Aktuelt

Vil bygge ut Studentersamfundet

Bildet: Det planlegges en utvidelse av Studentersamfundet på ca. 4.350 m2. I tillegg kommer ventilasjonsrom på taket på 435 m2 og kjeller under gateplan i Kronprinsesse Mährtas allé på ca. 1.000m2. Illustrasjon: Eggen Arkitekter AS.

AKTUELLE PROSJEKTER: Studentersamfundet i Trondhjem søker totalentreprenør til oppføring av et nytt tilbygg til ærverdige Studentersamfundet.

Av Bjørn Laberg

Studentersamfundet i Trondhjem har med dagens medlemstall og besøkende, vokst ut av sine lokaler i Elgeseter gate 1. Det er et mål om å nå ut til flere studenter og øke andelen aktive medlemmer. Man ønsker også å øke antall og type arrangement og publikumskapasiteten på huset. 

Ulike aktiviteter

Det planlegges i den forbindelse en utvidelse av Studentersamfundet på ca. 4.350 m2. I tillegg kommer ventilasjonsrom på taket på 435 m2 og kjeller under gateplan i Kronprinsesse Mährtas allé på ca. 1.000 m2. Tilbygget vil være en utvidelse av eksisterende bygg mot øst på Fengselstomta, som også er Samfundets eiendom. Konkurranseutkastet «Sceneskiftet» ble valgt som konsept for prosjektet høsten 2018. Det nye tilbygget til Samfundet skal legge til rette for Samfundets puls og de stadige skiftene i ulike aktiviteter og fysiske ombygginger ved å lage et bygg med en robust og generell bærekonstruksjon og god effektiv logistikk.

Fasadeskjerm i tegl

Nybygget legges med en glassgård inn mot eksisterende bygg, og Kronprinsesse Märthas allé flyttes opp og øst for Nybygget med adkomst til nye driftsinnganger. Alleen kommer på nivå med eksisterende gulv i Daglighallen. Det er planlagt kjeller under Kronprinsesse Märthas allé for bl.a. å løse SSiT’s avfallshåndtering under gatenivå. Tilbygget etablerer en tydelig arkitektonisk overgang mellom den gamle bygningen og det nye bygget, samtidig som en helhetlig trafikkflyt og struktur vever sammen ett samlet anlegg. Tilbyggets fasade har åpne og lukkede partier kombinert med fasadeskjerm i tegl som tildels eksponerer og tildels tilslører aktiviteten innvendig. Dette gir en spennende opplevelse av aktiviteten i huset for forbipasserende, med ulike virkninger i dagslys og mørke.

Black Box

Tilbygget skal inneholde en Black Box for lydsvak musikk og tale, og vil fortrinnsvis bli benyttet til teater, kor og akustiske konserter (100 pers. sittende), samt en konsertsal for lydsterk musikk (200 pers. sittende i salen og 50 sittende på galleri). Overgang mellom nytt og gammelt skal være en åpen sone som gir plass til bevegelse, formidling av koblinger gammelt – nytt, og eksponerer eksisterende østfasade.

Litt fra forprosjektbeskrivelsen:

• Bygget skal ha vannbåren oppvarming forsynt fra fjernvarme. Tekniske anlegg utføres med åpne forlegninger slik at disse kan suppleres over tid og kan endres ved ominnredning av lokaler. Ventilasjonsanleggene er soneinndelt slik at de dekker like typer areal. Friskluftmengden som tilføres skal ikke være mindre enn 3,6 m³/h/m² pluss 26 m³/h/person i rom med varig personopphold. Ingen rom i daglig bruk skal tilføres mindre friskluft enn 3 m³/h/m². Videre skal nivået av CO2 ikke overskride 1000 PPM i noen rom.

• Alle VVS-anlegg skal styres, reguleres og overvåkes fra et automatiseringsanlegg. Automatiseringsanlegget inkluderer sentral driftskontroll (SD-anlegg), energioppfølgingssystem, samt styring og overvåkning av byggets tekniske installasjoner. 

• I forbindelse med sal/scene medtas nødvendig kursopplegg til sceneteknisk utstyr. Lysanlegget skal i stor grad være behovsstyrt av lyset med automatiske bevegelsessensorer og dagslyssensorer. Det forutsettes benyttet styring og belysningsutstyr med DALI kommunikasjon og at en del rom skal ha mulighet for dimming.

• En forutsetning for å kunne bygge ut i området rundt Samfundet er etablering av en stabiliserende fylling i Nidelva. Dette tiltaket er nå utført, i et samarbeid mellom SSIT, Trondheim kommune og NTNU. Studentersamfundet er verneverdig klasse A: Svært høy antikvarisk verdi. Videre planlegging, spesielt i forhold til tiltak i, og bevaring av, dagens østre fasade skal foregå i nært dialog med Byantikvaren.

FAKTA:

Tilbudsfrist: 15. juli 2021
Tiltakshaver: Studentersamfundet i Trondhjem
Prosjektleder: Karl Knudsen AS
Arkitekt: Eggen Arkitekter AS
Landskapsarkitekt, forprosjekt: Agraff Arkitektur AS
RI Ventilasjon, forprosjekt: Sweco Norge AS
RI VA, forprosjekt: Asplan Viak AS
Verdi: 165 millioner kroner

Bildene: Tilbyggets fasade har åpne og lukkede partier kombinert med fasadeskjerm i tegl som tildels eksponerer og tildels tilslører aktiviteten innvendig. Dette gir en spennende opplevelse av aktiviteten i huset for forbipasserende, med ulike virkninger i dagslys og mørke. Illustrasjoner: Eggen Arkitekter AS

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.