Nyheter

Statsbygg kartlegger regelbrudd på byggeplasser

Etter en grundig gjennomgang har Statsbygg avdekket innleie som ikke følger arbeidsmiljøloven og feilregistrering av faglærte på byggeplassene sine. Samtidig viser kartleggingen at lærlinger er registrert riktig.

Statsbygg jobber for gode arbeidsforhold og en seriøs byggenæring basert på fagkompetanse. I kontraktene med leverandørene stilles det blant annet krav knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, faglærte håndverkere, lærlinger og regler for innleie av arbeidskraft.

Nå har Statsbygg gjennomført en grundig kartlegging av byggeplassene sine, for å undersøke hvorvidt forholdene som rapporteres stemmer med virkeligheten. Blant de nedslående funnene er at bare halvparten av innleien fra bemanningsforetak fulgte kriteriene i arbeidsmiljøloven. Halvparten av dem som var registrert som faglærte, var ikke det i virkeligheten.

På den positive siden var de som var registrert som læringer, faktiske lærlinger.

– Det er viktig for oss å bruke ressurser på denne typen oppfølging. Selv om det bare er et øyeblikksbilde, gir det oss viktig kunnskap om situasjonen på byggeplassene våre, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg, i en pressemelding. 

Komplisert regelverk
Arbeidsmiljøloven ble endret fra 2019 med nye krav om innleie fra bemanningsforetak. I kartleggingen mente flere av dem som ikke leide inn i henhold til loven at deres egne ordninger var tilstrekkelige for å oppfylle kravet om tariffavtale.

Hva gjaldt feilregistreringen av faglærte mente noen at lang erfaring og ulike sertifikater tilsvarte fagbrev. Andre hadde fagbrev fra hjemlandet, men ikke søkt eller mottatt godkjenning fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

– Kartleggingen viser at enkelte tolker regelverket veldig vidt for å opprettholde en forretningsmodell som ikke er holdbar. Samtidig er regelverket komplisert på mange områder. Mange mangler nødvendig kunnskap, og det er slett ikke alle feil som er gjort med overlegg. Det er vesentlig at aktørene i næringen har nok kunnskap til å kunne følge reglene. Det er et ansvar for virksomhetene og lederne i næringen at dette er på plass. Vi vil selvfølgelig også se hva vi kan gjøre for å hjelpe våre leverandører med dette, sier Nikolaisen.

Vil finne løsninger sammen
Statsbygg har lagt frem kartleggingen for både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i bygge- og anleggsnæringen. Sammen vil partene bruke resultatene til å finne egnede tiltak som kan løfte næringene på disse områdene.

Som umiddelbare tiltak, vil Statsbygg styrke informasjon ved kontraktsinngåelse og underveis i byggeperioden, samt fortsette å utføre systematiske og målrettede kontroller i leverandørkjedene.

Her er funnet om at de fleste registrerte lærlingene faktisk var lærlinger, et lyspunkt.

– Det viser oss at konkrete krav kan gi kokrete resultater, sier Nikolaisen.