Norden

Store mørketall for branner på byggeplasser

Siden Oceana ble herjet av brann, har interessen for brannsikkerhetsspørsmål økt. Foto: Henrik Ekberg / Byggvärlden

SVERIGE: Etter den tragiske brannen på Liseberg der én person omkom, er branner på byggeplasser oppdatert. Ifølge den svenske brannvernforeningen er det et økende problem.
– Vi merker en økt etterspørsel etter kvalifikasjonsopplæringen Varmt arbeid, sier Pia Ljunggren i Brannvernforeningen til byggvarlden.se

Ifølge Myndigheten for samfunnsvern og beredskap oppsto det i 2022 totalt 38 branner på byggeplasser der det var nødvendig med inngripen fra nødetatene. Men her er det imidlertid et stort mørketall, ifølge forbundet, fordi mange hendelser håndteres av personalet på byggeplasser uten at nødetatene trenger å tilkalles. Ifølge statistikk for vanlige brannårsaker på byggeplasser er varme arbeider årsak nummer én til branner som oppstår under pågående operasjoner.

Hva er den vanligste feilen på byggeplasser som fører til brann?

– Det er vanskelig å si noe samlet om dette fordi de fleste brannene etterforskes lokalt og ikke meldes videre. Felles med varmt arbeid i alle bransjer er at det vanligvis er ved sikkerhetsregel 5 – Brannsikre arbeidsplassen, sikkerhetsregel 6 – Skjulte brennbare bygningsdeler og sikkerhetsregel 7 – Lekkasjer, at det oftest er feil. Det gjør at risikovurderingen ikke er gjort på en god måte og dermed går glipp av fjerning av brennbart materiale rundt arbeidsplassen. Skjulte brennbare bygningsdeler blir ikke undersøkt og lekkasjer ikke utbedret, sier Pia Ljunggren, driftsutvikler av «Hot Work»-konseptet.

Hvordan vil du si at ansvarsdelen for varme arbeider generelt fungerer på byggeplasser?

– Når det gjelder delegasjonsansvar er det vanlig å delegere oppgaven med å gi tillatelser i mange ledd. Det vil si at det ofte ender opp hos underleverandører og kanskje til og med hos underleverandørens underleverandør, sier Pia Ljunggren og fortsetter:

– Dette betyr i praksis at bestillerbedriften ofte ikke har kontroll over hvordan varmt arbeid utføres i virksomheten. Derfor understreker vi i «Hot Work»-opplæringen viktigheten av å holde tillatelsesansvaret så langt som mulig tett opp til egen organisasjon. I hvert fall på et overordnet nivå i egen organisasjon, sier Pia Ljunggren.

Stor mørk tale

Hva får deg til å tro at mørketallet er så høyt for branner på byggeplasser?

– Statistikken som foreligger er basert på innsatsen som redningstjenesten rapporterer til MSB. Det er etter all sannsynlighet mange hendelser og mindre branner som personell på stedet klarer å håndtere og som dermed aldri kommer frem i statistikken, sier Lars Brodin, branningeniør, ekspert på systematisk brannvernarbeid.

Mener du at brannsikkerheten er prioritert på landets byggeplasser etter Oceana-brannen?

– Gjennom våre arrangører hører vi at det er økt etterspørsel etter kvalifikasjonsutdanningen Hot Work, som gir personlige sertifikater for brannfarlig varmt arbeid på midlertidige arbeidsplasser. Erfaringsmessig kan vi se at interessen for brannsikkerhet øker etter en større skade, men avtar dessverre som regel ganske raskt igjen når rapporteringen i media avtar. For å bedre brannsikkerheten er det nødvendig å sørge for at sikkerhetsreglene for brannfarlige varme arbeider på midlertidige arbeidsplasser følges og at kravene til brannsikring i byggeperioden er avklart og formalisert, sier Pia Ljunggren.

Lars Brodin:

– Den kollektive hukommelsen er kort. Det svenske brannvernforbundets regelverk SBF 505:1, Brannsikker byggeplass, kan være et verktøy som letter prosessen når det gjelder å forbedre brannsikkerheten, sier han.

Fem konkrete tips

Fem konkrete tips fra Svensk Brannvernforening for å unngå brann på byggeplasser:

1) Gjør det til en del av det systematiske brannvernarbeidet. Brannfarlig varmt arbeid på midlertidige arbeidsplasser skal være en del av det systematiske brannvernarbeidet. Å ha de rette ressursene, rollene og kunnskapen i organisasjonen er en stor del av å forebygge branner.

2) Opprettholde ansvar i organisasjonen. Oppnevne tillatelsesinnehaver skriftlig og behold ansvaret i egen organisasjon så langt det er mulig.

3) Tilgang til riktig kunnskap. Gi tillatelseshaverne de rette forutsetningene – kompetanse og ressurser til å utføre arbeidet. Tillatelsesinnehaver må ha god kjennskap til virksomheten og alle i laget må ha gyldige personsertifikater for varmt arbeid.

4) Felles risikovurdering. Sørge for at alle i varmtarbeidslaget, tillatelsesansvarlig, varmarbeider (utfører) og brannvakt har gyldige sertifikater. Det kreves sertifikat fra sertifisert konsepteier som for eksempel Brannvernforeningens sertifikat Varmt Arbeid. Alt arbeid er unikt og må vurderes ut fra den enkeltes situasjon.

5) Tilrettelegge med digitale verktøy. Øk sikkerheten gjennom digitale verktøy for å administrere tillatelsene til varme jobber i organisasjonen din. Brannvernforeningens digitale verktøy finnes for å lette hele prosessen og øke sikkerheten.

KILDE: Byggvärlden

logo
Bjørn Laberg