Prosjektnyheter

Inviterer til samspill om skoleprosjekt på Stord

Bildet: Eksisterende Stord VGS skal rehabiliteres og utvides

AKTUELLE PROSJEKTER: Vestland fylkeskommune ønsker totalentreprise med samspill på rehabilitering og tilbygg ved Stord VGS.

Av Bjørn Laberg

Stord VGS holder i dag til ved to lokasjoner; Vabakkjen og Saghaugen. Vestland fylkeskommune skal gjennomføre rivning av eksisterende bygningsmasse ved Stord VGS, avd. Vabakkjen, knapt 10 000 m2 BTA. Videre skal det oppføres nybygg som skal dekke avd. Vabakkjen sitt fremtidige arealbehov. Dette er estimert til å være ca. 9600 kvm BTA. (byggetrinn 1)

Vestland fylkeskommune har planer om å samle hele Stord vgs på Vabakkjen på litt lengre sikt, slik at alle funksjoner som i dag ligger på Saghaugen også flyttes til Vabakkjen. (byggetrinn 2) Nybygget i denne konkurransen skal derfor på noe lengre sikt utvides og den totale bygningsmassen skal fremtre som en funksjonell helhet og ikke som to skoler. Det totale skolebygget vil ha et arealbehov på ca. 18 500 kvm BTA.

Prosjektet vil bli organisert som en totalentreprise med samspill. Kontrakt vil bli delt i to faser:
Fase 1: Samspillsfase
Fase 2: Detaljprosjektering og utførelse.

Det vil bli avsatt 6 måneder til samspillsfasen. Planlagt periode er januar 2022 – juni 2022. Videre er det satt av tre måneder til politisk behandling, august 2022 – oktober 2022. Som følge av mulig behov for omregulering av eksisterende tomt og oppdragsgivers økonomiske situasjon er oppstart av utførelsesfasen først planlagt fra 15.01.2023. Det vil bli avsatt 24 måneders byggetid fra oppstart. Mekanisk ferdigstilling er planlagt 31.12.2024 og overtakelse er planlagt 01.04.2025

Litt fra kravspesifikasjonen:

• Grønne vekster og permeable overflater skal være med å sikre forsvarlig håndtering av overvann ved lokale fordrøynings-/infiltrasjonsløsinger.

• Det er viktig at fellesfunksjonene blir lagt slik at de blir et hjerte i skolen både ved første og andre byggetrinn. Det kan gjerne legges inn et mindre sitteamfi i fellesarealene for å bidra til god sammenheng mellom etasjer, og skape uformelle møteplasser.

• Fylkeskommunen ønsker en åpen og forholdsvis lav bebyggelse på tomten, der alle oppvarmede areal er bundet sammen med innvendige forbindelser. En viss variasjon i byggehøyde tilpasset arkitektonisk konsept vil bli sett på som positivt.

• Prosjektet skal utvikles med tanke på å dra nytte av høy grad av prefabrikasjon og hurtig montasje. Totalentreprenøren skal knytte til seg relevant kompetanse på prosjektering av trekonstruksjoner og det samme gjelder leverandør av limtre/massivtre. Brannrådgiver skal ha nødvendig kompetanse og erfaring med bruk av tre.

• Før produksjon av massivtre-elementer starter, skal det foreligge komplett prosjektering av teknisk anlegg, slik at alle utsparinger kan utføres i fabrikk. Solcellepanel i fasade skal integreres i fasaden.

• Ventilasjonsaggregater som betjener klasserom, møterom, auditorier og administrasjonsarealer skal utrustes med adiabatisk forkjøling.

• Ventilasjonsaggregatenes nominelle luftmengde skal gjennomgående begrenses til 15 000 m3/h, unntaksvis aksepteres luftmengder opp mot 20 000 m3/h.

• Det skal etableres et varmeanlegg, i utgangspunktet basert på luft/vann varmepumper med elektrokjel som spisslast- / reserveenhet. I byggetrinn 1 skal det installeres to varmepumper som står i serie. Samtidig foregår det nå et utredningsarbeid rundt utbygging av det lokale fjern-varmesystemet, hvor det vil være nødvendig å forberede Vabakkjen VGS for en tilknytning til et eventuelt fremtidig fjernvarmesystem.

Tiltakshaver: Vestland fylkeskommune
Verdi: 250 – 300 millioner kroner
Tilbudsfrist: 8. mars 2021

Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Vestland fylkeskommune

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Last også ned vår rapport: Trendrapport 2020 – Analyse av byggebransjen basert på de ferskeste tallene.