Prosjektnyheter

Planlegger biogassanlegg i Skibotn

Bildet: Her skal Rå Biopark bygge sitt produksjonsanlegg. Foto: Rå Biopark

AKTUELLE PROSJEKTER: Rå Biopark as får 39 millioner kroner i støtte av Enova til bygging av verdens nordligste industrielle biogassanlegg i Skibotn i Troms.

Anlegget, som skal stå ferdig i 2025, skal produsere biogass til veitransporten og CO2 til næringsmiddelindustrien.

– Biogass kan på kort og mellomlang sikt erstatte fossilt drivstoff der elektrisitet og andre fornybare energibærere er krevende. Biogass er særlig relevant innenfor tungtransport på vei, men også innenfor sjøtransport og industri som benytter naturgass i dag. Enova støtter de som går foran og Rå Biopark vil kunne bidra til utslippsfri transport i Nordland, Troms og Finnmark, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Biogass er CO2-nøytral

Biogass består i hovedsak av metan og blir dannet når organisk materiale som matavfall, gjødsel og planterester brytes ned av mikroorganismer i et oksygenfritt miljø. Ved forbrenning dannes CO2 og vann. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale, regnes forbrenningen som CO2-nøytral da denne går inn i det naturlige CO2-kretsløpet.

– Verden må avkarboniseres. Det aller viktigste vi kan gjøre for å få utslippene ned er å utvikle alternativene til fossil energi, både i produksjon og bruk. Biogass spiller en viktig rolle i denne omstillingen. Rå Biopark sine planer for bygging av biogassanlegg vil være et viktig bidrag til å bygge opp verdikjeden for biogass i nord, og derved akselerere denne omstillingen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Ønsker å etablere en verdikjede

Bioressursene i Nord-Norge utnyttes i dag i mindre grad til energiformål. Det planlagte biogassanlegget i Skibotn vil endre dette bildet ved at den i full drift skal produsere ny fornybar energi på ca. 50 GWh/år. Dette tilsvarer årsforbruket til mellom 170-200 tunge kjøretøy.

– Vår ambisjon er å gjøre biogass til et fullverdig alternativ til veitransporten i Nord-Norge. Støtten fra Enova gjør at vi kan gå videre med planene våre for en komplett verdikjede for flytende biogass til veitransporten, sier Harald W. Østbø, daglig leder i Rå Biopark, og viser til at selskapet tidligere i år fikk Enovastøtte til tre fyllestasjoner for biogass i Bjerkvik, Tromsø og Alta.

– I prosessen med å produsere flytende biogass vil vi også fange CO2 og tilby dette til markedet. Det er relativt nytt at biogassprodusenter gjør dette og vi vet at det er etterspørsel etter slike produkter fra både transportnæringen og bryggerier, sier Østbø.

Kunder innenfor transport og næringsmiddelindustri

Biogassanlegget skal inneholde mottak av råstoff, forbehandling, råtnetanker, vannrensing, biogassproduksjon og gassoppgradering ved såkalt kryogen destillasjon samt lagring av den flytende biogassen og den biogene CO2.  Rå Biopark har allerede flere kunder både innenfor transport og næringsmiddelindustri. Nylig inngikk Rå en intensjonsavtale med rederiet Seaworks i Harstad om leveranse av flytende biogass til selskapets nye fartøy som settes i drift neste år.

– Lykkes Rå Biopark med å etablere verdikjeder for sitt produkt, vil det styrke konkurransebetingelsene for flytende biogass i et arktisk klima, sier Nils Kristian Nakstad.

Tilsagnet til Rå Biopark på 39 MNOK er den siste tildelingen i den gamle ordningen av tilsagn til biogassbransjen.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.