Aktuelt

BAE-næringen trenger felles satsing på digitalisering

Bruk av digitale teknologier og deling av data bidrar allerede i dag til at bedrifter driver bedre, og ikke minst hjelper det dem med å redusere klimafotavtrykket. Foto: SINTEF

For at bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen i Norge raskere skal ta i bruk digitalisering som verktøy, må aktørene bli flinkere til å forstå hvilke data som er viktige, hvilke beslutninger de kan påvirke, og hvordan de samspiller med andre aktører i økosystemet.

Det anbefaler SINTEF i en ny rapport som omhandler ulike aspekter rundt digitalisering i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) i Norge. Selv om næringen er Norges største fastlandsindustri målt i antall sysselsatte og Norges nest største næring etter olje og gass målt i verdiskaping, mangler det både forskningsstrategier og ressurser til forskning, utvikling og innovasjon.

– Digitaliseringen er i full gang på noen områder av næringen, men det kreves en langt større satsing for å hente ut potensialet i økt lønnsomhet og bærekraft, sier fungerende forskningsleder Nathalie Labonnote i SINTEF.

Mange av utfordringene er knyttet til den store mengden aktører med ulike verdikjeder, ulike digitaliseringsnivåer og ulike digitaliseringsbehov.

I rapporten Digital samhandling og datadeling i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen kommer SINTEF med en rekke anbefalinger til aktører i næringen, næringsorganisasjoner, forvaltning og virkemiddelapparat.

Anbefalinger til aktører i næringen og næringsorganisasjoner
– Kartlegg interne og eksterne systemer og dataflyt. Forstå hvilke data som er viktige, hvilke beslutninger de kan påvirke, og hvordan de samspiller med andre aktører i økosystemet. Legg en strategi basert på dette for å bygge mer effektive og konkurransedyktige forretningsmodeller gjennom å utnytte data og digitale verktøy, anbefaler Labonnote.

Rådet fra SINTEF er å akseptere at sektoren er fragmentert, med ulik grad av digital modenhet hos aktørene.

– Etabler og bygg videre på samhandlingsarenaer som fremmer digital samhandling, og legg til grunn prinsipper for digital interoperabilitet, brukervennlighet og åpne APIer ved inngåelse av samarbeid og kontrakter. Men det aller viktigste er bare å komme i gang. Om de første stegene ikke er så store, så lærer man underveis, sier senior forretningsutvikler Anders Bryhni i SINTEF.

Anbefalinger til forvaltning og virkemiddelapparat
SINTEF mener det nå er på tide at det etableres et program i Forskningsrådet spisset mot digitalisering i BAE-næringen, og at det legges til rette for opprettelse av forskningssentre på området. Utlysningen av midler til kompetanseprosjekter denne våren er en god start.

Forskningsinstituttet anbefaler også at det brukes innkjøpsmakt der det er hensiktsmessig for å fremme innovasjon i bransjen, og at det innføres reguleringer som oppfordrer til eller påtvinger standardisering, samhandling og datadeling.

Les mer om SINTEFs forskning innen kunstig intelligens i bygg- og anleggssektoren.