Byggautomasjon

Mot lysere tider for lærlingene?

Illustrasjonsbilde. Foto: VKE

På det meste var 4400 lærlinger permitterte på grunn av koronapandemien. I mai 2020 var hver tiende lærling permittert, men i dag er tallet under 200.

– Mange virksomheter har hatt utfordringer som følge av koronapandemien, men det har variert hvor mye lærlingene og lærekandidatene har vært berørt. Noen har opplevd få endringer, mens andre har måttet tilpasse seg endringer i arbeidshverdagen eller blitt permittert, sier Irene Hilleren, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Det er også blitt litt færre nye lærlinger enn tidligere år, men interessen for læreplass er fortsatt stor. Lærlinger i restaurant- og matfag har vært hardest rammet av permitteringer. Det kommer fram av et notat der Utdanningsdirektoratet har oppsummert konsekvensene av koronapandemien for fagopplæringen.

Færre avlagte fag- og svenneprøver 

Strenge smitteverntiltak gjorde det vanskelig å få gjennomført fag- og svenneprøver våren 2020. Det var blant annet utfordrende å få samlet medlemmene av prøvenemndene og å finne et passende sted å gjennomføre prøvene.  

– For første gang på mange år er trenden med flere og flere avlagte fag- og svenneprøver brutt. Det som er positivt, er at mange som ikke fikk avlagt prøven våren 2020, ser ut til å ha tatt prøven senere samme år, sier Hilleren.  

For selv om det ble avlagt betydelig færre fag- og svenneprøver i mars og april 2020 enn året før, ble det i juni til september 2020 avlagt flere prøver enn i 2019. Totalt sett ble det avlagt 3 prosent færre fag- og svenneprøver i perioden 2019–20, sammenlignet med 2018–19. Det er praksiskandidatene som står for nedgangen i antall avlagte fag- og svenneprøver, mens lærlingene ser ut til å ha blitt prioritert.

LES OGSÅ: Konsekvenser av koronapandemien for lærlingene  

Lærlingene trives og er motiverte 

Koronapandemien ser ut til å ha brutt trenden med et økende antall nye lærekontrakter som vi har sett de siste årene. I 2019–20 var det 900 færre nye lærekontrakter enn året før. Nedgangen i antall nye lærekontrakter finner vi i hovedsak i privat sektor, der hoveddelen av læreplassene finnes. Til tross for tidvis nedstengning og permitteringer viser Lærlingundersøkelsen 2020 at lærlingene i stor grad trives på arbeidsplassene sine, og at trivselen og motivasjonen ikke har gått ned. 85 prosent av lærlingene trives i nokså stor eller svært stor grad på arbeidsplassen.  

– Pandemien er fortsatt ikke over, og vi vet ikke hva de langsiktige konsekvensene for fagopplæringen vil bli, sier Hilleren avslutningsvis.