Infrastruktur

Over Mosse-elva med vann

Sterke anleggsledere i Råde Graveservice AS. Lars Næshagen (nærmest) og Magne Sæther, må nok ha litt hjelp av ei solid kran for å få varerøret på plass over Mosse-elva. Foto: Odd Borgestrand

En kjempe av en byggekran på 250 tonn har tatt seg fram på den solide anleggsveien som Råde Graveservice AS har etablert inn i turområdet i Mossemarka. En viktig del av den nye hovedvannledningen til Mossregionens interkommunale VAR-selskap, MOVAR, skal på plass i det smale sundet ved Øvre Vrangen.

Av Odd Borgestrand

Det er mye logistikk og praktiske forberedelser som må gjennomføres før de store løftene. Ei ny gang- og sykkelbru over Mosse-elva på 36 meter skal være bærekonstruksjon for den store vannledningen. De plass-støpte betongelementene er spesialdesignet for å ta imot både vannledningen og den solide stålkonstruksjonen, som er dimensjonert for å tåle vekt-belastningen. Varerøret, som skal beskytte den 800 mm store vannledningen, veier 12 tonn. Senere i høst skal hovedvannledningen trekkes gjennom varerøret og da vil den totale belastningen bli det dobbelte.

Det store løftet er i gang. Første varerør på 24 meter løftes enkelt av den 250 tonn tunge mobilkrana. Foto: Odd Borgestrand.

Den mobile krana skal løfte både varerør og stålelementene som utgjør den ny Øvre Vrangen bru. Det er første gang i Norge at ei gang- og sykkelbru også skal bære en hovedvannledning i så stor dimensjon.

Fjernvarmerør som varerør
Varerøret er i hovedsak utformet som et fjernvarmerør i stål med isolasjonsmaterialet polyuretanskum. Utvendig dimensjon er på 1200 mm og er utstyrt med spesialkonstruerte flenser for trygg sammenføyning av varerørene. Både varerør og brubjelkene, på henholdsvis 24 og 12 meter, transporteres inn til anlegget i to deler. Dette både på grunn av vekt og transport inn til anlegget. Vannledningen i PE, levert av Pipelife, vil senere bli trukket gjennom varerøret på sin ferd over Mosseelva og videre fram til kommunegrensa til Vestby. De populære turveiene gjennom anleggsområdet vil være stengt fram til senhøsten 2021. 

Varerøret legges forsiktig på plass over Mosse-elva. De plasstøpte betongelementene er spesialkonstruert for både bruelementer og hovedvannledning. Foto: Odd Borgestrand.

Det store løftet
Teknisk sjef i Råde Graveservice, Hans Fredrik Suther har stått sentralt i forprosjekteringen av anleggsarbeidene, og han var sammen med administrerende direktør Terje Andersen og MOVARs sektorsjef for VA, Kaj-Werner Grimen for å se det store løftet av varerøret over Mossesundet. I løpet av få minutter var røret på plass, og det var nok flere som pustet lettet ut over hvor raskt og effektivt denne delen av det omfattende prosjektet ble gjennomført.

Optimaliserer løsningene
-Det viktigste har vært å se helheten i prosjektet for å optimalisere løsningene og vite at dette lar seg gjennomføre innenfor de økonomiske rammene som gjelder for prosjektet, forteller Hans Fredrik Suther.
-Her er det mange forhold å ta hensyn til, blant annet fordi det er en rekke underentreprenører og underleverandører i et så komplekst prosjekt. God koordinering er avgjørende for å sikre framdrift i prosjektet, understreker Suther.
Det er store rør som skal håndteres i den lange traseen. Hvert rør er på 20 meters lengder og disse sveises sammen ved hjelp av en beltegående sveisemaskin, som er den eneste i sitt slag i Norge.

-Selve anleggsbeltet er på 20 meter og ligger i en regulert trase for hele reguleringsplanen. De fleksible PE-rørene kan dermed legges innenfor et belte på 16 meter, og på den måten kan vi optimalisere traseen om det skulle dukke opp spesielle hindringer, forteller han.

-Vi er i rute, forsikrer prosjektleder Kjell Arild Karlsen. 1000 meter med PE-ledning i dimensjon på 800 mm er ferdig sveiset og ligger allerede i traseen. Bak skimtes den beltegående sveisemaskinen, som er den eneste i sitt slag i Norge. Foto: Odd Borgestrand.

Arbeidet er i rute
Råde Graveservice er nå kommet godt i gang med den nye hovedvannledningen. Foreløpig er strekk på totalt 1000 meter ferdig sveiset og plassert ut i traseen.  Prosjektleder Kjell Arild Karlsen forsikrer at arbeidene er i rute så langt.
Etableringen startet ved Årvoll i Rygge i syd og går fram til kommunegrensa mellom Moss og Vestby i nord. Det skal også bygges ventilkamre/pumpestasjoner, lufteklokker, tappepunkter og brannvannuttak langs traseen. Her blir det også kryssinger under både E6 og jernbanesporene ved Kambo. Ledningen vil også krysse elver, bekker, broer og høyspentledninger.

-Den nye vannledningen blir en helsveiset ledning i PE, som er et foretrukket materiale for vannledninger på grunn av sin fleksibilitet. Her vil det heller aldri oppstå noen korrosjonsutfordringer, og ledningen vil ha en levetid på minimum 100 år. Dette er vurderinger rådgiverselskapet COWI i Fredrikstad står bak, og som byggherre MOVAR og entreprenør Råde Graveservice er enig i.

Nå utvider MOVAR sin hovedvannledning i en strekning på totalt 9,2 kilometer, hvorav Råde Graveservice AS skal etablere første strekning på åtte kilometer de neste snaue to årene. Kontakten er på 100 millioner kroner. Den siste drøye kilometeren er tenkt som et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen og Moss kommune, med Statens vegvesen som byggherre. Målet er at hele ledningsstrekket skal stå ferdig rundt årsskiftet 2022/2023.
 

Her kan du se hvordan traseen går fram til Vestby.
https://www.youtube.com/watch?v=BXbzzRcILdI&t=30s