Nyheter

Pilotprosjekt innen veibygging gir verdifull kunnskap om EU-taksonomien

Bildet: Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier

For første gang har et større veiprosjekt i Norge blitt analysert i lys av EUs kriterier for bærekraft. Analysen gir viktig kunnskap om fremtidens økonomiske virkelighet i det europeiske markedet.

Et pilotprosjekt i regi av Nye Veier, AF Gruppen og Norconsult viser hvordan norsk veibygging må imøtekomme strenge kriterier fra EU for å kunne regnes som bærekraftige i fremtiden. Samtidig avdekker pilotprosjektet at det er betydelig tolkningsrom i EUs bærekraftskriterier for veiprosjekter. Det er derfor viktig at bransjen samarbeider om både forståelsen av, og oppfyllelsen av, kriteriene fremover.

Nyttige erfaring som kan brukes av en samlet bransje 

En viktig lærdom fra pilotprosjektet er at det vil være generelt krevende for veiprosjekter å imøtekomme alle kriteriene. I tillegg til å dokumentere at prosjektet bidrar positivt til minst ett av seks ulike miljøtemaene som defineres i EUs taksonomi, må det også dokumenteres at prosjektet ikke gjør vesentlig skade på de fem andre miljøtemaene.  

Erfaringene fra pilotprosjektet viser samtidig at mange av kriteriene vil kunne oppfylles ved å gjøre små forbedringer fra dagens praksis i norsk veibygging.  

Et tredje viktig funn er at det hersker betydelig tolkningsrom for enkelte av kriteriene, og det vil derfor være viktig å definere felles forståelse for kriteriene på tvers av bransjeaktører.  

Nye Veier, AF Anlegg og Norconsult ønsker derfor å sette i gang en bred dialog i anleggsbransjen om EUs taksonomi. På den måten kan norsk anleggsbransje stå bedre rustet til å imøtekomme fremtidens krav og forventninger, og til å styrke sin konkurransekraft i fremtidens europeiske markeder. 

– At EU innfører kriterier for bærekraft i alle bransjer, vil påvirke morgendagens næringsliv i veldig stor grad. Vi tror det er smart for både oss og resten av bransjen å være tidlig ute med å vurdere implikasjonene. Derfor satte vi i gang et pilotprosjekt på dette, og deler nå erfaringene med alle som er interesserte, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier. 

Hva er EUs taksonomi? 

Som en del av sin «grønne giv» har EU utviklet EUs taksonomi. Taksonomien er, kort fortalt, en rekke kriterier som må oppfylles for at en aktivitet skal kunne regnes som bærekraftig. Kriteriene er delt inn i følgende miljøtema:   

  • Begrensning av klimaendringer 
  • Klimatilpasning 
  • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser 
  • Omstilling til en sirkulær økonomi 
  • Forebygging og bekjempelse av forurensning 
  • Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer 

EU har utviklet kriterier for de fleste bransjer og næringer, blant annet veibygging, og det er ventet at EUs taksonomi vil ha stor påvirkning på fremtidens næringsliv. Mange virksomheter vil ha plikt til å rapportere etter kriteriene, men det er også ventet at aktiviteter og prosjekter som oppfyller kriteriene vil få tilgang på bedre finansieringsbetingelser hos banker og investorer. Videre er det ventet at det vil være flere støtteordninger man kan søke på, dersom man søker støtte til aktiviteter som oppfyller kriteriene. EUs taksonomi vil med andre ord påvirke fremtidens økonomiske virkelighet i Europa mye, og dette gjelder også norsk anleggsbransje generelt og veibygging spesielt.  

– Å teste ut taksonomien på dette veiprosjektet har gitt oss nyttig erfaring med hvordan planlegging av veiprosjekter kan bli mer bærekraftig. Norconsult har høye bærekraftambisjoner og håper at kriteriene i taksonomien kan legges til grunn i planleggingen av kommende veiprosjekter, sier Bård Sverre Hernes, konserndirektør Norge hovedkontor, i Norconsult. 

Hvorfor et pilotprosjekt om EUs taksonomi? 

Nye Veier har satt seg som mål å være en kunnskapsleverandør i norsk transportsektor. Dette gjelder spesielt på klima- og miljøfeltet. Selskapet vedtok i 2021 en ny virksomhetsstrategi som løfter klima og miljø opp som en av selskapets hovedprioriteringer i årene som kommer. Nye Veier tok derfor initiativ til et pilotprosjekt for å forstå hva EUs bærekraftskriterier kan ha å si for norsk anleggsbransje fremover. AF Anlegg og Norconsult har også høye mål på dette feltet, og ble derfor med i pilotprosjektet med egne ressurser. Sammen vurderte de et allerede gjennomført veiprosjekt, E39 Kristiansand vest – Mandal øst, opp mot kriteriene i EUs taksonomi.  

– Vi hadde, sammen med Nye Veier, høye ambisjoner på miljø og jobbet systematisk med dette gjennom hele prosjektet. Det er derfor spennende å få en vurdering av hvor «grønt» prosjektet ble sett på opp mot taksonomien og ikke minst, læringspunkter til fremtidige prosjekter, sier Olav Groven, prosjektleder E39, AF Gruppen. 

Erfaringene fra pilotprosjektet vil presenteres nærmere i et webinar den 13. november klokken 09:00 til 10:00. Påmeldingsinformasjon vil spres i de tre virksomhetenes kommunikasjonskanaler i tiden som kommer.

logo
Bjørn Laberg