Nytt om navn

Swipload inngår samarbeid med Cognia Technology

Bildet:: Stian Vere, CEO i Swipload

Gjennom partnerskapet med Cognia Technology vil Swipload få tilgang til anonymiserte data som kan styrke selskapets AI-satsing.

Cognia Technology leverer verktøy for flåtestyring til et bredt spekter av kunder innen transport, entreprenør og anlegg. Selskapets verktøy samler inn ulike typer bevegelsesdata, og hjelper brukeren til grønnere og mer optimal utnyttelse av egen bilpark. Cognia Technology leverer verktøy for flåtestyring til et bredt spekter av kunder innen transport, entreprenør og anlegg. Selskapets verktøy samler inn ulike typer bevegelsesdata, og hjelper brukeren til grønnere og mer optimal utnyttelse av egen bilpark. 

– Vi ønsker å styrke fokuset ytterligere på å bruke data til å gi brukerne våre bedre forutsetninger til å ta mer miljøvennlige transportvalg. Dette handler både om å gi innsikt rundt tilgjengelighet, men også om muligheten til å bruke miljødata som driver for transportvalg, forklarer CEO i Swipload Stian Vere. 

– Swiploads primære kunder er vareeiere og kjøpere av transport. Med dette samarbeidet vil vi få muligheten til å komme nærmere disse aktørene, som er et satsingsområde for oss, sier Kim Finkenhagen i Cognia Technology. 

Bildet: Kim Finkenhagen CEO i Cognia Technology, illustrerer hvilken verdi nøkkeltall i Linx kan benyttes til for å redusere kostnader

Økte krav til rapportering

Partnerskapet vil bidra til at brukere av Swipload enklere kan ta gode og informerte valg om å kjøpe tjenester fra de høyest rankede transportørene. Cognia Technologys løsninger scorer transportørene, blant annet basert på økokjøring.

– Hvilke transportører kjører mest effektivt? Ved å vite slike ting før man skal ta transportvalg kan man i større grad hensynta miljø som en driver for valget man ender opp med, sier Finkenhagen.

Intensjonen er at samarbeidet kan utvides ytterligere i fremtiden.

– Vi har fått en god start og lagt et spennende løp nå på kort sikt. For etter hvert som vi starter samarbeidet er jeg sikker på at ytterligere muligheter vil dukke opp. 

Finkenhagen mener samarbeidet vil bidra til profesjonalisering av bransjen.

– Dette handler for eksempel om rapporteringer, Åpenhetsloven og såkalt «CSRD» (Corporate Sustainability Resporting Directive). Disse EU-direktivene vil pålegge blant annet store bedrifter og kjøpere av transport å vite mer om verdikjeden de handler fra. 

– Dette handler om å skaffe seg viktig informasjon. Og for å få dette til trenger man å få til datautveksling og presentasjon av dette for brukeren. Samarbeidet mellom oss og Swipload vil effektivisere dette arbeidet.

Vil påvirke de mindre selskapene

– På hvilken måte vil slike rapporteringer påvirke regionale og lokale transportselskaper?

– Vi tror at dette til slutt vil føre til at også de mindre transportørene får krav til seg. Det kan i fremtiden medføre at disse vil stå i fare for ikke å få oppdrag på grunn av manglende miljø-rapportering, og at man ikke kan dokumentere at man kjører grønt. 

– Det blir hardere konkurranse og kostnader stiger. Man må ta velbegrunnede valg og hente ut marginer. Da må man se logistikken og kjøremønstrene til sjåføren i sammenheng, som en del av flåtestyringssystemene.

– Derfor trenger fremtiden nye konsepter enn hva som er tilfellet i dag. Her er Swipload på ballen med sine nye, modulbaserte transport- og logistikk-konsept, avslutter Finkenhagen.

SWIPLOAD:

Swipload er en digital plattform for formidling av transportoppdrag. Plattformen kan brukes av alle som har transportbehov, enten man er vareeier, befrakter, speditør eller transportør.

COGNIA TECHNOLOGY:

Linx er en flåtestyringsplattform for transport- og anleggsbransjen. Plattformen tilbyr funksjonaliteter som sanntidsinformasjon om alle dine eiendeler, varsling om kontroller og vedlikehold, tips om økokjøring, effektivitetsmåling og utnyttelsesgrad, miljørapportering, bruddbehandling og mye mer

Om Cognia:

Cognia-konsernet har en samlet omsetning på ca 3,3 milliarder, og har 700 ansatte fordelt på 30 lokasjoner på tvers av Norge. Konsernet har en lang historie i personbil- og lastebilbransjen, med etablering av Bil-Service Personbiler i 1937, bilSpiten i 1959 og Volmax i 1997. I tillegg til virksomheter innenfor personbil og nyttekjøretøy, har konsernet en betydelig eiendomsportefølje samlet i Cognia Eiendom. Konsernet utvikler også ledende teknologiløsninger for transportbransjen gjennom selskapet Cognia Technology og merkevaren «Linx». Konsernets satsing på helse- og beredskapsløsninger kompletterer øvrige virksomhetsområder.

logo
Bjørn Laberg