Nyheter

Søker totalentreprenør til barnehageprosjekt

Illustrasjon: HUS arkitekter AS

AKTUELLE PROSJEKTER: Sør-Varanger kommune ber om tilbud på prosjektering og bygging av ny barnehage i Kirkenes.

Av Bjørn Laberg

Barnehagen skal ha 6-avdelinger. Avdelingene er organisert i tre enheter der to og to avdelinger har felles inngang.

Hver avdeling har 18 barn, og små barn teller for to store barn. Hver enhet deler grovgarderobe, kjøkken, stellerom, toaletter, grupperom, lager og vognrom. Fordelingen mellom store og små barn er ikke fast, og arealene skal derfor være fleksible med tanke på antall. Største dimensjonerende antall barn blir 108. Antall ansatte vil være 20.

Barnehagen er forberedt for utvidelse mot sør-øst med to avdelinger, med maks 144 barn og 26 ansatte.

Litt fra funksjonsbeskrivelsen:

• Innvendig knyttes plan 1 og plan 2 sammen via et stort samlingsrom med amfi. Samlingsrommet skal være møteplass for hele barnehagen, og det skal også anvendes ved spesielle tilstelninger med foreldre til stede.

• Barnehagen skal bygges etter TEK17, og i tillegg skal den oppfylle passivhusstandard. Totalt har prosjektet ca. 1630 m2 BTA.

• Eksisterende kulvert skal fjernes og det skal tilbakefylles med kvalitetsmasser. Kulverten ligger i nivå med grunnvannstand og det påregnes ulemper med vannhåndtering. Ny kulvert legges nordøst for barnehagen.

• Det skal leveres utvendig solavskjerming med screengardiner med «glidelåsfester», automatisk styrt av værstasjon med individuell overstyring fra hvert rom.

• Energi til oppvarming skal dekkes hovedsakelig med væske til vann varmepumpe, med el som spisslast. Oppvarming av tappevann dekkes av beredere. Romklimaberegninger skal legge til grunn klimadata for Sør-Varanger fra Meteorologisk Institutt, hvor dimensjonerende utetemperatur vinter er – 40,8 C.

• Passivhusstandarden stiller særlige krav til behovsstyring av varme, ventilasjon og belysning. Styre- og reguleringsutrustning skal være integrert i ventilasjonsaggregat og varmesentral. Anleggene skal kommunisere med kommunens overordnede SD-anlegg. Varmepumpe og el-kjel skal leveres med standard åpen protokoll, f.eks. BACnet, Modbus IP eller Modbus RTU.

• Det skal leveres og monteres et felles komplett ventilasjonssystem for hele bygget. Systemet skal være balansert med roterende varmegjenvinner. Ventilasjonsaggregatet plasseres i teknisk rom plan 1. Inntak og avkastkanalene føres i sjakta opp til taket der det monteres installasjoner for inntak og avkast.

• Det skal leveres kjølebatteri for kjøling av tilluften. Dette kan leveres som kombibatteri for varme og kjøling. Kjølebatteriet skal ha kapasitet til å senke tilluftstemperaturen 7 °C ved maksimal luftmengde 15 000 m³/h.

• I perioder hvor det ikke er oppvarmingsbehov skal brønnparken benyttes til frikjøling. Brønnparken skal sirkulere mot kjølebatteri i/ved ventilasjonsaggregatet. Kjølebatteriet dimensjoneres for isvannstemperatur 12/17. Sirkulasjonspumpen i brønnparken styres mot temperaturen på isvannskretsen.

Tilbudsfrist: 14. april 2021

FAKTA:

Fylke: Troms og Finnmark

Kommune: Sør-Varanger

Tiltakshaver: Sør-Varanger kommune

Entrepriseform: Totalentreprise

Verdi: 80 millioner kroner

Antatt byggestart: juni 2021

RI reguleringsplan: Multiconsult

Arkitekt forprosjekt: HUS arkitekter AS

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.