Aktuelt

– Pandemien preger arbeidet med NTP

Bildet: Samferdselsminister Knut Arild Hareide som fikk æren av å åpne årets store digitale mobilitetskonferanse, der han var tydelig på at nytten må opp og kostnadene må ned i den kommende Nasjonal Transportplan. (Skjermdump).

MOBILITET 2021: – Korona-pandemien har i sterk grad påvirket utformingen av ny Nasjonal Transportplan, som legges fram i april. Langtidsplanlegging er grunntanken med NTP, men nå er det stor usikkerhet som råder om veien videre.

Av Odd Borgestrand

Det bekreftet samferdselsminister Knut Arild Hareide da han åpnet den digitale Mobilitetskonferansen i formiddag, en konferanse som samler tett på 1000 deltakere. Utfordringer i Nasjonal Transport Plan i lys av Covid-19 og behovet for grønn omstilling var hovedtemaet under åpningssesjonen for Mobilitet 2021, som betegnes som Norges største forskerkonferanse innen mobilitet og samferdsel. Naturlig nok var det samferdselsminister Knut Arild Hareide som fikk æren av å åpne årets store digitale mobilitetskonferanse.

Stor usikkerhet – mange spørsmål

Hareide mente transportsektoren aldri har vært gjennom større omstilling og så stor usikkerhet som akkurat nå.  Det handler om digitalisering, kunstig intelligens og annen teknologi som varsler om nye revolusjoner. I tillegg kommuner klimautfordringene som stiller krav til omstilling og innovasjon, og så kom Covid-19 pandemien. Ny Nasjonal Transportplan legges fram i april, men Hareide var tydelig på at NTP ikke vil gi gode svar på alle spørsmål. Langtidsplanlegging er grunntanken med NTP, men nå er det stor usikkerhet.  Vil korona-effektene bli permanente, må vi slutte å reise ut av landet og blir det slutt på køene inn til byene? Vil bilparken bli fornyet slik at vi får nullutslippsveier? Mange har bidratt i arbeidet med ny NTP. En rekke sektorer og selskaper har bidratt med sin kompetanse, ideer og krav. Hareide lovte at den kommende planen er en god plan for norsk samferdsel de neste 10 årene.

Transport-Norge er hardt rammet

– Uten mobilitet står Norge stille. Transport-Norge er hardt rammet, spesielt luftfart, kollektivtransporten og drosjenæringen. Transportsektoren har likevel klart å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner under hele pandemien. Spesielt har forsyningslinjene fungert og alle med viktige oppgaver har kommet seg på jobb. Mange har stilt opp under krevende forhold. Vi legger fram en NTP som er ambisiøs og troverdig. Det høye nivået blir beholdt, men det viktigste er å løse de viktigste utfordringene først. Transportplanen skal gi oss mer for pengene, bidra til enklere reisehverdager, økt konkurranseevne for næringslivet og økt bruk av ny teknologi. Videre bygger den videre på nullvisjonen for trafikksikkerhet og bidrar til å oppfylle klima- og miljømålene, sa Hareide i sitt innlegg.

Koronaeffekten

Et sentralt spørsmål er om vi kommer tilbake til normalen, fortsatte Hareide.
– Dersom hjemmekontorene blir mer vanlig vil behovet for kapasitet bli redusert. Vi ser at pandemien har gjort oss oppmerksom på sårbarhet og stabilitet i godstransport og internasjonal handel.
Transportsektoren står for 60 prosent av klimautslippene. Klimaplanen handler mye om transport, og ny NTP bygger opp om ambisjonen om å halvere utslippene fra transportsektoren. Vi ligger an til å nå våre mål. Det blir økte krav til biodrivstoff og krav i offentlige innkjøp. Klimaplanen er et stort tema også i NTP. Teknologiutviklingen er helt sentral, fordi den gir oss mer igjen for pengene. Det handler om transportsikkerhet og nullvisjonen for drepte og hardt skadde, mente Hareide.

Digitale løsninger

– Transport infrastruktur handler også om digitale løsninger i transportsystemet. Vi må ta i bruk utslippsfrie løsninger og må over på kjøretøy og ny infrastruktur som reduserer utslippene.
Vi vil bruke offentlige anskaffelser til å utvikle løsninger sammen med næringslivet og legge til rette for at data fra transportsektoren blir utnyttet på en god måte. Teknologi vil gi oss nye løsninger på kjente problemstillinger. Ny teknologi utvikler handlingsrommet vårt. Utfordringene som følge av Covid-19 og behovet for grønn omstilling deler vi sammen med resten av Europa. Fra norsk side mener Hareide den europeiske transportsektoren må inn i en sterkere bærekraftig og digital løsning. Trafikksikkerhet og klimagassutslippene må få enda større fokus, sa Hareide videre.

Nye Veier et forbilde

Hareide mener det aller viktigste grepet er at transportsektoren vil bli styrt gjennom kontinuerlig optimalisering. Nytten må opp og kostnadene ned.
– Ikke alle kan bli blåkopier av Nye Veier, men mye av erfaringene derfra vil bli tatt i bruk på en rekke områder. Spesielt viktig er det at vi gjennom porteføljestyring får en mulighet for å endre rekkefølgen på de ulike prosjektene. Skal et prosjekt bli gjennomført må det være både nyttig og lønnsomt. Her handler om å lage de beste prosjektene. Det blir sterk konkurranse om å utnytte kapasitet. Vi må bli i bedre i stand til å utnytte de midlene vi har til disposisjon, avsluttet han.
Umiddelbart kom det opp et spørsmål om porteføljestyring i praksis vil overføre beslutningsmakt fra politikerne på Stortinget til samferdselsetatene og direktoratene. Det kom det aldri et svar på, siden Hareides innlegg var et opptak.

Byggfakta følger konferansen i dag og i morgen.