Prosjektnyheter

Norconsult vinner to rammeavtaler med kystverket

Bildet: MS Ona bygger ny lykt på Håskjæran i Nordsundet ved Kristiansund 1. Foto: Kystverket

AKTUELLE PROSJEKTER: Kystverket har tildelt Norconsult to rammeavtaler innen henholdsvis undersøkelser og analyser samt konsulent- og rådgivningstjenester. Avtalene gjelder til mars 2026.

Med god uttelling på de tre tildelingskriteriene kvalitet, pris og klima, er Norconsult tildelt to nye rammeavtaler av Kystverket. Avtalene gjelder henholdsvis undersøkelser og analyser samt konsulent- og rådgivningstjenester, og begge avtalene gjelder i to år med opsjon på ytterligere to år.

– Vi er godt fornøyde med å ha fått på plass nye rammeavtaler med flere ulike aktører innen disse fagområdene. Kompetansen og kapasiteten som disse avtalene gir oss er svært viktige i vårt arbeid med planlegging, prosjektering og gjennomføring av tiltak i farvannet, der disse avtalene i stor grad vil bli benyttet, sier Jostein Moe, leder for utbyggingsavdelingen i Kystverket.

Kontorer i hele landet

Kystverket er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Etaten skal bidra til sikker og effektiv ferdsel i farleder langs kysten og inn til havner, og har ansvar for statens beredskap mot akutt forurensning. Norconsults rådgivningstjenester til Kystverket består av spisskompetanse fra en rekke kontorer i hele Norge.

Rammeavtalen for undersøkelser og analyser omfatter i hovedsak grunnlagsundersøkelser i Kystverkets utbyggingsprosjekter. Denne avtalen dekker blant annet målinger i sjø, sedimentundersøkelser, undersøkelser knyttet til biologisk mangfold og geotekniske og geologiske undersøkelser med tilhørende analyser innen alle felt.

Avtalen for konsulent- og rådgivningstjenester omfatter konsulent- og rådgivningstjenester innenfor ingeniør-, geoteknikk- og miljøfag til Kystverkets utbyggingsprosjekter.

– Vi ser frem til fortsatt nært samarbeid med Kystverket, som har vært en viktig kunde gjennom flere tiår. Avtalen med Kystverket er viktig for Norconsult og vil gi våre medarbeidere mange interessante og samfunnsnyttige oppdrag i årene fremover, sier Jan Kåre Iversen, direktør Region Midt i Norconsult.

Bredt spekter av oppgaver

Avtalen for undersøkelser og analyser, der Norconsult Boreteknikk er den største av flere underleverandører, omfatter typiske arbeidsoppgaver som geotekniske grunnundersøkelser, sedimentundersøkelser og undersøkelser av biologisk mangfold.

I avtalen som gjelder konsulent og rådgivningstjenester er aktuelle arbeidsoppgaver vurderinger knyttet til gjennomførte undersøkelser og analyser, produksjon av tegninger og masseberegninger og farledsberegninger i alle prosjektets faser.

logo
Bjørn Laberg