Nyheter

DiBK gir ut veileder for gode tilbygg

Bildet: Tilbygg i Nils Lauritssønns vei i Oslo. PML Arkitektur. Foto: Ansgar Valbø

Mange som bor i enebolig eller flermannsbolig ønsker å bygge på huset, men er tilbyggene også gode tilskudd til omgivelsene? Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) lanserer nå en veileder som skal gi bedre visuelle kvaliteter når bolighus skal få noen ekstra kvadratmeter.

– Vi har føringer i plan- og bygningsloven som sier noe om viktigheten av å ta hensyn til eksisterende bebyggelse og naturgitte omgivelser. Den nye veilederen gir råd om hvordan vi med små grep kan lage gode tilbygg som harmonerer med huset og nabolaget, sier direktør i DiBK, Per-Arne Horne. 

Søke eller ikke søke

Veilederen er ment til bruk i den tidlige planleggingsfasen. Den har foto og illustrasjoner som gir tips til mulige løsninger. Det er mange hensyn å ta. Blant annet arkitekturen til huset som skal få et tilbygg, det bygde miljøet i nabolaget, og naturgitte forhold som terreng og vegetasjon.

 – Noen tilbygg vil være søknadspliktige, mens andre vil være fritatt fra søknadsplikt. Det vil blant annet avhenge av lokale planer og utnyttelse av den aktuelle tomten, størrelsen på tilbygget og hva slags rom tilbygget inneholder. For de som er usikre på hva som gjelder, anbefaler vi alltid å kontakte kommunen, sier Horne.

Gratis og tilgjengelig for alle

Veilederen er laget for at den enkelte boligeier raskere kan komme fram til et godt resultat. Dyktige fagmiljøer at bidratt inn i arbeidet med veilederen. Direktoratet håper at den også kan være nyttig til bruk for de som behandler byggesøknader i kommunene.

– Plan- og bygningsloven sier at kommunene kan avslå søknader som etter deres skjønn ikke har gode nok visuelle kvaliteter. Veilederen har gode eksempler fra ulike typer bolighus og omgivelser. V håper den kan være et bidrag til dialogen mellom kommuner og utbyggere, avslutter Horne. 

Veileder: Visuelle kvaliteter for småhus

logo
Bjørn Laberg