Aktuelt

Sømløs arkitektur i parken

Bildet: Minst 50 prosent av byggets takflate skal være tilgjengelig for publikum. Bærende idé for skisseprosjektet har vært parkflates overgang opp til parktaket. Illustrasjon: LINK Arkitektur

AKTUELLE Prosjekter: I Stavanger er Kruse Smith i gang med byggingen av den nye Lervig brannstasjon. Bygget skal knyttes sammen med Lervigparken, og ha en sømløs overgang mellom parken og grøntområdet på taket til brannstasjonen.

Av Bjørn Laberg

Målet er at brannvesenet skal få den best mulige brannstasjonen, samtidig som områdets beboere skal få en stor og funksjonell park. En sjønær brannstasjon i Lervig skal fylle en viktig samfunnskritisk funksjon for både kommunen og nabokommunene. Brannstasjonen gir viktig for brannberedskap for sentrum, trehusbyen, havner og sjønær bebyggelse. Beredskapsbåt ved den nye brannstasjonen er i tillegg viktig ved redning, dykkeroppdrag og forurensningsoppdrag. 

God byutvikling

Arkitektene bak prosjektet, LINK arkitektur, har utviklet et konsept som legger opp til at brannstasjonen skal bli et markert bygg sett fra bysiden, samtidig som bygget er åpent sett fra parksiden. Høy kvalitet i utforming og løsninger, og en spennende tilnærming til hva en bynær brannstasjon kan være, gjør at brannstasjonen i Lervig kan bli et forbildeprosjekt og et godt eksempel på offentlig bidrag til god byutvikling. Minst 50 prosent av byggets takflate skal være tilgjengelig for publikum. Bærende idé for skisseprosjektet har vært parkflates overgang opp til parktaket. Grønne tak er viktige for prosjektets blå-grønne verdier og forsterker omgivelsenes biologiske mangfold og er dermed vektet tyngst. Permeable dekker i deler av kjøreområdene og bruk av sedumtak vil bidra til å redusere avrenningen. Takterrassens høyeste platå kan bli et populært møtepunkt hvor publikum får utsikt over Lervigparken og et glimt av aktiviteten på brannstasjonens gårdsplass uten å komme for tett på. Gårdsplassen ligger tett opp til sjøen og skal kunne lede overvann til sjøen ved ekstremnedbør. Det er regulert inn energianlegg, parkering og renovasjonsanlegg og i østre del av gårdsplassen.

Bildet: En sjønær brannstasjon i Lervig skal fylle en viktig samfunnskritisk funksjon for både kommunen og nabokommunene. Illustrasjon: LINK Arkitektur

Ivaretar sikkerheten

Første byggetrinn av parken i Lervig er ferdigstilt og siste fase med opparbeiding er planlagt ferdigstilt i 2023. Det tette samspillet mellom fagområdene arkitektur og landskapsarkitektur har vært avgjørende for kvalitetene som er oppnådd. Lokaliseringen gjør også at vann, både overvann og havstigning/flomvann blir en viktig klima- og miljøfaktor. Føringer om byggehøyde på terreng og egenskapskrav i materialbruk skal derfor ivareta sikkerheten til brannstasjonen, også i en fremtid med mer vær enn Lervig opplever i dag. Nord i parken ligger fire energistasjoner på midlertidig tillatelse. Sentralene forbrenner naturgass og leverer fjernvarme gjennom Lyse Neo sitt fjernvarmenett til omkringliggende bebyggelser. Energisentralen, kalt Løvetannparken leverer også luftbasert kjøling. 

Blomstereng og trær

Energianlegget planlegges flyttet over til brannstasjonstomten, hvilket frigjør større flater i parken. Parken består i grove trekk av en gressbakke med felter av blomstereng og trær, og en plass-støpt betongrampe som følger terrenget opp til det øverste platået. Øverst vil det være et tredekke med utsiktsterrasse, og et område for lek og avslapning. Det vil bli installert en barnevognrampe med skliriller som gir tilgang til et avskjermet øvre utsiktsplatå. Herfra vil man kunne se ut over fjorden, Lervig‐området og hele Ryfylke. En bred tråkksti med trappetrinn av granitt blir en direkte gangforbindelse mellom Lervig‐parken og taket til brannstasjonen. Som avslutning på gressbakken mot sjøen og promenaden er en lav sittemur med innfelte flater i tre. 

Temafestivaler på taket

Området skal tilrettelegge for lek og opphold, og kan være en ramme for arrangementer, forestillinger og mindre konserter. Det er mulig å avholde bydels‐ og temafestivaler på taket, samtidig som det kan etableres utendørs treningsfasiliteter og lekeanlegg dersom man ønsker det. Boligområdet Lervig brygge er under bygging i øst, med både boligblokker og rekkehusbebyggelse. Over veien for Ryfylkegata i vest er Lervigskvartalet, hvor det i tillegg til dagens sykehjem planlegges for ny barneskole, barnehage, forretning, kontorer og bydelsfunksjoner. Sjøpromenaden blir offentlig tilgjengelig, unntatt ved utrykning, og kobler seg på fremtidig sjøpromenade ved Lervig Brygge. Planen legger også til rette for etablering av pumpestasjon, sjøvannskum for Lyse sitt frikjøleanlegg og en ny nettstasjon.

Tre og betong som hovedmaterialer

I brannstasjonens første etasje ut mot Breivikveien er det oppstilling for brannbiler, klargjøringshall og verksted. Mot Ryfylkegata planlegges pumpestasjon og gymsal, med garderober i bakkant. Andre etasje/plan er i stor grad en forlengelse av funksjoner på bakkeplan, foruten om treningsrom og noe vrimleareal mot Ryfylkegata. Det er planlagt 10 soverom i tredje etasje for mannskapet. Prosjektet har krav om tre og betong som hovedmaterialer. Betongfasader mot sjø og parken skal gis en fasadestruktur eller kunstnerisk utsmykking. Flytebrygger for brannvesenets og politiets båter etableres, og ved utrykning til sjøs vil ATV kjøre mellom gårdsplassen og flytebryggen for lasting/lossing av utstyr. Når brannbåter ligger til kai, vil båtene være koblet til strømnettet og ingen motorer vil dermed være i gang. Støy fra hjelpemotorer er dermed ikke en aktuell problemstilling. 

Bildet: Fasade mot øst. Det tette samspillet mellom fagområdene arkitektur og landskapsarkitektur har vært avgjørende for kvalitetene som er oppnådd. Illustrasjon: LINK Arkitektur

FAKTA:

• Stavanger Byggeprosjekter er byggherre

• Kostnadsramme: 224,1 millioner kroner

• Planlagt ferdigstillelse: Første kvartal 2023

• Kruse Smith har totalentreprise

• Link Arkitektur AS har ansvaret for arkitektur- og landskapsfaglig utforming

• Norconsult AS har hatt fagansvaret for vurderinger og utarbeidelse av rammeplan VA og stormflorapport.

• Brekke & Strand har vært støykonsulent. 

• Multiconsult AS har gjennomført miljøtekniske- og geotekniske grunnundersøkelser og har, basert på dette, utarbeidet tiltaksplan for forurensede masser.

• Stavanger Byggeprosjekter har samarbeidet med Sweco AS for helhetlig og balansert utforming i grensesnittet mellom Lervigskvartalet og brannstasjonen.

• Asplan Viak AS har vært rådgivende konsulent for reguleringsplanen med fagansvar for ROS-analyse og samlet trafikkanalyse.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.