Nyheter

Inviterer til samspillsentreprise om ny skole og flerbrukshall

Det forutsettes at Starthallen rives før bygging startes opp, og at eksisterende skolebygningsmasse skal rives etter at nyttbygg er oppført.

AKTUELLE PROSJEKTER: Kristiansand kommune søker totalentreprenør til samspill om ny Wilds Minne skole, i tillegg til ny flerbrukshall, Starthallen.

Av Bjørn Laberg

Kontrakten er delt inn to faser;

• Fase 1 – Prosjekteringsfase med samspill til ferdig skisse- og forprosjekt
• Fase 2 – Gjennomføringsfase med utvidet samarbeidsplikt.

Gjennomføringsfasen skal være en opsjon for kommunen.

Elevtallsutviklingen på Lund tilsier at det er behov for å utvide kapasiteten på barnetrinnet. Wilds Minne skole er overbelastet på kapasitet, og elever i nærområdet må avvises. Elevtallet i dag er 810 elever, 426 på Lovisenlund, 382 på Wilds Minne. Skolene har en beregnet kapasitet på henholdsvis 500 og 295 elever.

Starthallen er planlagt revet, og det skal bygges ny flerbrukshall fra tomtegrensen ved SIA (Studentskipnaden i Agder). Det forutsettes at hallen rives før bygging startes opp, og at eksisterende skolebygningsmasse skal rives etter at nyttbygg er oppført. Det skal utarbeides en vurdering på om det er mulighet for å kombinere skolens arealer med næringseiendom i 1 etasje under flerbrukshallen

Prosjektet skal ha fokus på miljø, valg av miljøprodukter, lite bruk av emballasje, kortreiste produkter mm. Bygget skal oppføres i KL-tre og limtre, og tilfredsstille NS-3701 Norsk passivhusstandard for yrkesbygg. Eventuelt ny flerbrukshall i mest mulig tre, lav-karbon betong der det er nødvendig. Stål med stor resirkuleringsprosent. Nødvendig areal for skole er 5630 kvm. Nødvendig behov for flerbrukshall er estimert å ligge på 2300 kvm. Det tas utgangspunkt i normalhall, beskrevet i veileder utgitt av kulturdepartementet.

Prosjektet er deltager i et skandinavisk samarbeidsprosjekt «Reconcile». Deltagelsen skal skaffe prosjektets rådgivere mer kompetanse på bruk av KL-tre, lydproblematikk med KL-tre, og bruk av mest mulig eksponert KL-tre. ARK og Rådgivende RIB og Ri akustikk vil være Wilds minneprosjektets deltagere.

Litt fra kravspesifikasjonen, VVS-relatert:

• Det skal prosjekteres energieffektive løsninger. Utnyttelse av internvarme, spillvarme, frikjøling o.l. skal vurderes.

• Valg av systemløsning med behovsstyrt ventilasjon skal vurderes for alle anlegg. Kjølekapasiteten til uteluften er betydelig og må utnyttes i luftbehandlingsanleggene. Det skal også tilrettelegges for frikjøling når utetemperatur tillater det.

• Det skal velges ventilasjonsaggregat som har SFP-verdi mindre enn 2,0. Dette vurderes på bakgrunn av luftmengden.

• Primært skal det velges vannbåren varme separat fra ventilasjonsanlegget. Det vil si at ventilasjonsanlegget ikke skal benyttes til oppvarming. Normalt skal ventilasjonsanlegget tilføre bygget uteluft med en temperatur som ligger minst 2 ℃ under romtemperaturen.

• Varmepumper skal fortrinnsvis hente energi fra spillvarme, geo-brønner, sjøvann, vassdrag, kollektorer i grunnen, eller andre energikilder med stabil temperatur. Unntaksvis kan luft til vann eller luft til luft varmepumper benyttes for mindre anlegg.

• Solfangere for oppvarming av tappevann, for energi til gulvvarme og for å dekke deler av oppvarmingsbehovet skal vurderes. Soloppvarmet akkumuleringsvolum som supplerende energikilde til varmepumpe bør vurderes.

• Kuldeanlegg skal utføres i h.h.t. NS4622 og Norsk Kuldenorm. Kjøletårn med stillestående vann skal ikke benyttes.

Tilbudsfrist: 8. mars 2021

FAKTA:
Fylke: Agder
Kommune: Kristiansand
Tiltakshaver: Kristiansand kommune
Antatt byggestart: september 2021
Entrepriseform: Samspillsentreprise
Verdi: cirka 250 millioner kroner

(Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Kristiansand kommune)

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Last også ned vår rapport: Trendrapport 2020 – Analyse av byggebransjen basert på de ferskeste tallene.