Nyheter

Viken-modellen er vedtatt

Illustrasjonsbilde: Getty Images

– Viken fylkeskommune skal ha nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet og svekkelse av lovpålagte krav til lønns- og arbeidsvilkår.

– Derfor skal vi stille krav til de leverandører vi inngår avtale med, sier Halvard Ingebrigtsen (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon.  

Seriøsitetskravene til Vikens leverandører – Viken-modellen – ble vedtatt av fylkestinget 17. februar. 

Gjelder alle
Målet med Viken-modellen er å motvirke sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, kreve ryddige lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere, styrke rekruttering til byggfagene og bedre kvalitet og produktivitet.  

–  Vi vil stanse de useriøse aktørene som bryter lover og regler i arbeidslivet. Derfor vil Viken fylkeskommune stille strenge krav i våre kontrakter, sier Halvard Ingebrigtsen.   

Viken-modellen gjelder generelt for alle leverandører fylkeskommunen inngår kontrakt med, men spesielt for bygg- og anleggsnæringen samt renholdsbransjen. 

 –  Som offentlig innkjøper har Viken fylkeskommune et stort ansvar og mulighet til å ta valg som påvirker leverandørmarkedet i seriøs og positiv retning, påpeker Ingebrigtsen.  

Krav til leverandører 
Krav til lønns- og arbeidsvilkår, synlig HMS-kort, faglærte håndverkere og lærlinger, fast ansatte, høy stillingsandel, maks antall leverandørledd og krav om obligatorisk tjenestepensjoner noen av de 20 kravene som stilles til leverandørene.   

I tillegg åpner modellen for sanksjoner mot bedrifter som ikke følger kontraktene.  

–  Vi kan både holde tilbake betaling og heve kontrakter, men jeg håper vi slipper å bruke slike virkemidler, sier Ingebrigtsen.  

Fylkesråd Halvard Ingebrigtsen. Foto: Viken fylkeskommune.

Viken-modellen skal følges opp
 – Vi skal sørge for god og tett oppfølging slik at Viken-modellen etterleves, og vi vil søke samarbeid med kommunene i Viken fylke, Oslo kommune og andre offentlige organisasjoner for et krafttak for et seriøst arbeidsliv, sier Ingebrigtsen. 

Oppfølging av Viken-modellen betyr:  

 • Bygge opp intern kontraktsoppfølging av kravene i modellen og lage rutine for kontroll og oppfølging av brudd i egen veileder.  
 • Etablere en ordning med LO koordinator, i tillegg til å styrke interne ressurser. 
 • Det er inngått avtale med skatteetaten, med tilgang på utvidet innsyn og sanntidsinformasjon ved at våre leverandører må signere fullmakt for dette ved inngåelse av avtale med Viken.  
 • Anskaffe og bruke et digitalt oppfølgingssystem.  

Samarbeid for å hindre arbeidslivskriminaliteten 
–  Til slutt vil jeg understreke at hele eller deler av modellen kan brukes av kommunene. I arbeidet med Viken-modellen har vi hatt et godt samarbeid både med LO, Fellesforbundet og NHO samt representanter fra næringsorganisasjoner. 

Vi vil ha et godt grunnlag for videre samhandling med våre leverandører og samtidig kunne bidra til å redusere arbeidslivskriminaliteten, sier Ingebrigtsen.   

Viken-modellen  
Viken-modellen gjelder generelt for alle leverandører fylkeskommunen inngår kontrakt med, men flere krav er særlig rettet mot bygg- og anleggsnæringen samt renholdsbransjen. Virkeområde er regulert under hvert krav i modellen.  

Samlet består Viken-modellen av 20 bestemmelser som skal sikre:  

Helse, miljø og sikkerhet  

 • HMS-kort  
 • Internkontroll og SHA  
 • Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring  

Ryddige arbeidsforhold  

 • Krav om bruk av fast ansatte og stillingsandel  
 • Bruk av underentreprenører / begrensing i antall ledd underleverandører  
 • Innleid arbeidskraft  
 • Krav til lønns- og arbeidsvilkår  
 • Mannskapslister og innsyn i oversiktslister  
 • Åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger  

Kvalitet på arbeid, utdannelse og rekruttering   

 • Faglærte håndverkere  
 • Lærlinger  

Hvit økonomi  

 • Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontantbetaling  
 • Krav om betaling av lønn, oppgjør og annen godtgjørelse til bank  
 • Rapporteringsplikt til Skatteetatens Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)  
 • Brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser  

Dokumentasjon av betalt skatt og avgifter, forsikringer og andre formelle krav  

 • Pliktig medlemskap i leverandørregister (eks StartBANK)  

Organisasjonsfrihet  

 • Forbud mot manglende respekt for fagorganisering og kollektive forhandlinger (LOs kjernekonvensjoner 87 og 98)  

Overholdelse av bestemmelsene  

 • Mislighold av kontraktbestemmelser – konsekvenser  
 • Revisjon fra oppdragsgiver eller ekstern revisor  
 • Brudd på konkurranselovgivning