Aktuelt

Veikart skal gi grønnere anleggssektor

I utviklingen av veikartet har forskerne sett på hvordan man kan påvirke klimafotavtrykket allerede i design- og planleggingsfasen av nye prosjekter. Illustrasjonsfoto: Trond Giæver Myhre/Pixabay

Veikart for Grønn anleggssektor skal være et verktøy for å lede sektoren gjennom en grønn omstilling for å nå klima- og miljømål på kort og lang sikt.

Innen 2030 skal Norge i henhold til Parisavtalen redusere sine nasjonale klimagassutslipp med 50–55 prosent. For videre å kunne oppnå målene om et lavutslippssamfunn i 2050, må utslippene reduseres med 85–90 prosent sammenlignet med 1990-nivå.

Anleggssektoren, som står for betydelig andel av de nasjonale klimagassutslippene, må iverksette en rekke tiltak om sektoren skal nå klimamålene som har blitt satt.

For alle som jobber i sektoren
Det nye veikartet er ment som et strategisk dokument, og skal bidra til å redusere direkte og indirekte klimagassutslipp innen anleggssektoren. Det er ment for alle som jobber i sektoren, fra byggherrer og leverandører til entreprenører og konsulenter. Fokus er på klimagasser, men veikartet oppfordrer også til å hensynta andre miljøpåvirkninger.

– For kunne bli et lavutslippssamfunn er det essensielt at god miljøledelse får større oppmerksomhet. Klimaeffekter må ses i et helhetsperspektiv, slik at man unngår problemflytting til et annet sted i livsløpet eller verdikjeden. Vi bør likevel ha spesiell oppmerksomhet på utslipp som utgjør en del av det norske utslippsregnskapet. Dette fordi Norge har påtatt seg ambisiøse utslippsmål i ikke-kvotepliktig sektor, sier forskningssjef Pierre Schmidt-Melbye i SINTEF Community.

– Videre er det viktig med tydelige systemgrenser for å unngå å gi et feilaktig inntrykk av hvor miljøbelastende et prosjekt er.

Gode verktøy for å beregne miljøkonsekvenser har manglet
Energi og energiforsyning, samt ressursutnyttelse, er også sentrale tema når det gjelder grønn omstilling i anleggsbransjen. Potensialet for reduksjon av direkte klimagassutslipp på selve anleggsplassen kommer i all hovedsak fra en overgang fra fossildrevne maskiner til fossilfri teknologi, og en forbedret logistikk og økt effektivisering i flyten av byggeråstoff og avfall.

Innføring av CEEQUAL som verktøy for miljøsertifisering for anlegg, på samme måte som BREEAM for bygg, etablerer en sårt tiltrengt standard som hittil har vært fraværende i bransjen.

– I veikartet har vi sett på potensialet for grønn omstilling gjennom å ta i bruk nye energibærere for drift av anleggsplasser, samt hvilke tiltak man kan gjøre på materialsiden for å optimalisere ressursutnyttelsen, sier SINTEF-forsker Hrefna Rún Vignisdottir.

– Videre har vi sett på hvordan man kan påvirke klimafotavtrykket allerede i design- og planleggingsfasen gjennom tidlig involvering av relevante aktører, digitalisering, delingsøkonomi og kompetanseheving.

Veikartet oppsummerer også hvilke virkemidler man kan ta i bruk for en grønnere anleggssektor gjennom tiltak i offentlig sektor og offentlig finansiert forskningsaktivitet.

Veikartet kan lastes ned her

Fakta
Nettverket “Grønn Anleggssektor” startet i 2017, og hadde økonomisk støtte fra Forskningsrådet fram til sommeren 2020. Nettverket videreføres fra 2021, og alle aktører tilknyttet anleggssektoren er velkommen til å delta i nettverket. Nettverket har som overordnet mål å øke grønn innovasjonshastigheten og verdiskapingen i sektoren ved å frambringe realistiske, gjennomførbare miljømål og -tiltak som gir målbar effekt. Hensikten med veikartet er å støtte opp under videre arbeid innen sektoren gjennom en felles forståelse og plattform. Veikartet inneholder derfor en oversikt over hvilke muligheter, krav og tiltak som vil kunne føre sektoren igjennom en grønn utvikling for å nå de mål som settes på nasjonalt, regionalt og internt i egne bedrifter. Veikartet er utarbeidet sammen med nettverkets medlemmer. SINTEF har hatt hovedansvaret for sammenstilling og utvikling av dokumentet.