Prosjektnyheter

Søker entreprenør til infrastrukturprosjekt

Bildet: Illustrasjon av deler av Teglverksveien, park og gågate. (Rambøll /Asker kommune)

AKTUELLE PROSJEKTER: Som en del av tettstedsutviklingen av Spikkestad i Asker kommune skal infrastruktur og landskap oppgraderes.

Av Bjørn Laberg

Spikkestad skal utvikles i henhold til Asker kommune sin kommuneplan. Arbeidene skal gjennomføres i en generalentreprise, hvor det er generalentreprenørens ansvar å kontrahere nødvendige underentreprenører. 

Illustrasjon av kirketorget (Rambøll / Asker kommune)

 Prosjektet er delt opp i 2 faser:

Del 1:
Inkluderer rivning og bygging av søndre del av Teglverksveien, flytting og bygging av kryss med Industriveien, park og torg rundt Spikkestad Kulturkirke, gågate mellom Teglverksveien og Spikkestad Torg, 120 parkeringsplasser langs Industriveien og fortau langs Sogneprest Holst Vei. Fasen inkluderer også nytt vann- og avløpssystem fra Industriveien og ned til Spikkestad Torg, gatevarme på fortau inntil kirken samt nytt fjernvarmenett langs Teglverksveien.

Del 2: (opsjon)
Inkluderer søndre del av Teglversveien. Fasen omfatter videreføring av vann- og avløpssystem i Teglverksveien ned til Spikkestadveien.

Asker kommune har søkt ENOVA om støtte til å gjennomføre et pilotprosjekt for mobil ladeløsning til anleggsprosjekter. Pilot-teknologien heter EST BoostCharger og skal tilrettelegge for en driftssikker energiinfrastruktur på anleggsplasser.

Teknologien er mobile hurtigladere med energilagring rettet mot bygg- og anleggsmaskiner. Løsningen er bygget inn i en 20-fots konteiner. Konteineren inneholder et batterisystem, ACuttak og DC-hurtigladeuttak.

Litt om prosjektet:

• Teglverksveien skal legges om med ny linjeføring og tverrsnitt som inkluderer tosidig fortau, ensidig sykkelfelt og tosidig grønn rabatt. 

• Nytt kryss med Industriveien 

• Sanering av VA-anlegg samt 250m nytt Vann-, spillvann-, og overvannssystem 

• Fjernvarme og gatevarme på deler av traseen

• Kulverten under Teglverksveien skal rives 

• Etablering av kirketorg 

• Etablering av gågate mellom Teglverksveien og Spikkestad Torg 

• Etablering av park rundt deler av Spikkestad kulturkirke 

• Etablering av 120 nye parkeringsplasser og flytting av tursti. 

• Etablering av fortau langs Sogneprest Holst Vei 

Følgende fagfelt inngår som del av kontraktsarbeidene: 

• VA 
• Fjernvarme 
• Elektro 
• Vei / Landskap 
• Konstruksjon 

Tilbudsfrist: 17. juni 2021

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.