Nyheter

– Vi vil bidra aktivt til det grønne skiftet

Bildet: Mallins adm. dir. Arne Medlien og eiendomsdirektør Gregers Barfod

Mallin tilslutter seg “Strakstiltakene” som er eiendomsbransjens viktigste grønne løfte til samfunnet.

– Dette vil hjelpe oss til å drive bransjens miljøarbeid videre, sier administrerende direktør Arne Medlien, i en pressemelding.

De ti strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse for å bidra til grønn omstilling i næringen. 

– Vi setter allerede ambisiøse miljømål for oss og våre samarbeidspartnere i våre prosjekter. Strakstiltakene hjelper oss å systematisere og implementere miljøtiltakene, og gir oss en god referanseramme for å drive miljøarbeidet videre, forteller Medlien.

Mallin Eiendom forvalter rundt 25.000 m2 næringseiendom, og har 1200 boliger under utvikling i partnerskap med andre. – Vi ønsker til enhver tid å gjøre gode beslutninger både for våre kunder og eiere. Særlig i samarbeidsprosjektene ser vi gode resultater kun ved å etterspørre miljøengasjement hos samarbeidspartnerne, understreker Mallin-sjefen.  

I tillegg til strakstiltakene har Mallin åtte egne tiltak for miljømessig bærekraft, slik som krav om lavutslippsbetong. Medlien understreker samtidig at: – Ved hjelp av klimagassberegning fant vi ut at i enkelttilfeller kan utslippene fra transporten bli større enn gevinsten ved å velge lavutslippsmaterialer. Strakstiltakene hjelper oss i å se det store bildet og å velge de beste løsningene for klima og miljø, også når det ikke er de innlysende løsningene som er de rette.

Mallins eiendomsdirektør Gregers Barfod utdyper: – Når vi begynte å kartlegge hva Strakstiltakene ville innebære for vår virksomhet, så vi at Miljøfyrtårn var en naturlig sertifiseringsprosess. Vi ser allerede effektene av vårt miljøengasjement, og får flere gode innspill til retningsvalg og fokusområder gjennom Strakstiltakene.

– Mallin Eiendom driver allerede godt miljøarbeid, og deres forpliktelse til Strakstiltakene betyr en viktig styrking av deres innsats. Eiendomsbedrifter skaper rammene for våre liv, og derfor er det viktig at vår bransje tar bærekraftansvar, sier administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl. 

– Gratulerer med tilslutningen! Mallin Eiendom underbygger den trenden vi ser stadig tydeligere, at selskapene går fra ord til handling. Vi trenger ikke flere utredninger og mer datagrunnlag. Vi vet hva vi må gjøre og strakstiltakene er konkrete handlinger vi vet gir stor effekt, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Fakta: “10 strakstiltak for små og store byggeiere”

• Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)

• Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast

• Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer

• Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene

• Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt

• Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger

• Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall

• Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget

• Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)

• Etterspørre fossilfri byggeplass