Hovedside

Vannforsyning til Oslo- en ny byggeskandale?

Bildet: Det er et langt strekk fra Holsfjorden til Oslo, og nå sprekker budsjettet faretruende mye kort tid etter anleggsstart. (Illustrasjon: Oslo VAV)

Den foreløpige kostnaden for Oslos nye vannforsyning blir betegnet som tidenes største byggeskandale i hovedstaden. Nå vil det gå med mye vann i oppvasken, mener en rekke framtredende Oslo-politikere.

Av Odd Borgestrand

Opposisjonen i Oslo bystyre vil nå innkalle byråd Lan Marie Berg til høring etter en kostnadssprekk på over 5 milliarder kroner. Det er Berg som er politisk ansvarlig for prosjektet som var kostnadsberegnet til 12,5 milliarder kroner, men som foreløpig er kommet opp i 17,7 milliarder kroner. Regningen vil uansett størrelse bli sendt til samtlige innbyggere i Oslo kommune.

Da det reviderte budsjettforslaget for 2021 ble lagt fram i bystyret i Oslo torsdag sto følgende i budsjettforslaget:
«Revidert kostnadskalkyle viser at det ikke er realistisk å gjennomføre investeringsprosjektet innen bystyrets fastsatte kostnadsramme. Revidert kostnadskalkyle har vært underlagt ekstern kvalitetssikring. Ekstern kvalitetssikrer anbefaler ny kostnadsramme på 17,7 mrd. og ny styringsramme på 15,7 mrd. Det er ut fra dette behov for å fastsette ny kostnads- og styringsramme. Egen sak med byrådets anbefaling fremlegges samtidig med sak om revidert budsjett»» 

Pålegg fra Mattilsynet

Det var Mattilsynet som påla Oslo kommune å etablere ny reservevannkilde av sikkerhetsmessige hensyn. 
Prosjektet er en av de største investeringene i kommune-Norge noensinne. Det skal bygges en ca. 19 kilometer lang tunnel for å hente vann fra Holsfjorden. Under Husebyskogen skal vi bygge renseanlegg i en fjellhall som tilsvarer omtrent 10 ganger Oslo rådhus. Oslos vannforsyning er i svært stor grad avhengig av Maridalsvannet og Oset vannbehandlings-anlegg, som forsyner byen med 90 prosent av drikkevannet. Dette gjør vannforsyningen sårbar for hendelser som gjør kilden uegnet eller som setter behandlingsanlegget ut av drift.

Vann fra Holsfjorden

Fristen for etableringen er satt til januar 2028, og det har vært en lang rekke utredninger i saken. Til slutt ble Holsfjorden i Lier valgt til ny reservevannkilde for Oslo. Råvannet skal pumpes til et nytt vannbehandlingsanlegg vest i Oslo og ledes inn på hovedledningsnettet derfra. Anlegget var beregnet å koste 12,5 milliarder kroner og skal stå ferdig i 2028. Bystyret i Oslo vedtok i 2019 gjennomføring av investeringsprosjektet Ny vannforsyning til Oslo med en kostnadsramme på 12,538 milliarder kroner og en styringsramme på 10,942 milliarder.
I det reviderte budsjettforslaget skriver byrådet at tilbudene fra markedet på de to første store tunnel- og fjellentreprisene ligger betydelig høyere enn kostnadene som var forventet da opprinnelig kostnadskalkyle ble utviklet og kvalitetssikret.

Byrådssekretær Morten Nordskag fra Miljøpartiet de Grønne forklarer pris-sjokket på følgende måte:
– Det at prisene i anleggsmarkedet øker, det har vi sett i mange store prosjekter som det offentlig har ansvar for. Vi så det for eksempel på Intercity-strekningen som går til Moss-området, som økte med 70 prosent. Men det er jo veldig leit at utviklingen i markedet gjør at prosjektene blir dyrere.
– Jeg tror det er en av de største budsjettsprekkene i norgeshistorien, sier Høyres gruppeleder Anne Haabethygg blant annet til Aftenposten.

Fortsatt lave gebyrer?

90 prosent innbyggerne som bor i Oslo får vannet sitt fra Maridalsvannet og byen har ingen fullgod alternativ vannforsyning. Derfor er Oslo svært sårbar. Helt siden 1967 har man lett etter en alternativ drikkevannskilde til Oslo og valget falt til slutt på en løsning der reservevann skal hentes fra Holsfjorden som er en fjordarm i sørenden av Tyrifjorden. 
Prosjekter av denne typen finansieres gjennom det kommunale vann og avløpsgebyret, og regningen sendes dermed til innbyggerne i kommunen. Det er ingen tvil om at gebyrene i hovedstaden vil øke betydelig de neste årene for å få den nye reservannløsningen på plass. Likevel hevder byrådsavdelingen av VA-gebyret i Oslo fortsatt vil være blant de laveste i landet