Arkitektur

Snarveier – et enkelt tiltak for bedre helse og reduserte utslipp

Bildet: - Snarveiene er enkle tiltak, men til stor nytte for folk, og hvilke snarveier som prioriteres er ikke tilfeldig, forteller landskapsarkitekt Jens Zeevaert fra Asplan Viak. Foto: Asplan Viak

I en by som må begrense biltrafikken, er det helt nødvendig at flere tar beina fatt. Siden 2014 har det blitt bygd over 110 snarveier i Trondheim.

– Snarveiene er enkle tiltak, men til stor nytte for folk! Mer fysisk aktivitet i hverdagen er også viktig for folkehelsa, sier Jens Zeevaert, landskapsarkitekt på Asplan Viaks Trondheimskontor til asplanviak.no

Siden 2017 har han jobbet med å prosjektere snarveier for Trondheim kommune og Miljøpakken.
–  Ofte dreier det seg om enkle grep som nytt dekke, belysning, vegetasjonsrydding, håndløpere og benker. Noen ganger er det snakk om å tilrettelegge for brøyting, eller å bygge trappekonstruksjoner når det blir for bratt, forteller han.

Hvilke snarveier som prioriteres er ikke tilfeldig.
– Miljøpakken ser på hva som gir størst gevinst med tanke på tidsbesparelse, antall innbyggere og om det ligger steder mange skal til i nærheten, som bussholdeplasser, skoler eller idrettsanlegg.

Asplan Viak jobber med å prosjektere snarveier for Trondheim kommune og Miljøpakken. Her fra en befaring. Foto: Asplan Viak
Asplan Viak jobber med å prosjektere snarveier for Trondheim kommune og Miljøpakken. Her fra en befaring. Foto: Asplan Viak
Mer fysisk aktivitet i hverdagen er viktig for folkehelsa.  Foto: Asplan Viak
Mer fysisk aktivitet i hverdagen er viktig for folkehelsa. Foto: Asplan Viak

Bra for miljøet, bra for folk

For Asplan Viak er dette et prosjekt som svarer godt ut selskapets mål om at prosjekter skal bidra til både miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft.

– Gode snarveier bidrar til at folk kommer raskere frem, bruker mindre reisetid og reisepenger, og samtidig minker køene på bilvegene, sier Zeevaert.

 Ikke minst er snarveiene er en viktig brikke i å nå nullvekstmålet for klimautslipp i Trondheim.
– Det er et av flere tiltak som gjør det mer attraktivt å velge å gå, sykle eller ta kollektivtransport fremfor privatbil. Samlet gir dette store gevinster som mindre utslipp og støy, sier han.

– Miljøet rundt snarveiene blir selvsagt lagt vekt på. Naturen rundt blir ivaretatt, og fremmede arter blir fjernet. Massene som tas ut blir brukt på nytt lokalt, og grønnere anleggsplasser er en av vurderingene når entreprenør blir valgt ut.              

Et attraktivt nærmiljø inviterer folk ut, og flere folk ute gir økt trygghet og trivsel. Natur og frisk luft påvirker oss positivt mentalt, og på lengre sikt vil mer bevegelse kunne dempe livsstilssykdommer.

– Målet med utforming og plassering av stiene er å få til et best mulig resultat, selv om ikke alle krav om universell utforming kan oppfylles overalt, sier Zeevaert.

I områder hvor det er for bratt, har vi bygget trappekonstruksjoner som forenkler framkommeligheten for gående. Foto: Asplan Viak
I områder hvor det er for bratt, har vi bygget trappekonstruksjoner som forenkler framkommeligheten for gående. Foto: Asplan Viak
Det er god belysning på kveldstid, slik at det skal være trygt å ferdes på snarveiene. Foto: Asplan Viak
Det er god belysning på kveldstid, slik at det skal være trygt å ferdes på snarveiene. Foto: Asplan Viak

Fakta

Snarveiene i Trondheim

  • Trondheim kommune har siden 2014 hatt en stor satsning for å legge til rette for snarveier. 
  • I perioden 2021-2024 er det satt av 9 millioner kroner årlig for planlegging og bygging av snarveier.
  • Snarveiene er en del av et overordnet mål om at gange, sykkel og kollektivtransport skal ta unna vekst i trafikken.
  • Byggherre er Trondheim kommunes enhet for kommunalteknikk, avdeling veg. Miljøpakken er bestiller av snarveiene.

Hva er Miljøpakken?

  • Miljøpakken består av staten, fylket og kommunene i trondheimsområdet, og er et samarbeid for bedre transport og mindre utslipp, kork og trengsel.
  • Bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater.
  • Har gjennom byvekstavtalen forpliktet seg til å klare nullvekstmålet, det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om Trondheim og omegn får flere innbyggere.

KILDE: Asplan Viak

logo
Bjørn Laberg