Infrastruktur

Vil løse store masse-utfordringer

NYE PLANER: Denne ledertrioen i Stange Gruppen lanserer nå planer for Svelviksand som kan løse deler av utfordringen med prekær mangel på areal til overkuddsmasser fra de store utbyggingsprosjektene i Asker-, Bærum- og Oslo-området. Fra venstre: Økonomisjef Bernt Hellerud, styreleder Øyvind Kaspersen og konsernsjef Stig Skarbø.

Svelviksand AS har nå planer om å starte med foredling av rene overskuddsmasser fra de store utbyggingsprosjektene i Asker-, Bærum- og Oslo-området. – Massene skal fraktes sjøveien og vil spare veinett og miljø for enorme belastninger, påpeker konsernsjef Stig Skarbø i Stange Gruppen AS.

Svelviksand AS på Verket i Hurum, som nå er en del av Asker kommune, er et selskap i konsernet Stange Gruppen AS som årlig omsetter for rundt 350 millioner kroner og har virksomheter innen masseuttak, industri, handel og eiendom.

STARTER MED FOREDLING
Svelviksand har i over 100 år vært en betydelig leverandør av sand- og singelprodukter til asfalt- og betongindustrien, og det er benyttet råvarer fra Svelviksand i betongen til de fleste bygg og anlegg i Oslo-området.

Svelviksand selger årlig ca. 800.000 tonn sand og singel, og uttaket på Verket er et av landets største. Nå ønsker Svelviksand AS også å foredle overskuddsmasser fra de store bygge- og samferdselsprosjektene i Oslofjord-området. 

Konsernsjef i Stange Gruppen AS, Stig Skarbø, påpeker at det er viktig for selskapet å utnytte ressursene best mulig slik at produktene kan være en del av et langt kretsløp og at minst mulig skal ende opp som avfall.

PREKÆR MANGEL PÅ AREALER
– Stange Gruppen har alltid hatt fokus på å finne bruksområder for produkter som ellers ville gått til spille. Sand og stein fra Verket er en ikke fornybar samfunnsviktig ressurs som er godt egnet til betong, og ombruk og fordeling av overskuddsmasser vil forlenge levetiden for denne viktige næringsviksomheten på Verket. Verkets beliggenhet er også svært gunstig i forhold til levering av råvarer til byggeaktiviteten rundt Oslofjorden ved bruk av miljøvennlig sjøtransport og ligger derfor også perfekt til for å ta i mot rene overskuddsmasser fra det samme området. 100 års drift har fristilt enorme egnede arealer, påpeker han.

Det er nemlig prekære mangel på arealer til ressursforvaltning i Asker-, Bærum- og Oslo-området. Utbyggerne mangler rett og slett areal til å gjenbruke de store mengdene overskuddsmasse i forbindelse med de gigantiske bygge- og samferdselsprosjektene ved Oslofjorden. Stange Gruppen AS ønsker derfor nå å bli en viktig samarbeidspartner også med tanke på foredling og gjenvinning av slike masser.

NY MIDLERTIDIG KAI/LEKTER:  For å kunne fjerne dagens utskipningsanlegg og frigjøre området på sørsida av Verket ønsker Stange Gruppen nå å bygge en ny, midlertidig kai, eller lekter, i Dramstadbukta som kan benyttes til å ta i mot rene overskuddsmasser fra utbyggingsprosjektene langs Oslofjorden. Tegning: Asplan Viak

SPARER MILJØET FOR 2 MILLIONER LASTEBIL-TURER
– Det dreier seg prosjekter som E18 Vestkorridoren, Ringeriksbanen og E16, E16 Bjørum-Skaret, ny vannforsyning Oslo, Asker og Bærum vannverk og Fornebubanen. I tillegg til kommer planlagte storutbygginger som Oslofjordtunnelen byggetrinn 2 og riksvei 23 Spikkestad-Lier som ikke er regnet med her.

Det betyr at bare de pågående prosjektene vil kunne medføre rundt 25 millioner kubikk med masse og minst to millioner lastebil-turer på veiene våre samt enorme miljøbelastninger, sier konsernsjefen.

