Aktuelt

700 følger webinar om sirkulære løsninger i bygg

Bildet: Felleshuset i regi av OBOS på Fornebu ble bygget med gamle materialer, og er et symbol for satsingen på et sirkulært Fornebu. (Foto: OBOS)

Sirkulære løsninger i bygg og nabolag er utvilsomt et «hett» tema i byggenæringen. FutureBuilt sitt webinar om temaet samlet hele 700 deltakere i formiddag, og det manglet ikke på innspill, forslag og ideer på møteplassen.

Av Odd Borgestrand

FurureBuilt hadde fått med seg Bærum kommune, Smart City Bærum og Bærum Næringsråd i tillegg til Grønn byggallianse, Enova og FME Zen i et fullspekket program der sirkulære bygg og områder var hovedfokuset. Naturlig nok fikk utbyggingen av Fornebu stor plass i webinaret.

Livskvalitet, bokvalitet og delingsøkonomi er god ressursforvaltning når Bærum nå skal bygge ut Fornebu. Framtiden er kritisk tverrfaglig og kaller på bredt samarbeid, slo ordfører Lisbeth Hammer Krog fast da hun åpnet webinaret i formiddag.
-Det er helt avgjørende at vi samarbeider for å utvikle kommuner og for å komme i mål mot et lavutslippssamfunn. Overgangen til sirkulærøkonomi er helt avgjørende for å nå bærekrafts målene. Da må den sosiale dimensjonen vektlegges like mye som klima, miljø og økonomi, slo hun fast i et meget engasjert innlegg. Det er ingen tvil om at ordføreren i Bærum brenner for temaet.

Kommunen skal investere milliarder i en rekke bygg, samtidig som kommunen skal redusere investeringsbudsjettet sitt med 15 prosent hvert år de neste årene. Renovering av eksisterende bygningsmasse er en del av strategien, og det er helt avgjørende at næringsliv og innbyggere blir involvert i planleggingen. Smart City Bærum ble etablert allerede i 2012, og har vært et viktig redskap i planarbeidet for blant annet Fornebu.

– Dette området, som vil bli en mellomstor by i norsk målestokk, skal være et nullutslippsområde allerede innen 2027. Derfor må produktene ha en lang holdbarhet. Vi har valgt Fornebu som vårt utstillingsvindu for bærekraftig utvikling. Her har vi et unikt næringsliv, gode bo-områder og mange klimavennlige løsninger. Fornebu. Her kommer 11.000 nye boliger og det er allerede etablert 25.000 arbeidsplasser. Endelig er det klart at Fornebubanen også blir en realitet.  Her skal vi tilpasse oss klimavennlige løsninger, lovte Bærumsordføreren.

Hun understreket behovet for helhetlige løsninger, og her vil FutureBuilt spille en sentral rolle i utviklingen av det sirkulære Fornebu.  Blant prosjektene som FutureBuilt er involvert i er Oksenøya senter, «også kalt Treklang». Oksenøya senter er det første og største prosjektet til Bærum kommune der formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme tomt. Det skal etableres en 5-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall, kunstgress fotballbane, nærmiljøanlegg og bo- og behandlingssenter med 150 beboerenheter.

Det største sirkulærøkonomiprosjektet i kommunens regi er en egen ressursbank. Her skal det store overskuddet av masser fra de mange store samferdselsprosjektene i kommunen. Det handler blant annet om E-16, Ringeriksbanen, E-18 og Fornebubanen. Det er viktig å få en koordinert håndtering av alle massene fra disse prosjektene for å spare miljøet og redusere kø, kork og kaos i trafikken.