veier. Videre er det egne kapitler om situasjonen for vannforsyning og avløpsanlegg, energiproduksjon og distribusjonsnettet. 
Rapporten er utarbeidet av noen av landets ledende ingeniører innen de ulike fagområdene og kvalitetssikret av uavhengige fageksperter. 

Kostnadsbombe

– Siden forrige kartlegging i 2015 har oppgraderingsbehovet på bygg og infrastruktur økt med 600 milliarder kroner. Dersom vi lar denne veksten fortsette vil vi sende en kostnadsbombe videre til neste generasjon. Kommune, fylkeskommune og stat må forplikte seg til å gjennomføre nødvendig vedlikehold, og de må ha ressurser til å gjøre jobben, sa Liv Kari Skudal Hansteen da hun la fram nøkkeltall fra rapporten. Senere i formiddag vil det bli en digital paneldebatt der sentrale stortingsrepresentanter deltar. Etter debatten vil bygg- og anleggsnæringen komme med sine kommentarer.   

Dystre utsikter

State of the Nation 2021 viser at kommunal- og fylkeskommunal vei, i tillegg til jernbane, sykehus og kommunale bygg kommer verst ut. Disse fem kategoriene har alene et oppgraderingsbehov på 1 800 milliarder kroner. 
Basert på det vi kjenner til av investeringsplaner er det også lite som tyder på at situasjonen vil bedre seg. Det er bekymringsverdig at avstanden mellom innsats og behov ser ut til å øke, sier Skudal Hansteen.
Hun mener bygg og infrastruktur utgjør selve ryggraden i utviklingen av det moderne Norge. 
– Mer ekstremvær, økt press på byene og behovet for å stimulere til næringsutvikling over hele landet er forhold som må tvinge fram politisk handling, og nå haster det,  sa Skudal Hansteen.

Lyspunkter også

Selv om det store etterslepet vil få mest oppmerksomhet inneholder State of the Nation også enkelte lyspunkter. Rapporten viser at Avinor, Statsbygg og Statnett utmerker seg når det gjelder forvaltningen av egen bygningsmasse og infrastruktur.  
 – Dette er aktører som i all hovedsak jobber godt og langsiktig. I tillegg har de økonomiske rammer til å gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger. Vi er også optimistiske når det gjelder utviklingen på riksveiene, men da er vi helt avhengige av at ny Nasjonal transportplan følges opp, sier Skudal Hansteen.

Byggfakta følger dagens presentasjon av rapporten og kommer tilbake med mer informasjon og kommentarer.