I forbindelse med rulleringen av kommuneplanene i fjor høst så sendte Stange Gruppen AS inn forslag til Asker kommune om en ny kai i Dramstadbukta slik at man kan frakte massene inn og ut på en miljøvennlig måte sjøveien. Det kan også være aktuelt med en midlertidig lekter som kai-løsning som vil fjernes nå bruksperioden er over.

TRANSFORMASJON OG NYE VIRKSOMHETER
Styrets leder i Stange Gruppen AS, Øyvind Kaspersen, påpeker at en ny kai, eller lekter, i Dramstadbukta vil bety at dagens utskipningsanlegg kan fjernes og at dette området på sørsiden av Verket kan frigjøres til friluftformål eller til de formål som måtte være ønsket lokalt.  

– Planene våre på Verket vil med andre ord medføre økt allmenn tilgjengelighet for innbyggerne i området, og i tillegg vil planene tilføre Asker kommune et betydelig antall nye sirkulære og grønne arbeidsplasser, avslutter styrelederen.

Konsernsjef Stig Skarbø legger til at planene også er helt i tråd med Regjeringens strategi for økt nærskipsfart der man skal flytte betydelig mengder tungtransport fra veg over på sjø. – I tillegg sammenfaller forslaget med strategien i Viken og Asker kommunes egen masseforvaltningsplan der de ønsker å legge til rette for å ivareta eksisterende råstoffkilder for fremtiden, påpeker han.

STERK STØTTE: Stange Gruppens nye planer får støtte fra blant andre prosjektdirektør i Bærum Ressursbank; Tore Gulli (midten) som nylig var på en befaring i området, her i samtale med styreformann Øyvind Kaspersen(t.h.) i Stange Gruppen. – Dette er et veldig spennende prosjekt som innebærer både gjenvinning av masser og viktig utnyttelse av eksisterende areal, sier Gulli.

STØTTER PROSJEKTET
Og prosjektet får da også sterk støtte fra blant andre Bærum Ressursbank, Oslo Havn og flere av de største massetransportørene i regionen.

– Dette er et veldig spennende og interessant prosjekt som innebærer både gjenvinning av masser og viktig utnyttelse av eksisterende areal som så tilbakeføres til det opprinnelige. Så dette er både grønt, miljøvennlig og langsiktig, uttaler prosjektdirektør hos Bærum Ressursbank; Tore Gulli som nylig var på en befaring i området.

– Dette initiativet støttes og ønskes også veldig velkommen av oss i Skanska samt av NRC og selskapet Gunnar Knutsen som er de største massetransportørene i Viken-regionen, sier utviklingssjef Hans Petter Johannessen i Skanska Industrial Solutions.

FRILUFTSOMRÅDE OG NY VIRKSOMHET:  Dersom de nye planen blir godkjent kan område selskapet disponerer på sørsiden av Verket  frigjøres til friluftformål eller til de formål som måtte være ønsket lokalt. I tillegg vil det bli tilrettelagt for et stort antall nye sirkulære og grønne arbeidsplasser på de ferdig utfylte områdene til Svelviksand. Tegning: Asplan Viak

– HALVERER MILJØAVTRYKKET
Også forretningssutvikler ved Oslo havn, Carl Johan Hatteland, er svært positiv til de nye planen. 

– Svelviksand har vært strategisk viktig og veldig sentral i forbindelse med utviklingen i Oslo-området. I tillegg til at produktene derfra er veldig konkurransedyktige så sørger de også for at miljøavtrykket fra den betongen som leveres blir halvert i forhold til det som hadde vært alternativene. Og når de nå også satser på gjenvinning så dekker jo de et viktig udekket behov for både små og store utbyggingsaktører i vårt område. Så disse planene er en vinn-vinn-løsning både for miljøet og for bransjen, sier forretningsutvikler ved Oslo havn, Carl Johan Hatteland.

Og det kan blant andre prosjektleder for Bjørvika Infrastruktur, Vegar Bergum; skriver under på. Nylig bestilte han 1700 tonn med finkornet sand som nå utgjør en helt ny sandstrand ved Operaen i Bjørvika.  – Det er flere grunner til at vi har valgt sand herfra. Den viktigste er kanskje at vi vil bruke kortreiste materialer for mindre transport og mindre utslipp, påpekte Bergum overfor Svelvikposten.