Prosjektnyheter

Søker totalentreprenør til Bane NOR-prosjekt

Illustrasjonsbilde. Foto: Bane NOR

AKTUELLE PROSJEKTER: Bane NOR søker totalentreprenør til utskifting av kontaktledningsanlegget på strekningen Neslandsvatn til Kristiansand.

Av Bjørn Laberg

Formålet med prosjektet er å legge til rette for effektiv energidistribusjon med lavere energitap, korrekt spenningskvalitet til togene samt gi mulighet for flere og tyngre tog på strekningen. Prosjektet foregår på eksisterende infrastruktur med trafikk før og etter tildelt sportilgang for anleggsarbeidet. Nytt anlegg skal bygges mens gammelt anlegg er i drift. Gammelt anlegg rives først når nytt anlegg er idriftsatt.

Arbeidet deles i to, med individuelle anleggsområder og på hver sin kontrakt.

-Totalentreprise 1: Strekning fra og med Neslandsvatn stasjon til Helldalsmo stasjon. (ca. 69 km)
-Totalentreprise 2: Strekning fra og med Helldalsmo stasjon til og med Kristiansand stasjon. (ca. 83 km)

Litt fra prosjektbeskrivelsen:

• Strekningen er ca. 150 km som er delt i totalt 16 parseller, en parsell per autotransformatorvindu og en parsell for østre og vestre hovedspor mellom Krossen og Kristiansand stasjon. Det er estimert 15 autotransformatorvindu med totalt 21 autotransformatorer.

• Prosjektet skjer stedvis i bebodde områder og det er nødvendig og vise aktsomhet for naboer og forholde seg til gjeldende forskrifter for støv og støy.

• Det er ikke foretatt nærmere grunnundersøkelser. Det forventes at TE undersøker eksisterende kart- og relevant underlagsmateriale, samt gjennomfører befaring for å bli kjent med grunn og innvirkning på kontraktens arbeider. 

• Mellom Neslandsvatn og Kristiansand er det 153 bruer i linjen der 127 er jernbanebruer og 26 er overgangsbruer. 12 av disse er over 50 meter og av de er 5 over 75 m. Videre er det er 48 tunneler og 8 snøoverbygg på strekningen. Det kan tilkomme arbeider for tilpasning mot eksisterende bygningsmasse.

Tiltakshaver: Bane NOR SF
Tilbudsfrist: 27. september 2021

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.