Nyheter

Økt opimisme i det norske arbeidsmarkedet

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Norske arbeidsgivere planlegger å øke bemanningen i neste kvartal. Nær halvparten tror de ansatte vil utføre det meste av arbeidet fysisk på arbeidsplassen i løpet av 6 til 12 måneder.

Det viser tall fra ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer, som hvert kvartal spør norske arbeidsgivere om de forventer økt, redusert eller uendret bemanning. Sesongjusterte netto bemanningsutsikter, som er differansen mellom andelen virksomheter som skal opp- og nedbemanne, er +4 prosent for andre kvartal 2021. Det er en forbedring på henholdsvis 2 og 4 prosentpoeng fra de to foregående kvartalene. Til tross for optimisme, er det en nedgang på 11 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende periode i 2020.

– Det er ett år siden koronapandemien stengte landet. Først nå ser vi tendensen til at betydelig flere bedrifter skal bemanne opp enn ned. Bemanningsutsiktene er fortsatt svakere enn før krisen, men flere arbeidsgivere virker å se lyset i enden av tunellen, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge, i en pressemelding.

Økt optimisme i seks av syv bransjer
Med unntak av hotell- og restaurantbransjen, er arbeidsgivere i de resterende seks bransjene mer optimistiske nå enn for tre måneder siden. Bank og finans er mest optimistisk, med netto bemanningsutsikter på +16 prosent – opp 7 prosentpoeng fra første kvartal 2021. Nærmest følger arbeidsgivere i industri og annen produksjon, begge med bemanningsutsikter på +11 prosent.

I motsatt ende av skalaen er hotell- og restaurantbransjen mer pessimistiske nå enn før forrige kvartal. Bemanningsutsiktene er på -22%, som er en nedgang på 10 prosentpoeng mot forrige kvartal, og hele 37 prosentpoeng lavere enn tilsvarende kvartal i fjor.

– Det har gått fra vondt til verre for norsk reiseliv. Bransjen har slitt tungt det siste året, og med nye nedstenginger og restriksjoner på nyåret er det naturlig at fortvilelsen råder. Mens vi venter på at aktiviteten i reiselivet tar seg opp, er vi nødt til å legge til rette for at arbeidstakerne i bransjen får brukt kompetansen sin andre steder, fremholder Brath.

Nord-Norge mer pessimistiske
Undersøkelsen måler også bemanningsutsiktene på regionalt nivå. Nord-Norge er mest pessimistiske, med netto bemanningsutsikter på -1 prosent. Det er 4 prosentpoeng lavere enn inneværende kvartal, og ned 17 prosentpoeng fra i fjor. Nord-Norge er den eneste av de fem regionene som forventer nedbemanning de neste tre månedene

Sør-Vest har utsikter på +10 prosent det neste kvartalet, hvilket tilsvarer en oppgang på 4 prosentpoeng fra forrige kvartal. Videre følger Midt-Norge, Øst-Norge og Stor-Oslo med bemanningsutsikter på henholdsvis +5 prosent, +3 prosent og +1 prosent. Alle fire regioner er mer optimistiske enn de var før inneværende kvartal.

Ønsker de ansatte tilbake på arbeidsplassen
Arbeidsmarkedsbarometeret har tatt for seg bemanningsutsikter i Norge siden 2003. Det siste året har respondentene i tillegg besvart spørsmål knyttet til koronapandemien. 36 prosent av norske arbeidsgivere tror at deres ansatte kommer til å kombinere hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen de neste 6-12 månedene. 49 prosent av arbeidsgiverne tror at de ansatte vil gjøre det meste eller alt arbeidet fysisk på arbeidsplassen.

Hva gjelder vaksineringen er tendensen at norske arbeidsgivere vil oppfordre, men ikke kreve sine ansatte å vaksinere seg. Bare 5 prosent svarer at de vil kreve vaksinasjon av alle ansatte, mens 46 prosent vil oppfordre de ansatte til å ta den, men la det være opp til den enkelte å fatte avgjørelsen.

Netto bemanningsutsikter for andre kvartal 2021:

Alle bransjer: +4 prosent
Bygg og anlegg: +8 prosent
Finans og bedriftstjenester: +16 prosent
Industri: +11 prosent
Annen produksjon: +11 prosent
Varehandel: +8 prosent
Andre tjenester: -4 prosent
Hotell og restaurant: -22 prosent
Om undersøkelsen

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2021 ble gjennomført i januar 2021 ved å intervjue et representativt utvalg av 456 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne ble spurt: «Hvordan forventer du at den totale bemanningen i ditt selskap vil endre seg i de tre månedene frem mot utgangen av juni 2021 sammenliknet med nåværende kvartal?»

Netto bemanningsutsikter er regnet ut ved å ta prosentandelen av arbeidsgivere som forventer at den totale sysselsettingen vil øke, og trekke fra prosentandelen som forventer en nedgang i sysselsettingen på arbeidsplassen i neste kvartal.